" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ έως 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ( Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 - ΦΕΚ 3573/Β/28-8-2020)

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 - ΦΕΚ 3573/Β/28-8-2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται

μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831

ΦΕΚ 3573/Β/28-8-2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020(Α' 76),

β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020(Α' 76),

γ. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020(Α' 104),

δ.του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»^' 181),

ε. του π.δ. 17/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»(Α' 192),

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο- μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»(Α' 159), ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»(Α' 31), η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»168),

θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»(Α' 148),

ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»(Α' 180),

ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α' 121),

ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»(Α' 155), ιγ. της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'3299) και ιδ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 3053).

2.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β' 3098).

3.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από

21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β' 985), όπως εκάστοτε ισχύει.

4.Την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β' 3163), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51212/13.8.2020 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β' 3395).

5.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50451/9.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3332).

6.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3159).

7.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3165), όπως εκάστοτε ισχύει.

8.Την υπό στοιχεία 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β' 1275), όπως εκάστοτε ισχύει.

9.Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52543/25.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β' 3521).

10.Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής καθώς και πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

11.Την από 27.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

12.Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52829/27.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1.Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων (ΚΑΔ 8810).

2.Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).

3.Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).

4.Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

5.Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 82.30.12.00) και υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων (ΚΑΔ 82.30.12.01).

6.Υπαίθριες οργανωμένες αγορές του ν. 4497/2017(Α' 171) και συγκεκριμένα τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές: α) του άρθρου 37 και β) του άρθρου 38: Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ: 4782) και λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ: 4789).

7.Κυλικεία δημοτικών Κ.Α.Π.Η. (ΚΑΔ 56.10.19.07).

Άρθρο 2

Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως και 15.9.2020, η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων

1.Την προσωρινή αναστολή στο σύνολο της Επικράτειας, της λειτουργίας επισκεπτηρίων: α) στα νοσοκομεία, β) τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), τα γηροκομεία, τις δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων και άλλα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και γ) στις δομές ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.


2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η διενέργεια επισκεπτηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 1, εφόσον ο ασθενής/ φιλοξενούμενος βρίσκεται σε προθανάτια κατάσταση και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


α. Η επίσκεψη διενεργείται από ένα άτομο ανά ασθενή/ φιλοξενούμενο.


β. Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (όπως πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια).


γ. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων.


δ. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να φορούν απλή χειρουργική μάσκα.


3.Ειδικώς ως προς τα περιοριστικά μέτρα στην είσοδο σε δομές φιλοξενίας μεταναστών, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 985), όπως εκάστοτε ισχύει.


Άρθρο 4

Αναστολή διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής

Την προσωρινή αναστολή διεξαγωγής κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας στο σύνολο της Επικράτειας.

Άρθρο 5

Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων

Την προσωρινή αναστολή πραγματοποίησης πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.

Άρθρο 6

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

1.α. Για τις παραβάσεις των άρθρων 1 έως 3 και 5 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

β. Για τις παραβάσεις των άρθρων 1 έως 3 και 5 της παρούσας, ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β' 1275).

2.α. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα προ- βλεπόμενα στο άρθρο 4 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β. Για τις παραβάσεις του άρθρου 4 της παρούσας, ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως και 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β' 3165) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7

Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 8

Ισχύς

1. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, τις υπό στοιχεία

α. Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β' 3098),

β. Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β' 3163), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51212/13.8.2020 κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β' 3395),

γ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50451/9.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3332) και

δ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3159).

2.Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52543/25.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β' 3521).

3.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Τι θα γΊνει με το παζάρι Αυλωναρίου 2020;

 Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε τίποτα μιας και δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί η πανδημία covid 19. Βέβαια μία πρώτη ενημέρωση θα την έχουμε στα μέσα Σεπτέμβρη. Τότε, ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Την ίδια ώρα, δεν θα γίνει παζάρι στη Θήβα. Μπορεί η εμποροπανήγυρη στην πόλη των Θηβών να μην πραγματοποιείται φέτος λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό, ωστόσο το #έθιμο της «σουβλιστής γουρουνοπούλας», που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γαστρονομικής ταυτότητας του τόπου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά!

Τα εστιατόρια και οι ταβέρνες της πόλης σας περιμένουν, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον covid19, για να δοκιμάσετε και να γευτείτε το ιδιαίτερα νόστιμο ντόπιο #γουρουνόπουλο μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.

Επίσης, από 23 έως και 30 Αυγούστου όλα τα καταστήματα της πόλης θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και θα έχουν προσφορές και εκπτώσεις, στο πλαίσιο του Mega Bazaar που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θήβας.

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Λουτράκι: σε αναμονή για το πανηγύρι της Παναγίας Γιάτρισσας

 Σε αναμονή η απόφαση για το εάν θα τελεστεί φέτος η εμποροπανήγυρη στον Ι.Ν. Παναγίας Γιάτρισσας στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου. Η τελική απόφαση θα παρθεί την 1η Σεπτεμβρίου και θα εξαρτηθεί από την πορεία των κρουσμάτων. Η σχετική ανακοίνωση από τον Δήμο:

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και εξαιτίας της νέας έξαρσης των κρουσμάτων πανελλαδικά,ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ενημερώνει πως σχετικά με την τέλεση της εμποροπανήγυρης που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της θεομητορικής εορτής του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ι.Ν. Παναγίας Γιάτρισσας, στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2020 στο Λουτράκι,

θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι πιστοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα και να τηρήσουν τα μέτρα πρόληψης κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού,με κύριο μέτρο τη διατήρηση των αποστάσεων και την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού.


Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Ακυρώθηκε κ η εμποροπανήγυρη Φανερωμένης στη Σαλαμίνα.

 Ακυρώθηκε προ ολίγου στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαλαμινας, το οποίο έλαβε  χώρα  δια περιφοράς, η εμποροπανήγυρη  η οποία θα γινόταν  ενόψει της θρησκευτικής  εορτής της Φανερωμένης


Άντε κ καλές δουλειές 

Κυριακή 16 Αυγούστου 2020

139 χρόνια από την απελευθέρωση των Φαρσάλων από τους Τούρκους (1881)

 Επιμέλεια ο Αχ. Μπακαλέξης

Πριν από 139 χρόνια, ελληνικός στρατός υπό τον στρατηγό Σκαρλάτο Σούτσο έμπαινε στα τουρκοκρατούμενα Φάρσαλα και τα ελευθέρωνε, δυνάμει της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης περί προσαρτήσεως της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.

Τερματίστηκαν 450 χρόνια, περίπου τουρκικής κατοχής. 

Είχαν προηγηθεί αρκετά γεγονότα.

 Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, οι λαϊκές διαδηλώσεις για συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο (προς απελευθέρωση των αλύτρωτων εδαφών Θεσσαλίας, Ηπείρου. κ.λπ.), η οικουμενική κυβέρνηση υπό τον γηραιό Κανάρη (που έμεινε ουδέτερη λόγω αγγλικών πιέσεων). Αρχές του 1878 η κυβέρνηση Αλ. Κουμουνδούρου διατάσσει την εισβολή ελληνικού στρατού στη Θεσσαλία, πλην όμως ο στρατός ανακαλείται, διότι έχει γίνει ανακωχή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας (Συνθήκη Αγ. Στεφάνου -19/02/1878) – Στη σκλαβωμένη Θεσσαλία ξεσπούν επαναστατικές εξεγέρσεις (Πήλιο, Ματσαράγκα, Όλυμπος κ.λπ.).

Τον Ιούνιο του 1878 στο συνέδριο του Βερολίνου, n Ελλάδα εκθέτει τις εθνικές της και εδαφικές της διεκδικήσεις (δια του υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Δελληγιάννη) και κατόπιν διπλωματικών συνεννοήσεων, υπογράφεται n Συνθήκη της Κων/πολης, περί προσαρτήσεως της Θεσσαλίας, πλην Ελασσόνας και Άρτας, στην Ελλάδα 1881). Τα Φάρσαλα (τουρκιστί Τσατάλτζα και περιφραστικώς “σταυροδρόμι”) υποδέχτηκαν τον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου του 1881, ημέρα που άρχιζε στην πόλη το “Παναΐα Παζάρ” (η ετήσια εμποροπανήγυρη). Χιλιάδες λαού, και από τα γύρω χωριά και από τις κοντινές επαρχίες, παραληρούσαν και ζητωκραύγαζαν στα δυτικά της πόλης (στον δρόμο που οδηγεί προς τη Λαμία). Παρίσταντο οι τοπικές αρχές, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Φαναριοφερσάλων Ιλαρίωνα, τον Μπελιντιέ Ρεΐζη (δηλ. δήμαρχο) Φαρσάλων Χουσνί Ταχσίν, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπντουλάχ Σουλεϊμάν, Τζεμάλ Ντρίβα, Χαράλαμπο Γεωργίου και Γεώργιο Παπαθανασίου. Αυτόπτης μάρτυρας της υποδοχής ο Ιωάννης Βλαχογεώργης (κατόπιν δικηγόρος και συμβολαιογράφος Φαρσάλων), ιστορούσε ότι ανάμεσα στο πλήθος διακρίνονταν χανούμισσες και ότι οι Φαρσαλινοί “ενηγκαλίζοντο τους στρατιώτας και έκλαιγαν και όλοι επετούσαν εις τον αέρα τα φέσια τους”! Την εποχή αυτή στα Φάρσαλα κατοικούσαν περί τις 130 χριστιανικές οικογένειες, που διέμεναν στον ανατολικό μαχαλά, στο Βαρούσι κυρίως. Λίγοι πάλι έμεναν στον δυτικό μαχαλά, στο Εσκί Χαμάμ (παλιό Λουτρό), ενώ στο κέντρο κυριαρχούσαν οι Τούρκοι με τα τζαμιά τους (το Φετίχ, το Κουρσουνλού, το Μπεηζαντέ κ.λπ.). Οι χριστιανοί είχαν δύο εκκλησίες: Τον Άγιο Νικόλαο (κτισμένος το 1857) και την Κοίμηση της Θεοτόκου (Παναγία). Ασχολούνταν ως τεχνίτες (σαγματοποιοί κ.λπ.), μικρέμποροι και επαγγελματίες με μικρά μαγαζάκια(παραπήγματα) στην αγορά της πόλης. Οι δρόμοι των Φαρσάλων ήταν λιθόστρωτοι (καλντερίμι), τα σπίτια ήταν άλλα με πλινθιά, άλλα με ξυλότοιχο και λίγα λιθόκτιστα. Αρκετά χάνια φιλοξενούσαν τους ξένους και τα υποζύγια ζώα τους».  Ο ντόπιος χαλβάς, τοπική σπεσιαλιτέ, καθώς και τα στραγάλια ήταν περίφημα. Η εμποροπανήγυρη, όμως, των Φαρσάλων (15-23) Αυγούστου ήταν το μέγιστο γεγονός. Τελούνταν γύρω από τις πηγές του Απιδανού (τουρκιστί “Ταμπάκ Χανέ” δηλαδή βυρσοδεψείο) και n ύπαρξή της μαρτυρείται γραπτώς από το 1728 τουλάχιστον (Μελέτιος). Εδώ υπήρχε ως το 1897 το “Μπεζεστένι” ένα μεγάλο τετράγωνο κτίριο, με δύο εισόδους και φωταγωγό στη μέση, όπου ασκούνταν το λεγόμενο βαρύ εμπόριο (γουναρικά, χρυσοχοΐα κ.λπ.). Έμποροι και παραγωγοί από όλη τη Βαλκανική και την άλλη Ελλάδα έδιναν το “‘παρών” με την πραμάτεια τους. Λειτουργούσε και ζωοπανήγυρη, ενώ προς τέρψιν γίνονταν και ιππικοί αγώνες. Μετά την απελευθέρωση, την πόλη επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κουμουνδούρος (1816-1883), ενώ τη Δευτέρα 12/10/1881 ήρθε στα Φάρσαλα, προερχόμενος από τη Λάρισα, ο βασιλεύς Γεώργιος ο Α’. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της αθηναϊκής εφημερίδας “Αιών” πέρασε και από τον τεκέ Μπαλή Μπαμπά των Μπεκτασήδων (κοντά στο χωριό Τατάρ, σήμερα Ζ. Πηγή Φαρσάλων) και έφτασε στα Φάρσαλα στις 6 μ.μ., όπου υπό αψίδα τον υποδέχτηκαν οι αρχές και ο λαός με σημαίες, κατέλυσε στο Επισκοπείο (κοντά στον Άγιο Νικόλαο) όπου και διανυκτέρευσε. Την επομένη Τρίτη 13/10/1881, ο βασιλεύς δέχθηκε εθιμοτυπικώς τις αρχές σε ακρόαση και απένειμε το παράσημο των Ταξιαρχών στον Μητροπολίτη. Στις 9.10 π.μ. αναχώρησε για τον Δομοκό (εκ της συνοικίας Βαρούσι… εις την κυρίως πόλιν… επί λιθοστρώτου καλντεριμιού… και εις τη συνοικίαν Λουτρόν… την 9.30 π.μ., έξοδος εκ της πόλεως). Στις πρώτες ελεύθερες δημοτικές εκλογές της 29/05/1883, δήμαρχος Φαρσάλων εξελέγη ο Τούρκο-Φαρσαλινός Χοσεΐν Χασάν, έργο του οποίου είναι το λαμπρό, τότε, δημαρχείο (που γκρεμίστηκε από τον σεισμό του 1954) και του οποίου σώζεται σήμερα η κτητορική επιγραφή». Με νόμο του 1882 εντάχθηκε στον Νομό Λάρισας και η επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων, με ίδιον έπαρχον και έδρα τα Φάρσαλα. Στην απογραφή της 16/04/1889 ο Δήμος Φαρσάλων περιλάμβανε 17 οικισμούς και κοινότητες και είχε συνολικό πληθυσμό 4.996 κατοίκους. Τα 17 χωριά ήταν τα εξής: Φάρσαλα, Βρυσιά, Κιοπεκλί, Κισλάρ, Κουκλόμπασι. Κουτσιλί, Κιτίκι, Ντινόμπασι, Μπαρόμπασι, Κακλετζι, Ρύζι, Ανω Σιστερλί, Κάτω Σιστερλί, Ταμπακλί, Τσακαρλί, Ανω Τσιάχματ, Κάτω Τσιάχματ, Χατζηομάρ. Οι άλλοι δήμοι της επαρχίας Φαρσάλων ήταν: Ο Δήμος Ευιδρίου με έδρα το Δρίσκουλι και 15 χωριά και ο Δήμος Σκοτούσης με έδρα το Μεγάλο Δουβλατάν και 20 χωριά». Στα τελευταία χρόνια της τουρκικής κατοχής (λίγο πριν την απελευθέρωση δίδαξαν στα Φάρσαλα οι δάσκαλοι Τρ. Οικονομίδης και Βησ. Χριστοδούλου της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και οι: Σειράδας εκ Φαρσάλων και Χρ. Βαλαμουτόπουλος, εξ Αλμυρού της Μέσης εκπαιδεύσεως. Πρώτος, μετά την απελευθέρωση, έπαρχος Φαρσάλων υπήρξε ο Κωνσταντινίδης, κατοπινός βουλευτής Σκοπέλου, ενώ για την απονομή της δικαιοσύνης ιδρύθηκαν δύο Ειρηνοδικεία στα Φάρσαλα και στο χωριό Μπεκίδες. Το 1882 άρχισε η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου- Καλαμπάκας που περατώθηκε μετά από 4 χρόνια και εξυπηρέτησε πολλαπλώς την πόλη και επαρχία. Βουλευτές από την επαρχία Φαρσάλων διετέλεσαν (στα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου) οι Ιωάννης Γρηγοριάδης, Βασίλειος Χατζηαγγελάκης.

Στις πρώτες βουλευτικές εκλογές, αμέσως μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, εξελέγησαν συνολικά 26 νέοι βουλευτές (από Θεσσαλία και Άρτα) εκ των οποίων οι 22 τάχθηκαν εναντίον του Αλ. Κουμουνδούρου, επί της πρωθυπουργίας του οποίου κατέστη ελεύθερη η πατρίδα τους και υπέρ του αντιπάλου τους Χαριλάου Τρικούπη και μόνο 4 τον στήριξαν. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία (ελλιπή πλην εναργή) εικόνα της ιστορικής πόλης των Φαρσάλων, την εποχή της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους και αντανακλούν ασφαλώς περασμένες εποχές και περιόδους, που δεν παύουν να ελκύουν τους φιλίστορες και να αποτελούν ψηφίδες του μωσαϊκού που λέγεται τοπική ιστορία και παράδοση.


* Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το αρχείο του πρώην δημάρχου Φαρσάλων, αείμνηστου Λάκη Βαϊρακλιώτη.

ΤΕΓΕΑ: εύχεται <ποτέ ξανά> ακύρωση της Εμποροπανήγυρης ο κ. Αθανασόπουλος(πρόεδρος Τεγ.Συνδέσμου)

Φέτος λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού δεν θα γίνει η Εμποροπανήγυρη Τεγέας, ούτε η Λιτανεία της εικόνας της Παναγίας στην Επισκοπή Τεγέας.

Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος, η φετινή χρονιά είναι η δεύτερη χρονιά από το 1883 όπου ιδρύθηκε ο Τεγατικός που δεν γίνεται η εμποροπανήγυρη Τεγέας

Ο Τεγεατικός Σύνδεσμος εορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας.

Παρασκευή 14 Αυγούστου

7:00 μ.μ.

Μέγας Εσπερινός  

Σάββατο 15 Αυγούστου

7:00 π.μ.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Στις 17 Αυγούστου θα γίνει το μνημόσυνο των πεσόντων Τεγεατών


ΑΙΓΙΝΙΟ: ανακοίνωση για τους αιτούντες για την εμποροπανήγυρη Αιγινίου 2020

 Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, προς τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την ακυρωτική απόφαση τέλεσης της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου, για φέτος.

Ακυρώνεται για φέτος, η εμποροπανήγυρη του Μελιγαλά

 

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου Οιχαλίας.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει ότι η εμποροπανήγυρης του Μελιγαλά είναι θεσμός για την περιοχή και ότι σκοπός μας είναι αυτός ο θεσμός να συνεχίσει να υπάρχει και να αναβαθμιστεί.

Όμως συναισθανόμενοι την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο το κόσμο, με αυξητική τάση κρουσμάτων και θανάτων από την πανδημία του κορωνοϊού, σε καμία περίπτωση η Δημοτική Αρχή δεν είναι διατεθειμένη να θέσει σε κίνδυνο τους πολίτες του Δήμου Οιχαλίας αλλά και όλων των επισκεπτών.

Έχοντας υπόψη και τις συστάσεις της ΚΕΔΕ – Ιεράς Συνόδου και μετά την ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλων των μέχρι τώρα εμποροπανηγύρεων στη χώρα είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε την ευθύνη ακυρώσεως της ετήσιας εμποροπανηγύρεως που πραγματοποιείται στη Κοινότητα Μελιγαλά.

Μέλημά μας είναι η υγεία των πολιτών και η περιφρούρηση – προάσπιση της περιοχής. 

Ο Δήμος Οιχαλίας για τους ανωτέρω λόγους, ενημερώνει ότι με την αριθ. 57/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί η φετινή ετήσια παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρις στο Μελιγαλά. 

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Ακυρώνεται και η εμποροπανήγυρη Κιλκίς.

 Ο δήμαρχος Κιλκίς, Δημήτρης Κυριακίδης, πήρε τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, καταργώντας τις γιορτινές ημέρες που ζει η πόλη στις αρχές κάθε Σεπτέμβρη.

Ο κ. Κυριακίδης τόνισε στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό των ΕΙΔΗΣΕΩΝ πως «αυτό που προέχει είναι η δημόσια υγεία και η προστασία των δημοτών από την πανδημία. Είναι ένα πλήγμα για την πόλη και την οικονομία της, για πολλούς από τους επαγγελματίες της, αλλά θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την υγεία των δημοτών. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε τους συνωστισμούς στην Εμποροπανήγυρη, ούτε και να εφαρμόσουμε την αυστηρή τήρηση των μέτρων και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Είναι μονόδρομος λοιπόν η ματαίωση των εκδηλώσεων».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σχετική απόφαση ματαίωσης της Εμποροπανήγυρης έχει λάβει η Κοινότητα Κιλκίς και αναμένονται και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του δημοτικού συμβουλίου.  απόφαση, καταργώντας τις γιορτινές ημέρες που ζει η πόλη στις αρχές κάθε Σεπτέμβρη.


Ακύρωση εμποροπανήγυρης Αγίου Φανουρίου στο Δήμο Δραπετσώνας

 Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες


για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας είμαστε υποχρεωμένοι να ματαιώσουμε την εμποροπανήγυρη, που γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού του Αγ. Φανουρίου στη Δραπετσώνα.

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε από τη μεριά μας όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί στο πλευρό των μικροπωλητών και να ενισχύσει το χαμένο τους εισόδημα.

Ταυτόχρονα, πρέπει να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να παρθούν γενναία μέτρα για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας που είναι το μόνο που μπορεί να προστατεύσει τον πληθυσμό από τον επικίνδυνο ιό.

Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Άκυρο η εμποροπανήγυρη Φαρσάλων

 Ακυρώνεται για φέτος η Εμποροπανήγυρη Φαρσάλων

Ευτυχώς τον περίφημο χαλβά της, τον βρίσκουμε και σε άλλες εμποροπανηγύρεις


Ν. Κάτσιος: Ήξεις, αφίξεις του δημάρχου Σουλίου σχετικά με την εμποροπανήγυρη στη Γλυκή

Είναι τοις πάσι γνωστό εδώ και καιρό ότι ο δήμαρχος Σουλίου έχει αναδειχθεί «πρωταθλητής» στις… διά περιφοράς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου! Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς ο κ. Καραγιάννης, μας έχει πολλάκις αποδείξει, ότι απεχθάνεται το δημοκρατικό διάλογο, αποστρέφεται την υποβολή ερωτημάτων, ενοχλείται από την αντιπαράθεση προτάσεων και επιχειρημάτων, δεν αντέχει στην εποικοδομητική κριτική αλλά δεν επιθυμεί και τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Σήμερα όμως ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής ανευθυνότητας και αιφνιδιάζοντας άπασες τις δημοτικές παρατάξεις, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που ο ίδιος έκανε προς τους επικεφαλής των παρατάξεων, μας κάλεσε σε ακόμη μία διά περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την πραγματοποίηση ή μή της εμποροπανήγυρης στη Γλυκή. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μέσα από την εσπευσμένη και αιφνιδιαστική πρωτοβουλία του, επιχειρεί να κρύψει… κάτω από το χαλί για ακόμη μία φορά την πολιτική του ανεπάρκεια και προχειρότητα. 

Αυτό δεν το λέμε τυχαία, επειδή με την υπ’ αρίθμ. 562/2020 απόφασή του, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, ο δήμαρχος Σουλίου ενέκρινε την υπ’ αρίθμ. μελέτη 39/2020 της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ηλεκτροφωτισμού παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης Γλυκής». Η πολιτική του ανικανότητα είναι εμφανής και από τον τρόπο που έδωσε εντολή να στηθούν οι παράγκες της εμποροπανήγυρης, αφού σε καμία περίπτωση δεν προέβλεψε την τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ των πάγκων με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα, βάσει των κανόνων λειτουργίας των Υπαίθριων Αγορών και Εμποροπανηγύρεων (Ν. 4497/2017). Την επομένη (Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020) πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στη Παραμυθιά από τον Εμπορικό Σύλλογος της πόλης μας η 1η Λευκή Νύχτα, που έδωσε μια οικονομική ανάσα στα άδεια ταμεία των επαγγελματιών της πόλης μας. Ταυτόχρονα, απόψε Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κατασκήνωσης η αναβληθείσα παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων «Καλιφόρνια Ντρίμιν». Και ενώ όλοι στη Γλυκή ανέμεναν την εμποροπανήγυρη και θεωρούσαν δεδομένη την πραγματοποίησή της, πληροφορίες από το περιβάλλον του δημάρχου Σουλίου και επιλεκτικές διαρροές προς ΜΜΕ προανήγγειλαν το ακριβές αντίθετο. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Πολιτική Προστασία αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δήμου την πραγματοποίηση εμποροπανήγυρης σε αντίθεση με τα πανηγύρια. Όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τυχόν χαλαρά μέτρα προστασίας και τον συγχρωτισμό των πολιτών λόγω Covid-19 αλλά απαιτεί εγρήγορση, λήψη συγκεκριμένων μέτρων και καλό συντονισμό σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς. Όλα αυτά όμως απαιτούν τη συμμετοχή των φορέων της Γλυκής και δη των επαγγελματιών της περιοχής σε έναν ευρύ διάλογο, τον οποίο -άγνωστο γιατί- δεν επιθυμεί να κάνει ο κ. Καραγιάννης. Γι’ αυτό και με εντελώς απαξιωτικό τρόπο τους απέκλεισε… διά περιφοράς από τον εποικοδομητικό διάλογο στον οποίο η γνώμη τους θα ήταν όχι απλά χρήσιμη αλλά υπερπολύτιμη! 

Με το παρόν Δελτίο Τύπου ενημερώνουμε τους συνδημότες μας ότι η παράταξή μας τάσσεται υπέρ της πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης της Γλυκής η οποία θα πρέπει να γίνει με εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε: 

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους πωλητές και ύπαρξη αντισηπτικών στους πάγκους. 

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους επισκέπτες. 

- Τήρηση απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ των πάγκων με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα, βάσει των κανόνων λειτουργίας των Υπαίθριων Αγορών και Εμποροπανηγύρεων (Ν. 4497/2017). 

- Χρήση της δεξιάς πλευράς του παζαριού υποχρεωτικά ως άνοδο και της αριστερής υποχρεωτικά ως κάθοδο. 

- Απαγόρευση πλανόδιων πωλητών ή χρήσης σταντ ή άλλων αντικειμένων που δυσχεραίνουν τη διέλευση των πεζών. 

- Καθημερινή απολύμανση των χώρων της εμποροπανήγυρης από συνεργείο μισθωμένο από το δήμο. 

- Παρουσία υπευθύνων του δήμου Σουλίου για την τήρηση όλων των παραπάνω. 

Ταυτόχρονα όμως, θεωρούμε απαράδεκτη και αντιδεοντολογική τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου, καταγγέλλουμε την πρακτική του… «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» που συνειδητά ακολουθεί ο δήμαρχος Σουλίου, ερήμην κάθε δημοκρατικού διαλόγου αλλά και των φορέων και των πολιτών του τόπου μας. Και επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποδυθούμε σε καμία περίπτωση το ρόλο του κομπάρσου στο… θέατρο του παραλόγου στο οποίο πρωταγωνιστεί ο κ. Καραγιάννης, σεβόμενοι τους συνδημότες και την εντολή που μας έχουν δώσει να ασκούμε δημοτικό έλεγχο, ζητούμε την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης και την πραγματοποίησή της αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, με την πρόσκληση και παρουσία όλων των εμπλεκόμενων αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων της Γλυκής. Σε διαφορετική περίπτωση να γνωρίζεται ότι, η ψήφος μας είναι υπέρ της πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης στη Γλυκή.

Ακυρώνεται η έκθεση καθώς και η εμποροπανήγυρη Άρτας

 Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, αποφασίστηκε να ακυρωθεί για λόγους δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, η φετινή Πανελλήνια Έκθεση και η Εμποροπανήγυρη Άρτας.

«Η πανδημία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, τόσο σε επίπεδο υγειονομικής διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο οικονομίας. Υπό το βάρος των δεδομένων αυτών και σκεπτόμενοι το συμφέρον του τόπου μας μακροπρόθεσμα, εισηγούμαστε να μην πραγματοποιηθεί φέτος η Πανελλήνια Έκθεση και η Εμποροπανήγυρη Άρτας. Για όλους εμάς που αγωνιούμε για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και την στήριξη της τοπικής μας οικονομίας, είναι προφανές ότι φέτος δεν πρέπει να γίνει η Εμποροπανήγυρη και η Έκθεση στην Άρτα » ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

«Θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο της “ανάπαυλας” για την βελτίωση και την εξέλιξη του θεσμού. Η πανδημία έχει δημιουργήσει ιδιαιτερότητες και νέα δεδομένα. Τα μέτρα είναι αυστηρά αλλά κρίνονται από τους ειδικούς επιβεβλημένα» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Μιχάλης Κοτσαρίνης.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Ακρη δεν βγαζω,εξεδόθη το ΦΕΚ

 Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων (τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε)γράφει το ΦΕΚ 3331 που μόλις εξεδόθη,για τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, μπορούν να λειτουργούν οι αγορές του άρθρου 38 στις οποίες υπάγεται το επάγγελμά μας

 


Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Πανηγυρικός(τρομερό άρθρο)

του Κώστα Γεωργουσόπουλου(από το in.gr)

Με ένα ειρωνικό χαμόγελο διαβάζω και ακούω όσα λέγονται για τα πανηγύρια και την ανάγκη να απαγορευτούν, όπως τόσες άλλες δημόσιες εκδηλώσεις και γιορτές, λόγω της πανδημίας. Δεν ξέρω, αν όλοι όσοι μιλάμε ή γράφουμε στις μέρες μας αντιλαμβανόμαστε, π.χ. μια γλωσσική ταυτότητα που αναφέρεται στην πανδημία και στα πανηγύρια.

Και τα δύο, αυτονόητα, ομιλούν και αναφέρονται στο παν, στην ολότητα, σε μια ανθρώπινη ευρεία ομάδα, χωρίς άλλα πρόσημα: οικονομικά, μορφωτικά, ηθικά, επαγγελματικά. Η Πανδημία, αρρώστια που αναφέρεται αδιακρίτως στο σύνολο του Δήμου (τι εξαίσια περιπέτεια εννοιολογική έχει, στη γλώσσα μας τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά στην έννοια του Δήμου; Δημοκρατία, δημιουργία, δημοσιότητα, δημοφιλία, δημοπρασία, δημαρχία κ.τ.λ.). Και η Πανήγυρις είναι μια δημόσια, πάλι αταξική, γιορτή και, συνάμα, αγορά λαού και προϊόντων.


Αντιλαμβάνομαι τους πράγματι σοβαρούς λόγους που υπαγορεύουν στους ειδικούς και στην Πολιτεία να αναστείλουν, για φέτος τουλάχιστον, τη διοργάνωση πανηγυριών πανελληνίως. Αλλά φοβάμαι πως πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και ιδίως των μεγάλων αστικών κέντρων, όταν μιλούν για πανηγύρια, το μυαλό τους λειτουργεί ξώφαλτσα, αγνοώντας τη βαθιά μέσα στους αιώνες λειτουργία αυτού του δημοκρατικού, χωρίς αμφιβολία, θεσμού.


Και πρώτα, ο τόπος, όπου μέσα στους αιώνες λειτούργησαν τα πανηγύρια. Ηταν η Αγορά («αγορά λαού», ήδη στον Ομηρο, σημαίνει αυτό που θα λέγαμε σήμερα «λαϊκή συνέλευση»), μεγάλη πλατεία στο κέντρο των πόλεων, όπου σίγουρα στη μια πλευρά, στην αρχαιότητα, υπήρχε ναός κάποιου θεού, και στα χριστιανικά χρόνια, ο ναός του πολιούχου της πόλεως, της κωμόπολης ή του χωριού. Και, βεβαίως, δεν ήταν μόνον ένα πάλκο, δύο βιολιά ή κλαρίνα και μια τραγουδίστρια. Ηταν κι αυτά, και θα το αναλύσουμε, αλλά, κυρίως, η πανήγυρις συνδέεται με την έκθεση και διάθεση τοπικών προϊόντων, αλλά και την αγοραπωλησία ζώων. Γι’ αυτό και πάντα η πανήγυρις είχε δύο παράλληλες, και σε τόπο διεξαγωγής, εκδηλώσεις: παζάρι ζώων και παζάρι αγαθών. Στη ζωοπανήγυριν ο αγοραστής μπορούσε να αγοράσει πτηνά (κότες, κοκόρια, γαλοπούλες, πάπιες, αλλά και αηδόνια και άλλα ωδικά πουλιά μέσα σε ωραία κλουβιά), πρόβατα, γίδια, αγελάδες, όνους και άλογα, όχι για σπορ, αλλά για να σέρνουν το αλέτρι ή να ανεβάζουν τον κουβά από το πηγάδι.

Μπορούσε, όμως, ο γεωργός ή ο ποιμένας, αλλά και ο αστός να πουλήσει στους εμπόρους της πανήγυρης το άλογό του, τη γάτα του και, κυρίως, τον σκύλο – φύλακα σε καλλιέργειες και ποιμνιοστάσια.

Σε άλλον χώρο, βασικά, όπως είπα, στην Κεντρική Αγορά – Πλατεία, στήνονταν οι παράγκες με τα προσφερόμενα, εμπορικά προϊόντα: κουζινικά, προικώα, κλωστές, εργαλεία, κρεβάτια, κούνιες για μωρά, κουνιστές πολυθρόνες. Παράλληλα προσφέρονταν προς πώληση ή επιτόπου απόλαυση, γλυκά του κουταλιού, μπακλαβάδες, «μαλλί της γριάς», τσιχλόφουσκες και καραμέλες κανέλας ή ούζου!! Ναι, σε μια γωνιά του πρόχειρου καταυλισμού των εμπόρων στηνόταν και το πατάρι για τα «όργανα» και τους τραγουδιστές: ρεπερτόριο, λαϊκά και, κυρίως, δημοτικά τραγούδια. Το πάλκο ζωντάνευε το βράδυ και, συχνά, διαρκούσε ως το ξημέρωμα, μετά τις αγορές. Συχνά, σε ματσωμένες, λόγω προϊόντων, περιοχές (πανηγύρια πάντα γίνονταν σε κάθε μέρος, όταν είχε γίνει η συγκομιδή του κυρίαρχου προϊόντος της περιοχής, είχε έρθει ο έμπορος, είχε δώσει την προκαταβολή και υπήρχαν χρήματα για ψώνια, προικώα, εργαλεία και αρραβώνες!!) στήνονταν δύο και τρία πάλκα στα άκρα της πόλης και, συνήθως, δεν μπορούσε κανείς έως το πρωί να κοιμηθεί στο στρώμα του, γιατί τον ξεκούφαιναν από δύο και τρεις περιοχές των ορίων της κωμόπολης, εδώ και χρόνια, εκκωφαντικά μεγάφωνα. Ναι, σε αυτές τις πανδαισίες με κοκορέτσι, ουίσκι και γουρουνοπούλα βγαίνανε στο ξεφάντωμα και γριούλες με τη μαντίλα τους και γέροι και, συχνά, ναυτικοί και εργάτες – μετανάστες που διάλεγαν αυτή τη γιορτή για να γυρίσουν στην πατρίδα να χορέψουν, να «ασημώσουν» τα όργανα και να βάλουν υποψηφιότητα για γαμπροί!


Ετσι, ζωοπανήγυρις, εμποροπανήγυρις και λαϊκό γλέντι έως πέρσι στην ύπαιθρο Ελλάδα επαναλάμβαναν με παραλλαγές ό,τι διασώζει ο Αριστοφάνης στην αρχαιότερη κωμωδία της ανθρωπότητας, τους «Αχαρνής»: στήσιμο εν μέσω πολέμου εμποροπανήγυρης, όπου αντάλλασσαν προϊόντα εχθροί (!) και η κωμωδία τελείωνε με καθολική συμμετοχή σε χορούς και τραγούδια.

Τελειώνοντας, θέλω να σχολιάσω την ασχετοσύνη κάποιων λογίων των πόλεων, αστών, που δημιούργησαν τη σχετλιαστική φράση, αρνητική και ειρωνική, «είναι, είσαι, είμαστε για τα πανηγύρια»!

Κανονικά το παζάρι της Αταλάντης - Τι είπε στον Δήμαρχο Λοκρών ο Υφ. Νίκος Χαςρδαλιάς

Κανονικά θα ολοκληρωθεί το παζάρι της Αταλάντης σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λοκρών, Θανάση Ζεκεντέ. 

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο κ. Ζεκεντές αναφέρει ότι υπήρξε επικοινωνία και με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών

Η εμποροπανήγυρη Αταλάντης θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου με εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων λόγω COVID -19

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της Πολιτικής Προστασίας για αναστολή των εμποροπανηγύρεων και επικοινωνίας του Δήμου Λοκρών με την Πολιτική Προστασία διευκρινίζεται ότι η αναστολή δεν αφορά όσες εμποροπανηγύρεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η εμποροπανήγυρη Αταλάντης θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου με εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων λόγω COVID -19.

Ειδικότερα:

• Είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας στους πωλητές, καθώς και η ύπαρξη αντισηπτικών στους πάγκους. Συστήνεται η χρήση μάσκας στους επισκέπτες.

• Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης 3 μέτρων μεταξύ των πάγκων με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα, βάσει των κανόνων λειτουργίας των Υπαίθριων Αγορών και Εμποροπανηγύρεων (Ν. 4497/2017).

• Απαγορεύεται η κατάληψη των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος του παζαριού.

• Η δεξιά πλευρά του παζαριού είναι άνοδος και η αριστερή κάθοδος.

• Απαγορεύεται η χρήση σταντ ή άλλων αντικειμένων που δυσχεραίνουν τη διέλευση των πεζών.

• Καθημερινά πραγματοποιείται απολύμανση από συνεργείο μισθωμένο από το Δήμου, εκτός των ωρών λειτουργίας του.


Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Κραυγή επιβίωσης από μικροπωλητές σε εμποροπανηγύρεις(Documento)

 Νίκος Σπυρόπουλος 

Τεράστια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες μικροπωλητών καθώς ο ένας δήμος μετά τον άλλον ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμποροπανηγύρεις. Ηχηρό μήνυμα μέσω του documentonews.gr στέλνουν οι πληττόμενοι εργαζόμενοι σε δήμους και κυβέρνηση

Τεράστια οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες μικροπωλητών καθώς ο ένας δήμος μετά τον άλλον ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμποροπανηγύρεις. Ηχηρό μήνυμα μέσω του documentonews.gr στέλνουν οι πληττόμενοι εργαζόμενοι σε δήμους και κυβέρνηση.


Αν και θεωρητικά ο κλάδος έχει ανοίξει από την 1η Ιουνίου, μετά την lockdown εποχή, έχει καταστεί τρομερά δύσκολο για τους μικροπωλητές να εργαστούν αφού λόγω κορονοϊού οι δήμοι φοβούνται πως οι δημοτικές αρχές δεν θα είναι σε θέση να τηρήσουν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έτσι, καταφεύγουν στην εύκολη λύση. Να τα ακυρώνουν.

Όμως η επιλογή αυτή χτυπά ανεπανόρθωτα τους ήδη ταλαιπωρημένους οικονομικά μικροπωλητές αφού επί της ουσίας τους κλείνει την πόρτα στην εργασία. Την ίδια στιγμή όμως, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις τρέχουν κανονικά χωρίς να υπάρχει προς το παρόν κάποια κίνηση από την κυβέρνηση προς ανακούφιση ενός ολόκληρου κλάδου που παλεύει για το «μεροκάματο».

«Δεν έχουμε απαλλαγεί από τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές μας εισφορές. Πληρώνουμε τα πάντα. Όταν όμως εκεί που ήταν να δουλέψουμε π.χ έξι ημέρες την εβδομάδα, σε δυο προγραμματισμένες εμποροπανηγύρεις και δεν γίνεται καμία, τότε πώς θα πληρώσουμε;», δηλώνει στο documentonews.gr ο Αλέξανδρος Φρατζεσκάκης, πρόεδρος του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Ελλάδος (E.Σ.Σ.Υ.Π.Ε).

«Έχουμε ζητήσει να ενταχθούμε και εμείς, όπως οι παραγωγοί, στους πληττόμενους. Να πηγαίνουμε σε όποιες εμποροπανηγύρεις θα γίνονται και να εργαζόμαστε. Αν βλέπουμε να συμβαίνει αυτή η κατάσταση το καλοκαίρι, τον χειμώνα τί θα γίνει;», λέει ακόμη.

«Δυστυχώς και ο κόσμος είναι φοβισμένος. Όσες εμποροπανηγύρεις έχουν γίνει δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση», προσθέτει.

«Όλες οι υποχρεώσεις μας τρέχουν τη στιγμή που εμείς δεν δουλεύουμε αφού δεν διοργανώνονται οι προγραμματισμένες εμποροπανηγύρεις. Δεν θα έχουμε να φάμε. Μερικοί ήδη δεν έχουν», ανέφερε τηλεφωνικά στο documentonews.gr μικροπωλητής.

Σαν να μην έφτανε η ακύρωση των εμποροπανηγύρεων έχουν μειωθεί λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων οι θέσεις. Όπως εξηγεί ο κ. Φρατζεσκάκης, αν για παράδειγμα σε μια εμποροπανήγυρη υπήρχε δυνατότητα να στηθούν 100 πάγκοι, πλέον στήνονται 60. «Ποιος να πρωτοδουλέψει», αναρωτιέται ενώ σημειώνει ότι δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στις εμποροπανηγύρεις να αυξηθεί ο χώρος που θα πιάνουν (δρόμοι) όπως έχει γίνει για τις λαϊκές αγορές.


Τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα


Ο πρόεδρος του E.Σ.Σ.Υ.Π.Ε είναι σαφής ως προς την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. «Τηρούμε τα πάντα. Όλοι φοράμε μάσκες, υπάρχουν σε κάθε πάγκο αντισηπτικά, ακολουθούνται διάδρομοι και γενικά ό,τι συστάσεις γίνονται τηρούνται κατά γράμμα. Τα σωματεία και οι σύλλογοι έχουν και δικά τους άτομα σε κάθε εμποροπανήγυρη να “περιφρουρεί” την τήρηση των πρωτοκόλλων. Πλέον αρμόδιοι γι΄αυτά όμως είναι οι Δήμοι. Με το πρόσχημα ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν ακυρώνουν τα πανηγύρια με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να πλήττονται».


Ο κ. Φρατζεσκάκης επισημαίνει ακόμη: «Σε σύγκριση με τις λαϊκές αγορές ο κόσμος ξέρει ότι όποια ώρα της ημέρες και εάν επισκεφτεί την εμποροπανήγυρη θα βρει ανοιχτούς τους πάγκους. Έτσι, αποφεύγεται και ο συγχρωτισμός».


Άλλο πανηγύρια άλλο εμποροπανηγύρεις


«Επειδή στον κόσμο επικρατεί μια σύγχυση με τους όρους. Να διευκρινίσω το εξής. Άλλο οι εμποροπανηγύρεις και άλλο τα πανηγύρια. Τα τελευταία έχουν απαγορευτεί. Αυτά που έχουν δηλαδή μουσικές, χορό, συναυλίες κλπ. Εμείς λειτουργούμε κανονικά. Φοράμε μάσκες, υπάρχουν αντισηπτικά. Τηρούμε τις αποστάσεις και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα», ξεκαθαρίζει.


Εν τω μεταξύ, πηγές μικροπωλητών αναφέρουν στο documentonews.gr ότι με πρόσχημα τον κορονοϊό εμπορικοί σύλλογοι πιέζουν αφόρητα δημοτικές αρχές και φορείς ώστε να μην γίνουν οι εμποροπανηγύρεις.


Μήνυμα σε δήμους


Ηχηρό μήνυμα στις δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα στέλνει ο κ. Φρατζεσκάκης. «Δεν πρέπει να φοβούνται. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό απ΄ότι στις λαϊκές αγορές», τονίζει.

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: κλειστές οι εμποροπανηγύρεις έως νεοτέρας

 Νέα μέτρα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού μετά την έξαρση των κρουσμάτων. Σε συνέχεια εισήγησης της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, οι επισκέπτες από την Μάλτα, από την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Επίσης, κατόπιν και της σχετικής σύστασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, αναστέλλονται όλες οι λιτανείες για επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και πάσης φύσεως εμποροπανηγύρεις. Τέλος αναφορικά με το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ κλπ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα επεκτείνεται έως 31-08-2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:


DOCUMENTO:Η εμποροπανήγυρη του δήμου Μεταμόρφωσης ολοκληρώθηκε με… επιτυχία (εικόνες)

Παρά τον εμφανέστατο κίνδυνο και τον έντονο προβληματισμό που προκάλεσαν οι εικόνες από την εμποροπανήγυρη στον δήμο Μεταμόρφωσης με τους πολλούς πάγκους, τον συνωστισμένο κόσμο στην εκκλησία και στους δρόμους και τα πολύ… χαλαρά μέτρα, το πανηγύρι ολοκληρώθηκε κανονικά.

Έτσι, για δεύτερη ημέρα χθες Πέμπτη 6/8 ο κόσμος έκανε χαλαρός τη βόλτα του και πήγε και στην εκκλησία να προσκυνήσει. Αν και σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έστειλε αυτόπτης μάρτυρας στο documentonews.gr εμφανίζονται αρκετοί να φορούν μάσκες, πολύς κόσμος δεν έλαβε κανένα απολύτως μέτρο προφύλαξης. Ούτε καν αυτό της απόστασης. Κάτι που βαρύνει με ευθύνες τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, Στράτο Σαραούδα και όλες τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

Σημειώνεται ότι ναι μεν οι εμποροπανηγύρεις επιτρέπονται βάσει νόμου σε αντίθεση με τα πανηγύρια (τα λεγόμενα κρασοπανήγυρα, με χορό κτλ) αλλά αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τα χαλαρά μέτρα προστασίας και τον συγχρωτισμό.

Όπως γράψαμε και την Πέμπτη, για την πρώτη ημέρα του πανηγυριού (Τετάρτη 5/8) αφενός είναι απολύτως κατανοητό οι μικροπωλητές και όλοι όσοι πασχίζουν για να βγάλουν τα προς το ζην τους από τη διοργάνωση των πανηγυριών αφετέρου δεν πρέπει να γίνεται πάτημα για να μην τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα. Μέτρα τα οποία έχει επιβάλλει η ίδια η κυβέρνηση.

Στον εν λόγω δήμο βέβαια υπάρχουν και κάποιες… ιδιαιτερότητες, όπως αναφέρει στο documentonews.gr αυτόπτης μάρτυρας και κάτοικος.-Ο δήμαρχος φέρεται να υποστηρίζει πως είναι παιδί της ΝΔ και ότι έχει προσωπική φιλία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

-Η Γενική Γραμματέας του δήμου, Πετρούλα Μπαστέα, ήταν αντιδήμαρχος Βύρωνα επί δημαρχίας… Χαρδαλιά.

-Στον δήμο Μεταμόρφωσης κατοικεί ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

ΞΕΦΤΙΛΑ!!ΤΟ DOCUMENTO ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΨΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Όπου φτωχός και η μοίρα του
Να πάρει άμεσα θέση ο κ.Τσίπρας
Αυτό τον τίτλο πρέπει να δώσουμε, μιας και είμαστε κυνηγημένοι από όλους
Δεν νοείται ένας κλάδος κυνηγημένος από όλους.
Οι Δήμαρχοι πανελλαδικά έρχονται και με το πρόσχημα του κορονοϊού, μας ακυρώνουν τις εμποροπανηγύρεις την μια πίσω από την άλλη, είμαστε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και έρχεται και ο Μπαξεβάνης  και μας αδειάζει.
Από την μια κάποιοι Δήμαρχοι αδειάζουν τον Χαρδαλιά, ότι κυνηγάει τις Εμποροπανηγυρεις και από την άλλη για μικροκομματικές σκοπιμότητες έρχετι το Documento  του Μπαξεβάνη πολέμιο της κυβέρνησης και φίλα προσκείμενο(δεν λέμε κομματικό όργανο) στο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί ότι τάχα η κολλητή του Χαρδαλιά κάνει παράνομα πανηγύρι στη Μεταμόρφωση
Εμείς σε αυτό το τρυπάκι δεν θα πέσουμε
Ο δημοσιογράφος μπερδεύει την απαγόρευση των κλαρινοπανηγυριών, με τις εμποροπανηγύρεις
Λυπάμαι
ΤΕΛΙΚΑ ποιος μας θέλει;
ΚΑΝΕΙΣ;
Είμαστε χιλιάδες-διεκδικείστε μας
ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ DOCUMENTO

Αταλάντη: Ρεπορτάζ εμποροπανήγυρης


Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Εμποροπανήγυρη Αταλάντης: φωτο από την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Ξεκίνησε σήμερα, η εμποροπανήγυρη του εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Αταλάντη η οποία θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες.

Στη συγκεκριμένη Εμποροπανήγυρη τελούνται επιμελώς, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
Η δημοτική αρχή, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Άξιος συγχαρητηρίων ο Δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές, ο οποίος παρά τις ισχυρές πιέσεις, επέδειξε αξιοζήλευτο σθένος και η εμποροπανήγυρη έχει πάρε ήδη το δρόμο της
Δειτε φωτο από την Εμποροπανήγυρη Αταλάντης στις οποίες φαίνεται και η ευλαβική τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των πάγκων των συναδέλφων
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO. Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ!


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ: ανοίγει επίσημα σήμερα η εμποροπανήγυρη της πόλης

Κανονικά πραγματοποιείται και φέτος και παρά την πανδημία, το παζάρι στο Δήμο Λοκρών.

Η δημοτική αρχή, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η εμποροπανήγυρη του εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Αταλάντη θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες.

Στις όποιες επιφυλάξεις εκφράστηκαν για την διοργάνωση του παζαριού απάντησε μέσα από το Star ο Δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές.

Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση από την πολιτεία, ενώ σχολίασε πως η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας είναι αναγκαία, για τον περιορισμό της πρωτοφανούς ύφεσης και της αύξησης της ανεργίας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ!!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: λέει *ΝΑΙ* στην εμποροπανήγυρη του Σεπτεμβρίου

Την πραγματοποίηση των εμποροπανηγύρεων τόσο στην Κυπαρισσία το Σεπτέμβριο, όσο και στον Αγρίλη τον Δεκαπενταύγουστο αποφάσισε χθες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή όρισε και τις τιμές τους, που παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά την εμποροπανήγυρη στον Αγρίλη, θα μεταφερθεί στο χώρο του πάρκου και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ενώ οι τιμές παραμένουν σταθερές στα 10 ευρώ ανά τρέχον μέτρο συν ΦΠΑ με ελάχιστο για κάθε έμπορο τα 2 μέτρα.

Η εμποροπανήγυρη της Κυπαρισσίας θα γίνει στον ίδιο χώρο, με τη λήψη επίσης όλων των απαραίτητων μέτρων που ορίζονται στις υπουργικές αποφάσεις. Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς πρότεινε αν είναι δυνατό ο δήμος να πάρει και επιπλέον μέτρα, όπως οι παράγκες να είναι από τη μια πλευρά του δρόμου, η κίνηση του κόσμου να είναι προς μια κατεύθυνση και να μην βρίσκονται παράγκες αντικριστά στα πεζοδρόμια. Οπως τονίστηκε, όλα αυτά θα εξεταστούν. Οι τιμές και εδώ θα παραμείνουν σταθερές, οι οποίες είναι κυμαινόμενες ανάλογα την οδό.

Ωστόσο στην Οικονομική Επιτροπή τη διαφωνία του για τη διεξαγωγή των πανηγυριών λόγω των μέτρων για τον Covid-19 εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Το παρεμπόριο στην Αθήνα φαίνεται να ξεριζώνεται από την «ρίζα» του, μετά και τις τελευταίες συντονισμένες επιχειρήσεις ΕΛ.ΑΣ., οικονομικής και δημοτικής Αστυνομίας

Η κατάσταση με το παρεμπόριο στο κέντρο είναι πλέον πολύ καλύτερη και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εντατικοποίηση των ελέγχων από μεικτά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δημοτικής, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που εφαρμόζεται εδώ και λίγο διάστημα μετά την συμφωνία της δημοτικής αρχής με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δημοτικης Αστυνομίας και κοινόχρηστων χώρων Βασίλης Κορομάντζος μιλά για καίριο χτύπημα το τελευταίο διάστημα στα κυκλώματα παρεμπορίου της Αχαρνών και της Οδού Ζήνωνος, μετά από συντονισμένες δράσεις των αρμόδιων Αρχών.

Η εικόνα σε αυτούς τους δυο δρόμους είναι πλέον διαφορετική, καθώς μετά από αιφνιδιαστικούς ελέγχους που έγιναν σε αυτές τις περιοχές ακολούθησαν συλλήψεις και κατασχέθηκαν τόνοι από είδη και προϊόντα «μαϊμού».

Τα κυκλώματα «ξεριζώθηκαν» από τις ρίζες τους. Παράλληλα, οι εντατικοί έλεγχοι ΕΛ.ΑΣ και δημοτικής αστυνομίας έβαλαν τέλος και στο παρεμπόριο με τους πάγκους με προϊόντα απομίμησης από γνωστές μάρκες ρούχων και παπουτσιών που έστηναν επιτήδειοι στις παραλαϊκές της οδού Φυλής.

Στο «στόχαστρο» της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται εδώ και λίγο καιρό και πολλές άλλες περιοχές του Κέντρου που έχουν «χαρτογραφηθεί» για την δράση των κυκλωμάτων παρεμπορίου όπως, οι δρόμοι Πολυκάρπου και Αγίας Άννης στον Βοτανικό, η Ερμού, η Αιόλου, η Αποστόλου Παύλου, καθώς και γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κορομάντζο, τόνοι από προϊόντα «μαϊμού» οδηγήθηκαν πρόσφατα σε ειδικό σπαστήρα όπου και καταστράφηκαν.

Η πάταξη του παρεμπορίου αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για τη δημοτική αρχή.εμπόριο στην Αθήνα φαίνεται να ξεριζώνεται από την «ρίζα» του, μετά και τις τελευταίες συντονισμένες επιχειρήσεις ΕΛ.ΑΣ., οικονομικής και δημοτικής Αστυνομίας, σε σημεία του κέντρου που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τα «σταυροδρόμια» πώλησης ειδών και προϊόντων «μαϊμού».
Η κατάσταση με το παρεμπόριο στο κέντρο είναι πλέον πολύ καλύτερη και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εντατικοποίηση των ελέγχων από μεικτά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δημοτικής, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που εφαρμόζεται εδώ και λίγο διάστημα μετά την συμφωνία της δημοτικής αρχής με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δημοτικης Αστυνομίας και κοινόχρηστων χώρων Βασίλης Κορομάντζος μιλά για καίριο χτύπημα το τελευταίο διάστημα στα κυκλώματα παρεμπορίου της Αχαρνών και της Οδού Ζήνωνος, μετά από συντονισμένες δράσεις των αρμόδιων Αρχών.

Η εικόνα σε αυτούς τους δυο δρόμους είναι πλέον διαφορετική, καθώς μετά από αιφνιδιαστικούς ελέγχους που έγιναν σε αυτές τις περιοχές ακολούθησαν συλλήψεις και κατασχέθηκαν τόνοι από είδη και προϊόντα «μαϊμού».

Τα κυκλώματα «ξεριζώθηκαν» από τις ρίζες τους. Παράλληλα, οι εντατικοί έλεγχοι ΕΛ.ΑΣ και δημοτικής αστυνομίας έβαλαν τέλος και στο παρεμπόριο με τους πάγκους με προϊόντα απομίμησης από γνωστές μάρκες ρούχων και παπουτσιών που έστηναν επιτήδειοι στις παραλαϊκές της οδού Φυλής.

Στο «στόχαστρο» της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται εδώ και λίγο καιρό και πολλές άλλες περιοχές του Κέντρου που έχουν «χαρτογραφηθεί» για την δράση των κυκλωμάτων παρεμπορίου όπως, οι δρόμοι Πολυκάρπου και Αγίας Άννης στον Βοτανικό, η Ερμού, η Αιόλου, η Αποστόλου Παύλου, καθώς και γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κορομάντζο, τόνοι από προϊόντα «μαϊμού» οδηγήθηκαν πρόσφατα σε ειδικό σπαστήρα όπου και καταστράφηκαν.

Η πάταξη του παρεμπορίου αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για τη δημοτική αρχή.

ΕΠΙΣΗΜΟ: ακυρώνεται η εμποροπανήγυρη Ελασσόνας.

Την ακύρωση της διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης 30 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας μετά από εισήγηση του δημάρχου κ. Ν. Γάτσα.

Οι λόγοι που επέβαλαν την απόφαση αυτή συνδέονται με την ανάγκη προστασίας των πολιτών από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού και τα αυξανόμενα κρούσματα που παρατηρούνται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι υποχρέωσή μας να διαφυλάξουμε την υγεία των συμπολιτών μας παρά τη μεγάλη απώλεια εσόδων που θα έχει ο δήμος από την απόφαση αυτή».

Οι δημοτικές παρατάξεις στο σύνολό τους συντάχθηκαν με την εισήγηση της αναστολής.

ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: ακυρώνει και την έκθεση

Διαψεύδονται όσοι πίστευαν, πως ο Τεγεατικός Σύνδεσμος, αυστηρά για φέτος και λόγω του covid 19, θα ακυρώσει την εμποροπανήγυρη και θα προχωρήσει στη τέλεση της Παμπελοποννησιακής Έκθεσης.

Σύμφωνα με απόφαση και με ανακοίνωση της διοίκησης του Τεγεατικού Συνδέσμου, ματαιώνεται λόγω κορωνοιού covid 19 τόσο  η πατροπαράδοτη εμποροπανήγυρη Τεγέας όσο και η παμπελοποννησιακή έκθεση Τεγέας, που διεξάγονται κάθε χρόνο στην παλαιά Επισκοπή Τεγέας, τον Δεκαπενταύγουστο.

Όπως διευκρινίζει η ανακοίνωση, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην παλαιά Επισκοπή Τεγέας (παραμονή και ανήμερα) θα διεξαχθεί κανονικά, με κατάλληλο σχέδιο για την οργανωμένη προσέλευση και αποχώρηση των πιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΔΥ και της Πολιτείας.

δελτίο Τύπου

ΑΚΥΡΟ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΛΜΥΡΟΥ.

Δεν θα λειτουργήσει τελικά φέτος η καθιερωμένη εμποροπανήγυρη του Αλμυρού που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες τουρίστες στην πόλη και ενισχύει οικονομικά τα καταστήματα και τουριστικά την προβολή της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού θεωρείται ότι στην περίπτωση του Αλμυρού ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ετσι ενώ τη δεδομένη χρονική στιγμή θα εισέρεαν στα ταμεία του δήμου περί τις 130.000 ευρώ για από τα μισθώματα των μικροπωλητών, των εμπόρων και των ανθρώπων της εστίασης, το σημαντικό αυτό έσοδο χάνεται οριστικά και αμετάκλητα.

Καμία πρόταση για συμμετοχή δεν έχει αποσταλεί στους ανθρώπους του παζαριού που στήριζαν παραδοσιακά τον θεσμό επί σειρά ετών και έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς με την περιοχή και τους ανθρώπους της.

Η δημοτική αρχή προτίμησε όπως ήταν φυσικό να μη τους δεσμεύσει οικονομικά με τις προκαταβολές και τα εμπορεύματα και στην πορεία χρειαστεί να τους αφήσει μετέωρους εν μέσω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών προβλημάτων που μοιραία προκαλεί.

Εξάλλου, τα μέτρα που καθιερώθηκαν για την ασφαλή λειτουργία των παζαριών με απόφαση της κυβέρνησης εκτιμάται ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και ειδικά ένα, αυτό που αφορά στη διασφάλιση οι επισκέπτες να έχουν μονή διέλευση.

Το προσωπικό του δήμου που ασχολείται κάθε χρόνο με τη διοργάνωση δεν μπόρεσε να βρει κάποια λύση σε αυτό καθώς εκτιμάται ότι είναι αδύνατο. Στη Χαλκίδα, χαρακτηριστικά, που είχε αποφασιστεί να προχωρήσει η εμποροπανήγυρη τελικά οι διαδικασίες έμειναν στον αέρα και οι επαγγελματίες βρέθηκαν εκτεθειμένοι.

Όπως επισημάνθηκε, το μέτρο των αποστάσεων ασφαλείας μπορούσε να τηρηθεί. Οι διοργανωτές μπορούσαν επίσης να εξασφαλίσουν η είσοδος να γίνεται από τη μία πλευρά της εμποροπανήγυρης και η έξοδος από την άλλη. Εκείνο που δεν μπορούσε να διασφαλιστεί είναι η μονή διέλευση.

Ετσι η δημοτική αρχή Αλμυρού δεν προχώρησε σε κανένα διαγωνισμό για την εγκατάσταση, ενώ κανονικά αυτή την περίοδο θα είχαν ολοκληρωθεί όλοι και ο χρόνος θα κυλούσε ασφυκτικά με τις προετοιμασίες ώστε όλα να είναι έτοιμα στις 23 Αυγούστου που η εμποροπανήγυρη άνοιγε τις πύλες της μέχρι και το τέλος του μήνα.

Την ακύρωση του παζαριού ενημερώθηκε με λύπη πολύς κόσμος και ειδικότερα η εστίαση της περιοχής που τη θεωρεί ισχυρό πλήγμα και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας. Οι χιλιάδες επισκέπτες που επισκέπτονταν αυτό το διάστημα τον Αλμυρό στήριζαν οικονομικά τα καταστήματα και έδιναν ζωή στην πόλη. Η ματαίωση της διοργάνωσης λύπησε και πολλούς λάτρεις της εμποροπανήγυρης που λατρεύουν τα ψυχαγωγικά του παιχνίδια.

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: *ΟΧΙ* στην εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωσης

Με μια λιτή δήλωση του Δημάρχου Μαρκοπούλου κ.  Αλλαγιάννη Κώστα ,ακυρώνεται και η Εμποροπανήγυρη της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (05-06 Αυγούστου) 
Υπενθυμίζουμε ότι προ ημερών, στον ίδιο Δήμο, είχε ακυρωθεί και η Εμποροπανήγυρη Αγίας Μαρίνας 
Κατά τα άλλα το Υπουργείο εμπορίου και σε όλες τις σχεδόν καθημερινά επισκέψεις μας, τονίζει πως οι εμποροπανηγύρεις είναι ανοιχτές,  εκδίδοντας μάλιστα  εβδομαδιαία νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο τέλεσής τους( αποστάσεις-πρωτόκολλα κτλ)

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ-ΠΟΙΟΝ;

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ: λέει *ΟΧΙ* στην Εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωσης.

Δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος η θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού 
Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ενημερώνει ότι σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 48595/2020) που υπεγράφη από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, τίθεται σε ισχύ η προσωρινή απαγόρευση πανηγυριών και άλλων αντίστοιχων δημοσίων εκδηλώσεων για το χρονικό διάστημα από 1/8/2020 έως και 31/8/2020, για τον περιορισμό της διασποράς του covid – 19-η οποία όμως δεν αναφέρεται σε Εμποροπανηγύρεις, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Όπως φαίνεται από το ΦΕΚ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους πωλητές με επιπλέον την υποχρέωση τοποθέτησης σε περίοπτη θέση στον πάγκο αντισηπτικών για χρήση από τους επισκέπτες-καταναλωτές.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε μα εκ των προαναφερόμενων περιπτώσεων


Template Design by Psykos Dimitris