" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ στο ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης, Τ.Κ. Λεβιδίου, Δημοτικής
Ενότητας Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης από 22 έως 25 Αυγούστου.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 36 /2011
Στην Τρίπολη σήμερα την 8η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 34266/4-7-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κ. Μπόζου Ιωάννη συνήλθε
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα.
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 35 και ονομαστικά οι κ.κ.:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπόζος Ιωάννης, Πρ. Δημοτικού Συμβ.
2. Σταμάτης Χαρ/μπος, Αντιπρ. Δημ. Συμβ.
3. Πεπόνης Γεώργιος, Γραμ. Δημ. Συμβ.
4. Ταλούμης Κωνσταντίνος
5. Κοσκινάς Δημήτριος
6. Τασιγιαννάκης Δημήτριος
7. Ζαμπαθά Χριστίνα
8. Σαμπράκος Ιωάννης
9. Καρλής Γεώργιος
10. Τζανής Ηλίας
11. Μπούρας Ανδρέας
12. Σαββάκης Σάββας
13. Καλτεζιώτης Πέτρος
14. Κοκκινάκος Μιλτιάδης
15. Κουκάκης Σταύρος
16. Παλιογιάννης Θεόδωρος
17. Κάρλος Γεώργιος
18. Τρίκολας Κωνσταντίνος
19. Κατσίρης Ιωάννης
20. Εικοσιδέκα Μαρία
21. Πετροπούλου – Δρακοπούλου Σπυριδούλα
22. Παπαδημητρίου Γεώργιος
23. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος
24. Μπισιούλης Ζαφείριος
25. Συνοδινού Λυγερή
26. Παυλής Δημήτριος
27. Κακλαμάνος Αναστάσιος
28. Βόσνος Δημήτριος
29. Κοσκολός Γεώργιος
30. Καρώνης Γεώργιος
31. Καλαμούτσος Ηλίας
32. Αλεξάκης Βασίλειος
33. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
34. Νικολάου Δημήτριος
35. Γιόκαρης Βασίλειος
Απουσίαζαν τα μέλη κ.κ. : 1) Λουμπαρδιάς Στυλιανός, 2) Τσιαμούλος Νικόλαος,
3) Δελφάκης Νικόλαος, 4) Τζιούμης Κων/νος, 5) Γεωργακόπουλος Κων/νος και 6) Σαμαρ-
τζής Γεώργιος, αν και είχαν νόμιμα κληθεί.
Ελληνική
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος κ. Κατσαφούρου
Χέριετ για την τήρηση των πρακτικών .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπόζος Ιωάννης έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την
ακόλουθη εισήγηση:
Όπως είναι γνωστό η Εμποροπανήγυρη του Λεβιδίου διεξάγεται κάθε χρόνο στην
Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου – Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης από 22
έως 25 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, αποτελεί παράδοση για την περιοχή και την επισκέπτονται χιλιάδες κόσμος κάθε
χρόνο.

Ο χώρος αυτός χρειάζεται διαρκή αναβάθμιση με έργα υποδομής τα οποία θα
συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των Εμπόρων και των Επισκεπτών, την ανάπτυξη της
περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών .
Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης απαιτείται προετοιμασία
(καθαρισμός – φωτισμός κ.λ.π.) των Δημοτικών χώρων στάθμευσης, τοποθέτηση
ενημερωτικών πινακίδων, τοποθέτηση χημικών τουαλετών WC, συντήρηση και επέκταση
υδραγωγείου και αποχετευτικού δικτύου κ.λ.π.
Μετά τη λήξη της Εμποροπανηγύρεως υπάρχει απόλυτη ανάγκη αποκατάστασης του
χώρου όπως ο καθαρισμός του, ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα των παρακείμενων δρόμων
επιδιόρθωση του ηλεκτρικού δικτύου κ.λ.π. λόγοι για τους οποίους υπάρχει απόλυτη ανάγκη
επιβολής του ειδικού τέλους του άρθρου 14 του Ν. 1828/1989 και το οποίο είναι
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Τα εισπραττόμενα ποσά θα διατεθούν αποκλειστικά στο χώρο
που γίνεται η εμποροπανήγυρις - έκθεση και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις στην Τοπικής
Κοινότητας Λεβιδίου, Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 29 του Ν. 3377/2005
4. Την υπ΄αρ. 28/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Λεβιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης να καθορίσει τους όρους για τη
χρήση και τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης που διεξάγεται κατ’ έτος στην Τοπική
Κοινότητα Λεβιδίου – Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης από 22 έως 25
Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου και αποτελεί παράδοση για την περιοχή, ως κάτωθι:
Άρθρο 1ο
Οριοθετείται ο χώρος διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Λεβιδίου ως εξής:
Α) Επί της οδού Λεοπρέστη Αριστοβούλης από το Φαρμακείο του Γκιντώνη Βασιλείου
έως την οικία του Σταμάτη Ευαγγέλου και
Β) Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης από οικία Σπηλιώτη Γεωργίου έως οικία Μάνου
Αναστασία
Άρθρο 2ο
• Χορηγούνται από το Δήμο Τρίπολης άδειες Εμποροπανήγυρης σε πρόσωπα που
ασκούν υπαίθριο εμπόριο και εμπόρους που ενδιαφέρονται να μετέχουν στην
Εμποροπανήγυρη Λεβιδίου.
• Επίσης χορηγούνται ειδικές άδειες αναπήρων και θυμάτων πολέμου στους οποίους
δεν επιβάλλεται τέλος. Ειδικότερα στους εφ’ όρου ζωής αναπήρους Δημότες μας, μπορεί να
παραχωρηθεί ατελώς Δημοτικός χώρος μέχρι 5 τ.μ..
•Στην παραχώρηση – έκδοση αδειών θα προηγούνται οι Δημότες μας και τις οποίες θα
χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ίδιοι.
•Οι άδειες θα αναρτώνται σε εμφανές σημείο σε κάθε λυόμενη κατασκευή
•Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
Άρθρο 3ο
Α. Χορηγούνται άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών στους
ενδιαφερόμενους από 22 έως 25 Αυγούστου στον χώρο διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης
Λεβιδίου σε κοινόχρηστους χώρους ή σε χώρους που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση ή έχουν
παραχωρηθεί στο Δήμο Λεβιδίου για την διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης.
Β. Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών.
1.Κατασκευές στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια όπως
θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα πάρκ) και επιδείξεις
(τσίρκο) κ.λ.π.. Για τις κατασκευές της κατηγορίας αυτής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την
συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής και καλής
εκτέλεσης της κατασκευής από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.
2.Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών
προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.
3.Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την
πώληση εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων, ή για παροχή
πληροφοριών.
4.Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής
επιφανείας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Οι προσωρινές λυόμενες κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας θα έχουν εμβαδόν
μέχρι 20 τ.μ. και ύψος 2,5 μέχρι 3 μ., θα είναι ξύλινες ή ελαφρές μεταλλικές με κλίση
οροφής προς το πίσω μέρος της κατασκευής.
• Για κατασκευές μεγαλύτερες των 20τ.μ., εκτός του ξύλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
παράλληλα σίδερο εναρμονισμένο όσο το δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο.
• Για τις κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Πολ. Μηχανικού, που θα πιστοποιεί την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της
κατασκευής.
• Ειδικά για κατασκευές άνω των 80τ.μ. απαιτείται στατική μελέτη και δήλωση
επίβλεψης (καλής κατασκευής) από Διπλωματούχο Πολ. Μηχανικό.
Άρθρο 4ο
• Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών ,
λούνα - παρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, επιδείξεων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, εφ’ όσον κατέχουν τις
προβλεπόμενες από άλλες ισχύουσες διατάξεις άδειες.
• Σε περίπτωση μη υπάρξεως άδειας επιβάλλεται πρόστιμο.
Άρθρο 5ο
• Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες εγκατάστασης καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
Άρθρο 6ο
Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου, θα είναι
αρμόδια για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, καθώς και για την τήρηση των όρων του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 7ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν αυθαίρετα με
σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται τέλος ανά τ.μ. και για κάθε μέρα
χρήσης.
Άρθρο 8ο
• Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε
λόγο.
• Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους –
παραχωρημένους χώρους.
• Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
• Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου -
παραχωρημένου χώρου.
• Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να
περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
Άρθρο 9ο
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και για την καλύτερη ανάπτυξη της
περιοχής και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Εμπόρων και Επισκεπτών της
Εμποροπανήγυρης ο Δήμος Τρίπολης φροντίζει για :
• Την προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών και ειδικότερα και για άτομα με
ειδικές ανάγκες οι οποίες θα τοποθετηθούν στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και θα
καθορίζονται με φροντίδα του Δήμου.
• Τη συνεργασία με τα τοπικά Αγροτικά Ιατρεία και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πρώτων βοηθειών.
• Τη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να υπάρχει πυρασφάλεια στους
χώρους της Εμποροπανήγυρης.
• Την αποκομιδή των σκουπιδιών από το χώρο της Εμποροπανήγυρης κατά την
διάρκεια και μετά το τέλος αυτής.
• Την ενοικίαση από τον Δήμο εκτάσεων σε γειτονικούς ως προς την Εμποροπανήγυρη
χώρους που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Την προμήθεια απαγορευτικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης της κυκλοφορίας
των οδών όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρη που θα τοποθετηθούν σε συνεργασία με το
Α.Τ. Λεβιδίου.
• Την τοποθέτηση υδραγωγείου και παροχής ύδατος για τους μετέχοντες στην
ζωοπανήγυρη (αθίγγανους κ.λ.π.).
• Την επιδιόρθωση και αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της
εμποροπανήγυρης (επιδιόρθωση ηλεκτρικού δικτύου, ασφαλτοτάπητα κ.λ.π.).
• Για την ανάθεση της καλύτερης δυνατής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας
της εμποροπανήγυρης σε κατάλληλη ιδιωτική εταιρία, όπου και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
• Τη δυνατότητα μακρόχρονης ενοικίασης ή αγοράς κατάλληλων χώρων για την
καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
• Τη συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση, των νομαρχιακών και δημοτικών οδών όπου
χρειάζεται σε συνεργασία και με την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης – ανακοινώσεων και
πληροφοριακών ταμπελών – πανό κ.λ.π.
• Την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και λοιπού πληροφοριακού υλικού για τους
επισκέπτες, εμπόρους κ.λ.π. εμπλεκόμενους στην εμποροπανήγυρη.
• Την οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων της
Εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 10ο
Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ο Δήμος Τρίπολης επιβάλλει ειδικό τέλος,
ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 25 Ν.1828/1989 που έχει
ως εξής:
Α) Επί της οδού Λεοπρέστη Αριστοβούλης:
- από το Φαρμακείο του Γκιντώνη Βασιλείου έως τον Πλάτανο-Παπαγεωργίου το ποσό
των 35,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο και
- από τον Πλάτανο-Παπαγεωργίου έως την οικία του Σταμάτη Ευαγγέλου ποσό 25,00
ευρώ ανά τρέχον μέτρο.
Β) Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης:
- από οικία Σπηλιώτη Γεωργίου έως οικία Μάνου Αναστασία ποσό 20,00 ευρώ ανά
τρέχον μέτρο.
Άρθρο 11ο
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00€) ΕΥΡΩ.
Άρθρο 12ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν αυθαίρετα με
σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται τέλος 50,00 € ανά τ.μ. και για
κάθε μέρα χρήσης.
Β) Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Καθορίζει τους όρους για τη χρήση και τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης που διεξάγεται
κατ’ έτος στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου – Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου του Δήμου
Τρίπολης από 22 έως 25 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αποτελεί παράδοση για την περιοχή, ως κάτωθι:
Άρθρο 1ο
Οριοθετείται ο χώρος διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Λεβιδίου ως εξής:
Α) Επί της οδού Λεοπρέστη Αριστοβούλης από το Φαρμακείο του Γκιντώνη Βασιλείου
έως την οικία του Σταμάτη Ευαγγέλου και
Β) Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης από οικία Σπηλιώτη Γεωργίου έως οικία Μάνου
Αναστασία
Άρθρο 2ο
• Χορηγούνται από το Δήμο Τρίπολης άδειες Εμποροπανήγυρης σε πρόσωπα που
ασκούν υπαίθριο εμπόριο και εμπόρους που ενδιαφέρονται να μετέχουν στην
Εμποροπανήγυρη Λεβιδίου.
• Επίσης χορηγούνται ειδικές άδειες αναπήρων και θυμάτων πολέμου στους οποίους
δεν επιβάλλεται τέλος. Ειδικότερα στους εφ’ όρου ζωής αναπήρους Δημότες μας, μπορεί να
παραχωρηθεί ατελώς Δημοτικός χώρος μέχρι 5 τ.μ..
•Στην παραχώρηση – έκδοση αδειών θα προηγούνται οι Δημότες μας και τις οποίες θα
χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ίδιοι.
•Οι άδειες θα αναρτώνται σε εμφανές σημείο σε κάθε λυόμενη κατασκευή
•Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
Άρθρο 3ο
Α. Χορηγούνται άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών στους
ενδιαφερόμενους από 22 έως 25 Αυγούστου στον χώρο διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης
Λεβιδίου σε κοινόχρηστους χώρους ή σε χώρους που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση ή έχουν
παραχωρηθεί στο Δήμο Λεβιδίου για την διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης.
Β. Κατηγορίες προσωρινών λυόμενων κατασκευών.
1.Κατασκευές στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια όπως
θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα πάρκ) και επιδείξεις
(τσίρκο) κ.λ.π.. Για τις κατασκευές της κατηγορίας αυτής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την
συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής και καλής
εκτέλεσης της κατασκευής από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.
2.Κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργικών
προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βιβλίων και έργων τέχνης.
3.Περίπτερα με κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κάθε είδους για την
πώληση εισιτηρίων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων, ή για παροχή
πληροφοριών.
4.Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα μικρής
επιφανείας, κιόσκια, τέντες, πάγκοι και λοιπές απλές κατασκευές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Οι προσωρινές λυόμενες κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας θα έχουν εμβαδόν
μέχρι 20 τ.μ. και ύψος 2,5 μέχρι 3 μ., θα είναι ξύλινες ή ελαφρές μεταλλικές με κλίση
οροφής προς το πίσω μέρος της κατασκευής.
• Για κατασκευές μεγαλύτερες των 20τ.μ., εκτός του ξύλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
παράλληλα σίδερο εναρμονισμένο όσο το δυνατόν με τον περιβάλλοντα χώρο.
• Για τις κατασκευές της δεύτερης κατηγορίας θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση
Διπλωματούχου Πολ. Μηχανικού, που θα πιστοποιεί την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της
κατασκευής.
• Ειδικά για κατασκευές άνω των 80τ.μ. απαιτείται στατική μελέτη και δήλωση
επίβλεψης (καλής κατασκευής) από Διπλωματούχο Πολ. Μηχανικό.
Άρθρο 4ο
• Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών ,
λούνα πάρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, επιδείξεων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων, εφ’ όσον κατέχουν τις
προβλεπόμενες από άλλες ισχύουσες διατάξεις άδειες.
• Σε περίπτωση μη υπάρξεως άδειας επιβάλλεται πρόστιμο.
Άρθρο 5ο
• Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες εγκατάστασης καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
Άρθρο 6ο
Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου, θα είναι
αρμόδια για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, καθώς και για την τήρηση των όρων του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 7ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν αυθαίρετα με
σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται τέλος ανά τ.μ. και για κάθε μέρα
χρήσης.
Άρθρο 8ο
• Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε
λόγο.
• Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους –
παραχωρημένους χώρους.
• Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
• Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου -
παραχωρημένου χώρου.
• Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να
περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
Άρθρο 9ο
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και για την καλύτερη ανάπτυξη της
περιοχής και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Εμπόρων και Επισκεπτών της
Εμποροπανήγυρης ο Δήμος Τρίπολης φροντίζει για :
• Την προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών και ειδικότερα και για άτομα με
ειδικές ανάγκες οι οποίες θα τοποθετηθούν στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και θα
καθορίζονται με φροντίδα του Δήμου.
• Τη συνεργασία με τα τοπικά Αγροτικά Ιατρεία και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πρώτων βοηθειών.
• Τη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να υπάρχει πυρασφάλεια στους
χώρους της Εμποροπανήγυρης.
• Την αποκομιδή των σκουπιδιών από το χώρο της Εμποροπανήγυρης κατά την
διάρκεια και μετά το τέλος αυτής.
• Την ενοικίαση από τον Δήμο εκτάσεων σε γειτονικούς ως προς την Εμποροπανήγυρη
χώρους που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
• Την προμήθεια απαγορευτικών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης της κυκλοφορίας
των οδών όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρη που θα τοποθετηθούν σε συνεργασία με το
Α.Τ. Λεβιδίου.
• Την τοποθέτηση υδραγωγείου και παροχής ύδατος για τους μετέχοντες στην
ζωοπανήγυρη (αθίγγανους κ.λ.π.).
• Την επιδιόρθωση και αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της
εμποροπανήγυρης (επιδιόρθωση ηλεκτρικού δικτύου, ασφαλτοτάπητα κ.λ.π.).
• Για την ανάθεση της καλύτερης δυνατής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας
της εμποροπανήγυρης σε κατάλληλη ιδιωτική εταιρία, όπου και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
• Τη δυνατότητα μακρόχρονης ενοικίασης ή αγοράς κατάλληλων χώρων για την
καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
• Τη συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση, των νομαρχιακών και δημοτικών οδών όπου
χρειάζεται σε συνεργασία και με την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης – ανακοινώσεων και
πληροφοριακών ταμπελών – πανό κ.λ.π.
• Την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και λοιπού πληροφοριακού υλικού για τους
επισκέπτες, εμπόρους κ.λ.π. εμπλεκόμενους στην εμποροπανήγυρη.
• Την οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων της
Εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 10ο
Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ο Δήμος Τρίπολης επιβάλλει ειδικό τέλος,
ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 25 Ν.1828/1989 που έχει
ως εξής:
Α) Επί της οδού Λεοπρέστη Αριστοβούλης:
- από το Φαρμακείο του Γκιντώνη Βασιλείου έως τον Πλάτανο-Παπαγεωργίου το ποσό
των 35,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο και
- από τον Πλάτανο-Παπαγεωργίου έως την οικία του Σταμάτη Ευαγγέλου ποσό 25,00
ευρώ ανά τρέχον μέτρο.
Β) Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης:
- από οικία Σπηλιώτη Γεωργίου έως οικία Μάνου Αναστασία ποσό 20,00 ευρώ ανά
τρέχον μέτρο.
Άρθρο 11ο
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00€) ΕΥΡΩ.
Άρθρο 12ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν αυθαίρετα με
σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται τέλος 50,00 € ανά τ.μ. και για
κάθε μέρα χρήσης.
Β) Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’
αριθμό 336/2011 απόφασή του.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης
ΜΠΟΖΟΣ ΗΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris