" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Εμποροπανήγυρη Σπερχειάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Μακρακώμης.
Στη Σπερχειάδα σήμερα την 23η Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄π.μ., συνήλθε
σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μακρακώμης, στο Δημοτικό
Κατάστημα ( Ταχ. Διεύθυνση: Πάππα 2- Σπερχειάδα ), ύστερα από την αριθ. 3292/795/16. 03.
2011 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
Από το σύνολο των επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαευθυμίου Ευθύμιος Πρόεδρος Διαμαντής Νικόλαος Μέλος
Κυργιόπουλος Διονύσιος Μέλος
Μέρρας Κων/νος Μέλος που κλήθηκε νόμιμα
Φαρρής Αθανάσιος Μέλος
Καραγκούνης Αθανάσιος Μέλος
Κότσαλος Κων/νος Μέλος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Μπήτος Ηλίας, Υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΘΕΜΑ: 6ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7/2011
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης
είπε τα εξής :
Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο πραγματοποιείται στην Μακρακώμη τριήμερη
εμποροπανήγυρη, η έναρξη της οποίας γίνεται την παραμονή της ημέρας των Βαΐων.
Στο άρθρο 79 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006) αναφέρεται ότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων,
ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΛ2-Δ
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και
γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (περ. δ1)
Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. Β -v , του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 2010 τεύχος Α’)
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ. Δ. Κ.
Σε εφαρμογή της παρ. 1 – β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 2010 τεύχος Α’) το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μακρακώμης με την αριθ. 8/2011 απόφασή του πρότεινε
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους χώρους διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, προκειμένου
αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο, για την έκδοση της
προβλεπόμενης σχετικής τοπικής κανονιστικής απόφασης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τους όρους και
τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει η κανονιστική απόφαση για την τέλεση και
λειτουργία της εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης του Δήμου μας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα
ανωτέρω
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
Α. Η κανονιστική απόφαση περί όρων και προϋποθέσεων τέλεσης και λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα Μακρακώμης του Δήμου μας να περιλαμβάνει τα
κατωτέρω:
1. Η εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Μακρακώμης θα έχει διάρκεια τρείς
ημέρες, η έναρξή της θα γίνεται την παραμονή της ημέρας των Βαΐων και θα διεξάγεται
στους κατω-τέρω χώρους:
 Οδός Παύλου Μπακογιάννη (από μνημείο Ηρώων μέχρι και την πλατεία
Δημοκρατίας).
 Οδός Αινιάνων (από πλατεία Δημοκρατίας μέχρι Μύλο Γερμανού).
2. Η παραχώρηση των χώρων θα γίνεται με δημοπρασία, η οποία θα διενεργείται την
προηγούμενη ημέρα της έναρξης της εμποροπανήγυρης, από επιτροπή που θα ορισθεί
από τον Δήμο.
3. Οι χώροι προς εκμίσθωση θα αποτυπώνονται σε σχεδιάγραμμα που θα καταρτισθεί από
τις υπηρεσίες του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στο χώρο
του παζαριού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ενοικιαστών.
Απαγορεύεται η εναπόθεση και έκθεση εμπορευμάτων στους προβλεπόμενους προς
παραχώρηση χώρους, πριν από την καταβολή του οριζόμενου τέλους.
Απαγορεύεται η εναπόθεση και έκθεση εμπορευμάτων προς πώληση, σε χώρους οι
οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα.
4. Οι διαστάσεις των χώρων προς παραχώρηση, κατά μήκος της οδού Παύλου
Μπακογιάννη και κατά μήκος της οδού Αινιάνων θα είναι 3,00m Χ 2,50m.
5. Οι διαστάσεις των χώρων προς παραχώρηση επί των πεζοδρομίων θα είναι 2,00m Χ 1,50m.
Στα καταστήματα που λειτουργούν εντός των ορίων που λειτουργεί η εμποροπανήγυ-
ρης, θα παραχωρείται δωρεάν πεζοδρόμιο σε ποσοστό 70% της πρόσοψης του
καταστήματός τους, αποκλειστικά και μόνο για έκθεση των δικών τους προϊόντων.
Σε περίπτωση που καταστηματάρχης δεν χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο του
καταστήματός του για έκθεση των δικών του προϊόντων, αρμοδιότητα για την
παραχώρηση του χώρου αυτού έχει αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος.
ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΛ2-Δ
6. Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν
· οι έμποροι
· οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός περιφέρειας των
Ν.Α. Αθηνών- Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
· οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικές αγορές που λειτουργούν εκτός
περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών- Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
· όσοι έχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου
Β. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών στους
ενδιαφερόμενους εμπόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, από την προηγούμενη ημέρα και καθ’ όλη την διάρκεια της
διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα θα
ρυθμίζουν το κυκλοφοριακό.
Σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών οδηγών να καθοριστούν οι χώροι
στάθμευσης Ταξί, κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα
φροντίζει για τον καθαρισμό του χώρου της εμποροπανήγυρης και την αποκομιδή των
απορριμμάτων.
Οι Αντιδήμαρχοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, θα αντιμετωπίζουν
γενικά κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει, για την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΛ2-Δ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris