" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

Ρεπορτάζ: Ηλίας Γεωργάκης 
(απο ΤΑ ΝΕΑ)
Σε ευνοϊκές διατάξεις στο Ασφαλιστικό – µε αλλαγές στην καταβολήτου ΕΚΑΣ, στην ανατροφή παιδιών, µειώσεις ασφαλιστικών εισφορών αλλά και µέτρα υπέρ των ανέργων – προχωρεί το υπουργείο Εργασίας. Οι διατάξεις αυτές θα περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ (Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας),το οποίο θαδοθεί σε δηµόσιαδιαβούλευση την Τετάρτη. Οι προωθούµενες αλλαγές προβλέπουν τα παρακάτω:...


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΚΑΣ. Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ, ώστε να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων.Σήµερα λαµβάνονταιυπόψη συγκεκριµένα εισοδήµατα (π.χ.µισθοί και συντάξεις), ενώ κάποια άλλα δεν υπολογίζονται (όπως είναι τα µερίσµατα απόσυµµετοχήσε Ανώνυµες Εταιρείες). Αυτό έχει ωςαποτέλεσµα να παρατηρούνται αδικίες, καθώς 20.00

0 συνταξιούχοι λαµβάνουν το επίδοµα παρά το ότι έχουν εισοδήµατα άνω των 15.000
ευρώ. Στόχος της νέας ρύθµισης είναι να αρθούν οι αδικίες στον τρόπο καταβολής τηςοικονοµικήςενίσχυσης πουλαµβάνουν350.000 συνταξιούχοι.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Θα υπάρξει αναθεώρηση των ρυθµίσεων για τους δηµοσίους υπαλλήλους που παίρνουν καιτη σύνταξητου/της συζύγου. Οι αλλαγέςαυτές αφορούν περίπου 50.000 άτοµα.

Σήµερα καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη του ∆ηµοσίου, αλλά δίνεται µειωµένηη σύνταξη του ιδιωτικού τοµέα.

Με τις νέες ρυθµίσεις ο συνταξιούχος θα µπορεί να επιλέξει ποια σύνταξη θα µειώνεται, ανάλογα µε το τι τον συµφέρει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία θα εκδίδεται πρώτα συνταξιοδοτική πράξη µέχρι την τελική πράξη έκδοσης για την απονοµή της σύνταξης.

Θα εκδίδεται εντός 20 ηµερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης καιη αρχικήσύνταξη θαχορηγείται εντός 30 ηµερών από την έκδοση της πρώτης συνταξιοδοτικής πράξης.

Υπολογίζεται πωςη ρύθµιση θα αφορά 60.000 δικαιούχους τον χρόνο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στα επικουρικά ταµεία.

ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε τηνοποία απεικονίζεταιηλεκτρονικά ηώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζοµένου,καθώς καιτο ωράριο εργασίας, καθιερώνεταιαπό 1/7/2011, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του ΣΕΠΕ.

∆ΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Καθιερώνεται η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 400.000 ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων.

Από το προωθούµενο µέτρο θα ωφεληθούν όσοι είτε δεν έχουν δουλειά είτε απασχολούνται προσωρινά, µε αποτέλεσµα να µη συµπληρώνουν τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων για να έχουν περίθαλψη.

ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. Για τις ασφαλισµένεςµητέρες σεόλα τα Ταµεία – πλην του ∆ηµοσίου – θα προβλέπεται η αναγνώριση µε εξαγορά (180 ευρώ ανά µήνα) έως πέντε πλασµατικών ετών για την ανατροφή παιδιών ανεξαρτήτως έτους γέννησης των παιδιών (µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα έτη αναγνωρίζοντ αν δωρεάν αλλά αφορούσαν παιδιά που γεννήθηκαν µετά το 2000). Μείωση εισφορών έως και κατά 50%

Οσοι άνεργοι θα συστήσουν, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, κοινωνικές επιχειρήσεις, θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ µε χαµηλότερο – έως και κατά 50% – ασφάλιστρο.

Με τις υπό σύσταση κοινωνικές επιχειρήσεις, στόχος της κυβέρνησης είναι να δηµιουργηθούν 60.000 νέες θέσεις εργασίας. Το σχετικό νοµοσχέδιο προβλέπει ότι η φορολόγηση των κοινωνικών επιχειρήσεων θα γίνεται µε τον χαµηλότερο συντελεστή, δηλαδή αυτόν του 18%.

Αναγνώριση ετών. Τονίζεται ότι οριστικά δεν θα συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας η διάταξη που προβλέπει την προσωρινή «παράταση» της συνταξιοδότησης µε 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ενώ, αντιθέτως, θα υπάρξει διάταξη αναγνώρισης ετών ασφάλισης µε εξαγορά για τους ασφαλισµένους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ταµείο δηµοσιογράφων).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris