" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού 4\ 11 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Στην Φιλιππιάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10 π. μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Δημόσια
Συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθμ 11217/16- 06-2011
πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της
Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης.
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την εμποροπανήγυρη Θεσπρωτικού .
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7μελών
ήταν.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Δημήτριος Γιολδάσης Πρόεδρος Επιτροπής
2.Δημήτριος Βάσσης Τακτικό μέλος Επιτροπής.
3.Αικατερίνη Λάππα ./. ./. ./. Κ α ν έ ν α ς
4.Ιωάννα Θεοχαροπούλου – Βέτσου ./. ./.
5.Δημήτριος Βέργος ./. ./. ./.
6.Γεώργιος Ζυγούρης Αναπληρωματικό μέλος
7.Κωνσταντίνος Μάρης Αναπληρωματικό μέλος.
Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών .
ΘΕΜΑ 1ο
Αριθμός Απόφασης 12/11
Για το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής είπε τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 και της παραγράφου 2α του
άρθρου 84 του Νόμου 3852/2010 τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων προτείνουν στην Επιτροπή ποιότητας Ζωής τους χώρους λειτουργίας των
εμποροπανηγύρεων .
Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού με την αρίθμ. 34/13-06-2011
απόφασή του καθόρισε ως χώρο για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης την
Κεντρική Οδό Θεσπρωτικού και συγκεκριμένα από το κατάστημα Στούπα Σπυρίδωνα
έως κατάστημα Τσεκούρα Κωνσταντίνου .
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά .
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
Α π ο φ ά σ ι σ ε Ο μ ό φ ω ν α
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο χώρο τέλεσης εμποροπανήγυρης Θεσπρωτικού
που γίνεται στην Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου την
Κεντρική Οδό Θεσπρωτικού και συγκεκριμένα από το κατάστημα Στούπα Σπυρίδωνα
έως κατάστημα Τσεκούρα Κωνσταντίνου .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως :
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Δημήτριος Γιολδάσης Υπογραφές παρόντων
Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Γιολδάσης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris