" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

«Καθορισμός Ειδικού Ανταποδοτικού Τέλους στην Εμποροπανήγυρη παλαιάς Επισκοπής Δ.Κ. Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης ».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Αριθμ. απόφ. 225 /2011
ΘΕΜΑ: 3ο «Καθορισμός Ειδικού Ανταποδοτικού Τέλους στην
Εμποροπανήγυρη παλαιάς Επισκοπής Δ.Κ. Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας Δήμου
Τρίπολης ».
Στην Τρίπολη σήμερα, 29 ην Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε κατεπείγουσα
δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Ν.3852/2010, ύστερα από την
33250/28-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 3852/10 .
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο εννέα ( 9 ) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σμυρνιώτης Ιωάννης – Πρόεδρος Κανείς
2) Τασιγιαννάκης Δημήτριος
3) Κατσίρης Ιωάννης
4) Κάρλος Γεώργιος
5) Καλτεζιώτης Πέτρος
6) Τζιούμης Κωνσταντίνος
7) Τσιαμούλος Νικόλαος
8) Κοσκινάς Δημήτριος
9) Βόσνος Δημήτριος
Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Αγγελική
Κυριαζοπούλου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης
λέει ότι:
Παρακαλείται η οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για το 3ο κατεπείγον θέμα:
«Καθορισμός Ειδικού Ανταποδοτικού Τέλους στην Εμποροπανήγυρη παλαιάς
Επισκοπής Δ.Κ. Σταδίου Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης ».
Ο λόγος του κατεπείγοντος για τo ανωτέρω θέμα είναι λόγω του χρόνου διεξαγωγής
της προαναφερομένης εμποροπανήγυρης ήτοι: 14 έως 22 Αυγούστου όπου εκκρεμεί ο
καθορισμός του σχετικού ανταποδοτικού τέλους για την συμμετοχή σ’ αυτήν προκειμένου
για την εύρυθμη λειτουργία του.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και
απεδέχθη τη συζήτησή του.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη στα μέλη της εισήγηση
του τμήματος Διοίκησης του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:
Ελληνική
Όπως είναι γνωστό η Εμποροπανήγυρη της Τεγέας διεξάγεται κάθε χρόνο
στην Παλαιά Επισκοπή Τοπικής Κοινότητας Σταδίου – Δημοτικής Ενότητας Τεγέας
του Δήμου Τρίπολης από 14 έως 22 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής
εορτής της κοίμησης της Θεοτόκου, στον ομώνυμο ιερό ναό στην Παλαιά Επισκοπή
Τεγέας, είναι από τα μεγαλύτερες της Ελλάδος, αποτελεί παράδοση για την περιοχή
και την επισκέπτονται χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο.
Ο χώρος αυτός χρειάζεται διαρκή αναβάθμιση με έργα υποδομής τα οποία θα
συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των Εμπόρων και των Επισκεπτών, την ανάπτυξη
της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών .
Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης απαιτείται προετοιμασία
(καθαρισμός – φωτισμός κ.λ.π.) των Δημοτικών χώρων στάθμευσης, τοποθέτηση
ενημερωτικών πινακίδων, τοποθέτηση χημικών τουαλετών WC, συντήρηση και
επέκταση υδραγωγείου και αποχετευτικού δικτύου κ.λ.π.
Μετά τη λήξη της Εμποροπανηγύρεως υπάρχει απόλυτη ανάγκη
αποκατάστασης του χώρου όπως ο καθαρισμός του, ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα
των παρακείμενων δρόμων επιδιόρθωση του ηλεκτρικού δικτύου κ.λ.π. λόγοι για
τους οποίους υπάρχει απόλυτη ανάγκη επιβολής του ειδικού τέλους του άρθρου 14
του Ν. 1828/1989 και το οποίο είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Τα εισπραττόμενα
ποσά θα διατεθούν αποκλειστικά στο χώρο που γίνεται η εμποροπανήγυρις -
έκθεση και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας της Τ.Κ.
Σταδίου.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. ζ του Ν. 3852/2010
3. Την υπ΄αρ. 5/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Τεγέας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν.3852/2010.
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης να καθορίσει ειδικό τέλος
του άρθρου 25 παρ.14 του Ν. 1828/1989, το οποίο είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα
για τη χρήση και τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης που διεξάγεται κατ’ έτος στην
Παλαιά Επισκοπή Τοπικής Κοινότητας Σταδίου, Δημοτικής Ενότητας Τεγέας, Δήμου
Τρίπολης από 14 έως 22 Αυγούστου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της
κοίμησης της Θεοτόκου στον ομώνυμο ιερό ναό στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας ως
κάτωθι:
Άρθρο 1ο
1. Για όλες τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες ο Δήμος Τρίπολης επιβάλλει
ειδικά τέλη, ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 25
Ν.1828 που έχουν ως εξής:
α)Εφάπαξ ποσό 65,00 € πλέον 0,60 € ανά τ.μ. ενοικιαζόμενου –
χρησιμοποιούμενου χώρου, με βάση τις εκδιδόμενες ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο
άδειες και τους αντίστοιχους χρησιμοποιούμενους χώρους.
β)Ειδικά για εμπόρους, μικροπωλητές (υφασμάτων, σκευών, εργαλείων,
παιχνιδιών κ.λ.π.) το εφάπαξ τέλος των 65,00 € αναφέρεται για μέγιστο
χρησιμοποιούμενο χώρο 16τ.μ., ενώ για τμήματα πάνω από 16 τ.μ. προσαυξάνεται
4,00 € ανά τ.μ. και εφόσον χρησιμοποιείται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Σε όσους ενοικιάζουν ή χρησιμοποιούν τις ιδιοκτησίες τους (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) επί των προσόψεων των δημοτικών, επαρχιακών και αγροτικών δρόμων
επιπλέον:
α) 20,00 € ανά τρέχον μέτρο στο δρόμο ο οποίος άρχεται από ιδιοκτησία
Κων/νου Μπούρη μέχρι διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο Τρίπολης – Άστρους
και από ιδιοκτησία κληρ. Σταύρου Αναγνωστόπουλου και κλήρ. Αθανασίου Πετρουλά
μέχρι ιδιοκτησία κληρ. Αθανασίου Τασσαρά, και στο δρόμο που οδηγεί από τα
σκαλιά της εκκλησίας (ξύλινη γέφυρα Αρχ. Θεάτρου) έως ιδιωτικό δρόμο που συνδέει
με χώρο στάθμευσης λεωφορείων, ταξί, εκατέρωθεν των οδών και της παραγρ. IV
του άρθρου 1
β) 10,00 € ανά τρέχον μέτρο στον δρόμο που άρχεται από ιδιοκτησία κληρ.
Τασσαρά μέχρι ιδιοκτησίας Νικολάου Καρώνη, κληρονόμων Κάββουρα και Παν.
Βελόπουλου εκατέρωθεν των πλευρών και στο Δημοτικό δρόμο από Μύλο προς
Άκρα και σε όλο το τμήμα του επαρχιακού δρόμου Τρίπολης – Άστρους.
Ειδικό τέλος ύψους 0,15 € ανά τ.μ. σε ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν τα ακίνητά
τους για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων επιπλέον των τελών εφάπαξ (65,00 €) και
των αντιστοίχων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου 10.
Απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους οι ιδιώτες οι οποίοι θα διαθέσουν τις
ιδιοκτησίες τους στον Τεγεατικό Σύνδεσμο, για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων, από τα οποία ο Τεγεατικός Σύνδεσμος δεν εισπράττει
χρήματα, ή στο Δήμο Τεγέας.
Άρθρο 2ο
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00€) ΕΥΡΩ.
Άρθρο 3ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν
αυθαίρετα με σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται τέλος 50,00
€ ανά τ.μ. και για κάθε μέρα χρήσης.
Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και γνώρισε στα αναφερόμενα
στην ανωτέρω εισήγηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) καθορίζει ειδικό τέλος, του άρθρου 25 παρ.14 του Ν. 1828/1989, το οποίο είναι
ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη χρήση και τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης
που διεξάγεται κατ’ έτος στην Παλαιά Επισκοπή Τοπικής Κοινότητας Σταδίου,
Δημοτικής Ενότητας Τεγέας, Δήμου Τρίπολης από 14 έως 22 Αυγούστου επ’
ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της κοίμησης της Θεοτόκου στον ομώνυμο ιερό
ναό στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας ως κάτωθι:
Άρθρο 1ο
1. Για όλες τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες ο Δήμος Τρίπολης επιβάλλει
ειδικά τέλη, ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 25
Ν.1828 που έχουν ως εξής:
α)Εφάπαξ ποσό 65,00 € πλέον 0,60 € ανά τ.μ. ενοικιαζόμενου –
χρησιμοποιούμενου χώρου, με βάση τις εκδιδόμενες ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο
άδειες και τους αντίστοιχους χρησιμοποιούμενους χώρους.
β)Ειδικά για εμπόρους, μικροπωλητές (υφασμάτων, σκευών, εργαλείων,
παιχνιδιών κ.λ.π.) το εφάπαξ τέλος των 65,00 € αναφέρεται για μέγιστο
χρησιμοποιούμενο χώρο 16τ.μ., ενώ για τμήματα πάνω από 16 τ.μ. προσαυξάνεται
4,00 € ανά τ.μ. και εφόσον χρησιμοποιείται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Σε όσους ενοικιάζουν ή χρησιμοποιούν τις ιδιοκτησίες τους (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) επί των προσόψεων των δημοτικών, επαρχιακών και αγροτικών δρόμων
επιπλέον:
α) 20,00 € ανά τρέχον μέτρο στο δρόμο ο οποίος άρχεται από ιδιοκτησία
Κων/νου Μπούρη μέχρι διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο Τρίπολης – Άστρους
και από ιδιοκτησία κληρ. Σταύρου Αναγνωστόπουλου και κλήρ. Αθανασίου Πετρουλά
μέχρι ιδιοκτησία κληρ. Αθανασίου Τασσαρά, και στο δρόμο που οδηγεί από τα
σκαλιά της εκκλησίας (ξύλινη γέφυρα Αρχ. Θεάτρου) έως ιδιωτικό δρόμο που συνδέει
με χώρο στάθμευσης λεωφορείων, ταξί, εκατέρωθεν των οδών και της παραγρ. IV
του άρθρου 1
β) 10,00 € ανά τρέχον μέτρο στον δρόμο που άρχεται από ιδιοκτησία κληρ.
Τασσαρά μέχρι ιδιοκτησίας Νικολάου Καρώνη, κληρονόμων Κάββουρα και Παν.
Βελόπουλου εκατέρωθεν των πλευρών και στο Δημοτικό δρόμο από Μύλο προς
Άκρα και σε όλο το τμήμα του επαρχιακού δρόμου Τρίπολης – Άστρους.
Ειδικό τέλος ύψους 0,15 € ανά τ.μ. σε ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν τα ακίνητά
τους για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων επιπλέον των τελών εφάπαξ (65,00 €) και
των αντιστοίχων της παρ. 2 του ιδίου άρθρου 10.
Απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους οι ιδιώτες οι οποίοι θα διαθέσουν τις
ιδιοκτησίες τους στον Τεγεατικό Σύνδεσμο, για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων, από τα οποία ο Τεγεατικός Σύνδεσμος δεν εισπράττει
χρήματα, ή στο Δήμο Τεγέας.
Άρθρο 2ο
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00 €) ΕΥΡΩ.
Άρθρο 3ο
Σε χώρους του Δήμου και σε όλους τους δρόμους που θα καταληφθούν
αυθαίρετα με σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους κ.λ.π. επιβάλλεται τέλος 50,00
€ ανά τ.μ. και για κάθε μέρα χρήσης.
Β) Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 225 /2011
Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τασιγιαννάκης Δημήτριος
2. Κατσίρης Ιωάννης
3. Κάρλος Γεώργιος
4. Καλτεζιώτης Πέτρος
5. Τζιούμης Κωνσταντίνος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
6. Τσιαμούλος Νικόλαος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7. Κοσκινάς Δημήτριος
8. Βόσνος Δημήτριος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris