" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣ Β0ΪΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ Β0ΪΟΥ

ΔημοτικΗ ΚοινΟτητα ΝεΑπολης


Αριθ.Αποφ 12/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου.
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση διοργάνωσης εμποροπανήγυρης στη Νεάπολη.

Στη Νεάπολη, σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 6:00 μ.μ. 
στο δημοτικό γραφείο συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, ύστερα από 
την 24.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Κολιός Ιωάννης

2) Μελιδονιώτη Αντιγόνη

3) Σαμαράς Αθανάσιος

4) Νασιόπουλος Γρηγόριος


 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Ζηκόπουλο Φώτιο, υπάλληλο του Δήμου Βοΐου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2.ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας τα εξής:

Πρέπει να προβούμε στη λήψη απόφασης με την οποία θα προτείνεται η καθιέρωση διοργάνωσης ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Νεάπολη. Νομίζω ότι η διοργάνωση της εμποροπανήγυρης θα προάγει τα τοπικά συμφέροντα της Δημοτικής Κοινότητας της Νεάπολης και ότι είναι κάτι το οποίο λείπει από την πόλη μας.
Ο ποιο κατάλληλος χώρος γιατί την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης είναι ο χώρος που βρίσκεται στην έξοδο της Νεάπολης προς την Βελανιδιά, εντός της έκτασης η οποία έχει απαλλοτριωθεί για την δημιουργία του νέου οικισμού. Συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα από άλλους χώρους, βρίσκεται πλησίον του οικισμού, υπάρχει μεγάλη διαθέσιμη έκταση, έχει εύκολη πρόσβαση, υπάρχει χώρος για παρκινγκ των αυτοκινήτων καθώς επίσης δεν θα διαταράσσεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων της Νεάπολης κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης καθόσον θα βρίσκεται εκτός του οικισμού της Νεάπολης.
Πρόταση μου επίσης στους επαγγελματίες της Νεάπολης να τους παρέχεται δωρεά χώρος στον οποίο θα μπορούν να εκθέτουν τα εμπορεύματά τους κλπ.
Πριν από την οριστική υποβολή της πρότασης πρέπει να ζητηθεί η άποψη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων όπως είναι της πολεοδομίας και νομικού.
Η σύμβουλος κ. Μελιδονιώτη Αντιγόνη δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη του προέδρου του Συμβουλίου κ. Κολιού Ιωάννη.
Ο σύμβουλος κ. Σαμαράς Αθανάσιος είπε τα εξής:
Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνει στην πόλη μας εμποροπανήγυρη. Όμως για να συμβεί αυτό νομίζω ότι ποιο μπροστά θα πρέπει να υπάρχει κάποια οργάνωση, ως προς τον χώρο διεξαγωγής. Θεωρώ πως πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή που θα αποτελείται από εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και υπηρεσιακούς παράγοντες (μηχανικούς δικηγόρους κλπ) ώστε να αναλάβουν την μελέτη για το χώρο.
Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να γίνει σε χώρο πλησίον του κέντρου της πόλης, ώστε να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, να βολεύουν οι δρόμοι να υπάρχουν παράγκες. Ως προς το χρόνο διεξαγωγής πιστεύω ότι πρέπει πριν από τις εμποροπανηγύρεις του Άργους, της Κοζάνης και των Γρεβενών ώστε να είμαστε εμείς η πρώτη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας που θα έχουμε εμποροπανήγυρη. Επίσης πιστεύω πως πρέπει να βοηθάει και ο καιρός. Γιαυτό μιας και το Άγιο Πνεύμα γιορτάζεται στην πόλη μας και είναι αρχές καλοκαιριού, νομίζω ότι καλύτερο να γίνει εκείνο το τριήμερο.
Ως προς το χώρο με τα παραπάνω που είπα πιστεύω πως καταλληλότερος είναι ο δρόμος από τη ΔΕΗ έως όλο τον χώρο της λαϊκής. Ο δρόμος αυτός βολεύει τον κόσμο που θα έρθει από την Καστοριά να παρκάρει στον Δέλλα, αυτοί που θα έρθουν από Κοζάνη να παρκάρουν στο Γυμνάσιο ή στο γήπεδο και αυτοί που θα έρθουν από Τσοτύλι ή από τα χωριά Χειμερινό κλπ είναι εύκολο να βρουν χώρο για παρκινγκ.
Ο σύμβουλος κ. Νασιόπουλος Αθανάσιος είπε τα εξής: Η εμποροπανήγυρη θα πρέπει να διεξάγεται εντός του οικισμού της Νεάπολης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και το άρθρο 83 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει καταρχήν την υποβολή πρότασης για την καθιέρωση ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Νεάπολη, ως προς το χώρο διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης για να ολοκληρωθεί ανωτέρω η πρόταση θα πρέπει να ζητηθεί και η γνώμη από των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου όπως είναι π.χ. νομικού και της πολεοδομίας. Ως χρόνος της διοργάνωσης προτείνεται να είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2011.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΝΕΑΠΟΛΗ …………….. 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris