" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΙΡΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20.07.2011 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
_____ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9/2011
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/2011
Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά
Ταχ.Κώδ.: 331 00
Πληροφορίες: κ. Ταγκαλής
Τηλέφωνο: 2265022829
ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή και οργάνωση της Εμποροπανήγυρης στην Κίρρα.
Στην ΄Αμφισσα, σήμερα 20 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ μ.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. 19772/15.7.2011 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Π.Ταγκαλής, Πρόεδρος Α.ΠΑΠΠΑΣ
2 Β. Καραγιάννης Μέλος Δ. Καρδαράς
3. Δ.Ιντέρνος « Δ,Τζιβάρας
4. Κουτονιάς Δ. «
5. Π.Μέγκος Αν και νόμιμα κλήθηκαν
6. Ε.Μαντζώρος
7. Π.Λύτρα, αναπλ. μέλος, απόντων των τακτικών, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ευσταθία Καρανάσου, δημ. υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης ως επείγον, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το
Συμβούλιο συμφώνησε με το επείγον του θέματος και ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω το
ανωτέρω θέμα:
Θέτω υπόψη σας την αρ.28/30-06-2011 απόφαση του Τ.Σ. Κίρρας σχετικά με τις
προτάσεις για την διεξαγωγή και οργάνωση της Εμποροπανήγυρης του Αυγούστου.
Πρόεδρος : Η Πρόεδρος αφού έλαβε το λόγο έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα
εξής : Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μήνα Αύγουστο στην εορτή του ΑΪ – Γιάννη
πραγματοποιείται στην Κίρρα θρησκευτική εμποροπανήγυρη .Επειδή θέλουμε να
διατηρήσουμε το θεσμό της εμποροπανήγυρης αυτής που προσελκύει κόσμο στον τόπο μας
θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε σχετικά.
Στη συνέχεια η πρόεδρος διάβασε την απόφαση της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, της
υπ΄αρ. 10/2009 ενημερώνοντας τους συμβούλους για τα άρθρα που πρέπει να ακολουθούν ,
για τη σωστή λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
Γνωμοδοτεί ως προς τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης στην Τοπική κοινότητα Κίρρας Δ.Ε.Ι
1) Χρόνος και διάρκεια τέλεσης , 5 ημέρες από 28/8/2011 ως 1/9/2011
2) Τόπος διεξαγωγής με βάση το τοπογραφικό σχέδιο της Τ. Υ. ως εξής:
α. Στο χώρο πάνω στην παραλιακή πλατεία και σε όλα τα πεζοδρόμια της πλατείας
β. Στους κάθετους δρόμους προς τον κεντρικό δρόμο Αγίου Ιωάννου ανατολικά και
δυτικά της πλατείας.
γ. Στο χώρο από ιδιοκτησία Κληρ, Ηλία Γκιμούση έως Φάρο.
δ. Στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο
ε. Στα πεζοδρόμια από γωνία Γεωργ. Μάνδρου και από γωνιακό φούρνο
3) προτεινόμενη τιμή ενοικίασης 20,00 ευρώ ανά ά μέτρο (από 25,00ε πέρυσι) για τους
χώρους α, β, και γ. και 10,00ευρώ ανά μέτρο για τους χώρους δ και ε.
4) Να δοθεί έμφαση στην καθαριότητα και την ενίσχυση της περιοχής γύρω από την
πλατεία με κάδους καθαριότητας
5. Στις κοινοτικές τουαλέτες , επί της οδού Αγ. Ιωάννου να διατεθεί σε συνεργασία με το
προσωπικό της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας , καθαρίστρια προκείμενου ο χώρος να διατηρείται
καθαρός .
6. Να διεξαχθεί διαγωνισμός για τον ξυλουργικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της
εμποροπανήγυρης με τιμή εκκίνησης στα ηλεκτρικά τα 1.200,00 ευρω.
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρόσθεσε
και τα παρακάτω άρθρα:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων θα γίνει με πλειοδοτική προφορική και
φανερή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 "Περί καθορισμού των οργάνων
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων”.
Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Όσοι θα συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α) να πωλούν μόνο τα είδη τα οποία αναγράφονται στην άδειά τους,
β) να ασκούν το επάγγελμά τους στην θέση που τους έχει παραχωρηθεί,
γ) Να φέρουν κοσμία και καθαρή ενδυμασία, και να διατηρούν το χώρο της εμπορικής τους
δραστηριότητας σε καθαρή κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Από τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα και συμμετέχοντες στην
εμποροπανήγυρη, απαγορεύεται:
Α) Η διαλάληση του εμπορεύματός τους με μεγάφωνα ή πράξεις ή εκφράσεις που προκαλούν
ενόχληση στο κοινό, καθώς επίσης και επιδίωξη της διαθέσεως τούτου μετά φορτικότητας.
Β) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε κατάσταση μέθης.
Γ) Η παραμονή των ασκούντων εμπορική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε σημείο των οδών,
πλατειών και δημοσίων χώρων πέραν του συγκεκριμένου παραχωρούμενου χώρου.
Δ) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πλησίον ομοειδούς ή παρεμφερούς καταστήματος
πρατηρίου ή εργαστηρίου.
Ε) Όσοι χρησιμοποιούν (από τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα) χειράμαξες, η
μετακίνηση αυτών σε άλλη θέση πέραν εκείνης που τους έχει παραχωρηθεί.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για τους ασκούντες σύμφωνα με τα ανωτέρω εμπορική δραστηριότητα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών
ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων, καθώς και οι υγειονομικές - αστυϊατρικές και
αστυνομικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η κατασκευή των παραπηγμάτων και της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα γίνει μετά από
πρόχειρη πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές σύμφωνα με την σχετική απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών σε όλους τους χώρους της
εμποροπανήγυρης που είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση, για λόγους ασφαλείας και
ηχορύπανσης.
Κάθε αμφισβήτηση που αφορά την οργάνωση κ.λ.π. της εμποροπανήγυρης και δεν
προβλέπεται από την παρούσα, θα ρυθμίζει και θα επιλύει η Οικονομική Επιτροπή ή η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αναλόγως το θέμα.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το
Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει και αποδέχεται την εισήγηση της Προέδρου της Τ.Κ.Κίρρας με την πρόσθεση
άρθρων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σχετικά με την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης
στην Τ.Κ. Κίρρας, τον Αύγουστο του 2011 ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος διεξαγωγής η Δ.Κ.Κίρρας και πάντα με βάση το τοπογραφικό σχέδιο της Τ. Υ. ως εξής:
 Στο χώρο πάνω στην παραλιακή πλατεία και σε όλα τα πεζοδρόμια της πλατείας
 Στους κάθετους δρόμους προς τον κεντρικό δρόμο Αγίου Ιωάννου ανατολικά και
 δυτικά της πλατείας.
 Στο χώρο από ιδιοκτησία Κληρ, Ηλία Γκιμούση έως Φάρο.
 Στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο
 Στα πεζοδρόμια από γωνία Γεωργ. Μάνδρου και από γωνιακό φούρνο
ΑΡΘΡΟ 2ο
Χρόνος και διάρκεια τέλεσης , 5 ημέρες από 28/8/2011 ως 1/9/2011
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων θα γίνει με πλειοδοτική προφορική και
φανερή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 "Περί καθορισμού των οργάνων
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων”. Να διεξαχθεί διαγωνισμός για τον ξυλουργικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της εμποροπανήγυρης.
Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Όσοι θα συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α) να πωλούν μόνο τα είδη τα οποία αναγράφονται στην άδειά τους,
β) να ασκούν το επάγγελμά τους στην θέση που τους έχει παραχωρηθεί,
γ) Να φέρουν κοσμία και καθαρή ενδυμασία, και να διατηρούν το χώρο της εμπορικής τους
δραστηριότητας σε καθαρή κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Από τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα και συμμετέχοντες στην
εμποροπανήγυρη, απαγορεύεται:
Α) Η διαλάληση του εμπορεύματός τους με μεγάφωνα ή πράξεις ή εκφράσεις που προκαλούν
ενόχληση στο κοινό, καθώς επίσης και επιδίωξη της διαθέσεως τούτου μετά φορτικότητας.
Β) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε κατάσταση μέθης.
Γ) Η παραμονή των ασκούντων εμπορική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε σημείο των οδών,
πλατειών και δημοσίων χώρων πέραν του συγκεκριμένου παραχωρούμενου χώρου.
Δ) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πλησίον ομοειδούς ή παρεμφερούς καταστήματος
πρατηρίου ή εργαστηρίου.
Ε) Όσοι χρησιμοποιούν (από τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα) χειράμαξες, η
μετακίνηση αυτών σε άλλη θέση πέραν εκείνης που τους έχει παραχωρηθεί.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Για τους ασκούντες σύμφωνα με τα ανωτέρω εμπορική δραστηριότητα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών
ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων, καθώς και οι υγειονομικές - αστυϊατρικές και
αστυνομικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών σε όλους τους χώρους της
εμποροπανήγυρης που είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση, για λόγους ασφαλείας και
ηχορύπανσης.
Κάθε αμφισβήτηση που αφορά την οργάνωση κ.λ.π. της εμποροπανήγυρης και δεν
προβλέπεται από την παρούσα, θα ρυθμίζει και θα επιλύει η Οικονομική Επιτροπή ή η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αναλόγως το θέμα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Στις κοινοτικές τουαλέτες , επί της οδού Αγ. Ιωάννου να διατεθεί σε συνεργασία με το
προσωπικό της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας , καθαρίστρια προκείμενου ο χώρος να διατηρείται
καθαρός .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2011.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΤΑΓΚΑΛΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris