" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΟΑΕΕ:Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται.

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
(Τροποποιήσεις).:
Σχετικό με τον ΟΑΕΕ που μας αφορά άμεσα:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005 περί Καταστατικού του
Ο.Α.Ε.Ε. (Α’ 316) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως
και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται,
διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται
καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και ύστερα από γνώμη του Δ.΢. του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) όπως
ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ. και
στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το
σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής
ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Σ.Α.Μ.
υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris