" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Όροι δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6 / 2011 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
του Δήμου Δεσκάτης.
Αριθμός απόφασης : 27/ 2011
ΘΕΜΑ: Όροι δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά την ετήσια
εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης.
Στη Δεσκάτη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 23-05-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3819/19-05-
2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο
των εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Μίγκος Νίκος, 2) Καψάλης Τηλέμαχος, 3) Λαβός Δημήτριος, 4) Μαγκούφης
Δημήτριος, 5) Τζιώλας Κυπαρίσσης, 6) Μπγιάλας Χρήστος, 7) Καραστέργιος Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης εξέθεσε ότι :
Στις 15 Ιουνίου 2011 έως 19 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του
Δήμου Δεσκάτης.
Η εκμίσθωση του χώρου όπου θα εγκατασταθεί το Λούνα Πάρκ προτείνεται να γίνει με φανερή
προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την εγκύκλιο 12951/8-4-1993, τις διατάξεις του
ΠΔ 270/81 για την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων και με τους όρους που
καταρτίζει η ΟΕ. Σύμφωνα με το άρθρ. 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό των όρων της Δημοπρασίας
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Ο. Ε.
αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων
72 παρ 1 ε του νόμου Ν.3852/10, του Π.Δ. 270/81 την εγκύκλιο του υπουργείο Εσωτερικών
12951/8-4-1993 και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τους όρους διεξαγωγής της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην ετήσια
εμποροπανήγυρη για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ
ΑΡΘΡΟΝ 1 ον
Ο προς εκμίσθωση χώρος βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Αθανάσιος» στη θέση «Παδίτσα»
ΑΡΘΡΟΝ 2 ον
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική θα γίνει στο Δημ. Κατάστημα στις 2
Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2011 και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής Διαγωνισμού, που ορίστηκε να είναι η Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟΝ 3 ον
Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζετε σε πέντε (5) ημέρες.
ΑΡΘΡΟΝ 4 ον
Ως κατώτερο όριο μισθώματος ορίζονται τα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€)
ΑΡΘΡΟΝ 5 ον
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν στην επιτροπή φορολογική ενημερότητα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη σχετική άδεια
λειτουργίας για Λούνα Παρκ.
Επίσης για να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο
σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ήτοι με
το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι 200,00€.
ΑΡΘΡΟΝ 6 ον
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή πριν την
έναρξη του διαγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το νόμιμο πληρεξούσιο.
ΑΡΘΡΟΝ 7 ον
Κάθε προσφορά που υποβάλλεται, δεσμεύει τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο
πλειοδότη .
ΑΡΘΡΟΝ 8 ον
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά το δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση πρακτικών από
τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟΝ 9 ον
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν από το
Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Ν.
Γρεβενών για το αποτέλεσμά της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου Δεσκάτης χωρίς
δικαστική παρέμβαση και επαναλαμβάνετε.
ΑΡΘΡΟΝ 10 ον
Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο γραφείο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης την ημέρα
έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
ΑΡΘΡΟΝ 11 ον
Απαγορεύετε απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή .
ΑΡΘΡΟΝ 12 ον
Η σύμβαση θεωρείτε οριστική μετά την έγκριση του αποτελέσματος.
ΑΡΘΡΟΝ 13 ον
Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου τα όρια και γενικά το μίσθιο σε καλή
κατάσταση και να το προστατεύει από κάθε καταπατητή, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 2011.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
( υπογραφή ) ( υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΔΕΣΚΑΤΗ 24– 05 – 2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νίκος Μίγκος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris