" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Απόφαση Δήμου Καρπενησίου για την Εμποροπανήγυρη 2011.

Απόφαση για Εμποροπανήγυρη 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                     Αριθ.Απόφασης 203/2011

                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
    Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 12/2011 από  7/6/2011.   

   Στο  Καρπενήσι  σήμερα  στις  επτά  (7) του μηνός  Ιουνίου   του έτους 2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα. 18.00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου  οδός  Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος)  ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  9178/3-5--2011 έγγραφη πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Καμαρέτσου Βασίλη  αναπληρούντος τον πρόεδρο κ.Ντέκα Χρήστο   κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87).
 Παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου   Μπακογιάννη  του Παύλου διαπιστώθηκε από τον αντιπρόεδρο  κ.Καμαρέτσο Βασίλη , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα   23 μέλη  και ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                              
1.Καμαρέτσος Βασίλης Αντιπρόεδρος        1. Ντέκας Χρήστος (πρόεδρος)                      
2.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος                    2.Σκαρμούτσος Χρήστος
3 Σουλιώτης  Νικόλαος                            3.Σκαρτσιούνης Ευάγγελος   
4..Λάππας Κλεομένης                              4.Πάζιου Μαρία
5.Πέτρου  Ιωάννης   
6.Φέγγος  Αθανάσιος                                        
7.Χαλκιάς Παντελής
8..Γκαρίλα -Διαμαντή Γεωργία
9.Φούφλιας Κων/νος
10.Λιάπης Νικόλαος
11.Σταμάτης Δημήτριος
12. Φραγκάκη -Σταυροπούλου Ελευθερία  
13..Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος
14.Τσιλιμέκη Φωτεινή
15.Καρφής Ευάγγελος
16 .Ιβρος  Ιωάννης
17.Σταμάτης Ιωάννης
18.Παπαδόπουλος Λεωνίδας
19..Καρβέλης Κων/νος
20.Παπουτσόπουλος Ηλίας
21..Μπομποτσιάρης Κων/νος
22.Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος
23.Σερετάκης Νικόλαος

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν  οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων  και παραβρέθηκαν  ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου κ.Κολοκύθας Δημήτριος  και εκπρόσωποι και πρόεδροι  των Τοπικών Κοινοτήτων     Άμπλιανης κ.Παπασπύρος Ηλίας,   Βουτύρου κ.Κουτσόπουλος Ιωάννης,  Δερματίου κ. Τριχιάς Κωνσταντίνος, Καταβόθρας κ.Τσίοβουλος Δημήτριος , Κλαυσίου κ.Καρπερός Βασίλειος  Κλειστού κ.Σαμαράς Κων/νος , Κρικέλου κ.Πανάρας Δημήτριος, Μεγάλου Χωρίου κ.Βονόρτας Δημήτριος, Μεσοκώμη κ.Μακρυγιάννης Αθανάσιος , Μυρίκης  κ.Πλατιάς Χαράλαμπος , Νοστίμου κ.Παχής Γεώργιος , Στάβλων κ.Ζούκας Αθανάσιος,Στένωμα κ.Κοσκινάς  Χαράλαμπος , Φουρνάς κ.Οικονόμου Νικόλαος και Χόχλιας κ.Μπαρμπαρούσης Γεώργιος  .
Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δημοτική υπάλληλος  κ.Κουσιαρή -Παπαροιδάμη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.
   Πριν την συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν    (12) θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία χαρακτηρίστηκαν  κατεπείγοντα, η πρόταση  για συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης έγινε δεκτή και αποφασίστηκε  κατά πλειοψηφία η συζήτηση τους, συναινούντος και του Δημάρχου κ.Κωνσταντίνου Π.Μπακογιάννη και διαφωνούντος του δημοτικού συμβούλου κ.Σερετάκη Νικολάου ο οποίος απείχε της ψηφοφορίας για τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης .

  Αριθμός απόφασης 203/ 2011
   Θεμα  4ο       Εισήγηση επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την εμποροπανήγυρη έτους 2011 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος:

   Ο Αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2011 και στη συνέχεια κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά .
 Συνεχίζοντας ο αντιδήμαρχος πρόσθεσε ότι πρέπει να οριστεί από το Δημοτικό συμβούλιο
Επιτροπή Διαχείρισης: η οποία θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή και λειτουργία της εμποροπανήγυρης, τον συντονισμό της διοίκησης για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει. Θα αποτελείται από (5) δημοτικούς συμβούλους (3 δημοτικούς συμβούλους  της συμπολίτευσης και 2 της αντιπολίτευσης).
Η είσπραξη των δικαιωμάτων θα γίνει από  τρεις (3) δημοτικούς  υπαλλήλους που θα ορίσει ο Δήμαρχος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος είπε: «Συμφωνώ με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με κάποιες παρατηρήσεις: Να γίνεται συχνή καθαριότητα των χώρων και των τουαλετών, να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι και  το τέλος να κλείσει με μία μπάρα».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Καρφής έκανε την ερώτηση αν οι εκπτώσεις θα ισχύουν συσσωρευτικά ή θα δικαιούνται μόνο μία έκπτωση;».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος είπε ότι θα ισχύει μόνο μία έκπτωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του
α)Την εισήγηση του Αντιδημάρχου
β)Την 13/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
γ)Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 
δ)Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
ε)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3377/2005 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009
 στ)Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ  της 24/9-20/10/1958 και μετά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις  λειτουργίας της εμποροπανήγυρης  ως εξής:
Χρόνος διεξαγωγής: Η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από 30/07/2011 έως 03/08/2011
Τόπος : Από το τέρμα της οδού Παπανικολάου, διασταύρωση με τον περιφερειακό δρόμο Προφήτη Ηλία θα καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο που ειδικά θα διαμορφωθεί μέχρι τον πρώτο από αριστερά κάθετο δρόμο, όπου τα παζάρι θα κλείνει .
Διάταξη παραπηγμάτων : Από την είσοδο της εμποροπανήγυρης μέχρι τον κεντρικό χώρο θα αναπτυχθούν παραπήγματα μόνο στο αριστερό μέρος και  κατόπιν συνεννόησης με τον μισθωτή της ιδιοκτησίας που βρίσκεται πίσω από τα παραπήγματα που θα αναπτυχθούν, αφήνοντας είσοδο στην αρχή για να εισέρχεται στο χώρο του.  Στην δεξιά πλευρά θα μπορούν να τοποθετηθούν μικροπωλητές με μικρούς πάγκους όπως ψήσιμο καλαμποκιών.
Διέλευση αυτοκινήτων : Η διευκόλυνση των αυτοκινήτων θα γίνεται από τον κάθετο δρόμο που συνδέει την εθνική οδό με την οδό προς Κοιμητήριο στο ύψος ιδιοκτησίας Παν. Ζώζιου καθώς και μέσω της πρώην ιδιοκτησίας κληρονόμων Βασ. Κλειτσάκη (να ζητηθεί άδεια διέλευσης για τις ημέρες της εμποροπανήγυρης από τους σημερινούς ιδιοκτήτες).
Να ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η παρουσία της καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
Για λόγους ασφάλειας και καλαισθησίας απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης.
Διάθεση των χώρων από το Δήμο στους εκθέτες: Η διάθεση των χώρων θα γίνει σε δύο φάσεις :
Φάση Α΄
Θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου http://politis.karpenissi.gr και θα ειδοποιηθούν οι  εκθέτες που επί σειρά ετών λαμβάνουν μέρος στην εμποροπανήγυρη ώστε μέχρι  15-7-2011  να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα ανάλογα χρηματικά ποσά ώστε να τους διατεθούν και πάλι οι ίδιοι χώροι έκθεσης των προϊόντων τους. Οι χώροι όσων εκ των εκθετών αυτών δεν αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και χρηματικά ποσά για τη συμμετοχή τους ως την παραπάνω ημερομηνία θα θεωρούνται  αδιάθετοι.
Φάση Β΄
 Οι χώροι που θα παραμείνουν αδιάθετοι θα  διατεθούν στις  29-7-2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.πμ στο χώρο του ΚΑΠΗ.
Δικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω
·         Ταμειακή απόδειξη
·         Έναρξη από Δ.Ο.Υ.
·         Φωτοτυπία ταυτότητας
·         Φωτοτυπία άδειας παραμονής των αλλοδαπών
·         Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κατοχής άδειας Λαϊκών αγορών
·         Βιβλιάριο υγείας για πώληση τροφίμων    
·         Δημοτική ενημερότητα   
 Τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι 15-7-2011. Από  15 Ιουλίου μέχρι 25 Ιουλίου θα γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών  και θα στέλνονται   τα χρήματα από τους ενδιαφερόμενους με  τραπεζική επιταγή  σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου μας στην Αγροτική τράπεζα με αριθμό 287-03002067 83    στη συνέχεια θα χορηγείται η άδεια.
Οι άδειες:  Δεν θα εισέλθει στο χώρο της εμποροπανήγυρης κανένας έμπορος χωρίς την ειδική άδεια  από το Δήμο .Η άδεια αυτή θα πρέπει να αναρτάται από τους εμπόρους  σε εμφανές σημείο .
Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση , η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση , από τρίτα πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
 Εάν σε τρεις τουλάχιστον   ελέγχους  που θα κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου ή η Δημοτική Αστυνομία δεν βρεθεί στο παράπηγμα ο κάτοχος της άδειας, η σύζυγος ή τα τέκνα του τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο τριπλάσιο προς την αρχική τιμή του παραπήγματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν με την ίδια άδεια μέχρι τρία (3) παραπήγματα (παράγκες )
Τιμές:  Οι τιμές για την ενοικίαση των παραπηγμάτων  είναι οι εξής :
Α) Όλα τα παραπήγματα 500,00 € (συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή παράγκας και η ηλεκτροδότηση αυτής).
Β) Πάγκοι μέχρι 2 μέτρων  θα τοποθετηθούν με απόφαση της επιτροπής της εμποροπανήγυρης  το μίσθωμα  τους ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ .
Γ) Ψησταριές 400,00€ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Δ) Για τους μικροπωλητές  καλαμποκιών, ξηρών καρπών κλπ  το μέγιστο πλάτος των πάγκων τους είναι μέχρι  ένα (1) μέτρο, η τοποθέτηση τους θα γίνει από την επιτροπή  και το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 70,00 ευρώ.
Εκπτώσεις: Ευρυτάνες, 50%  Έκπτωση (Η Έκπτωση δεν ισχύει για τις ψησταριές και για τις θέσεις των καλαμποκιών)
Πολύτεκνοι, 10% Έκπτωση
Ανάπηροι 67% και άνω, 10% Έκπτωση
Αν κάποιος πωλητής εμπίπτει σε περισσότερες από μια έκπτωσης θα ισχύσει μόνο η μία.
Η είσπραξη των δικαιωμάτων θα γίνει από  τρεις (3) δημοτικούς  υπαλλήλους που θα ορίσει ο Δήμαρχος.

Β. Συστήνει Επιτροπή Διαχείρισης η οποία  είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή και λειτουργία της εμποροπανήγυρης, το συντονισμό της διοίκησης για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει. Θα αποτελείται από τους κ.κ.:
  • Γενιτσαρόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος
  • Χαλκιά Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος
  • Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
  • Καρβέλης Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος
  • Κολοκύθας Δημήτριος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί όπως προβλέπεται από το νόμο .

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
Ο Αντιπρόεδρος                         Ο Δήμαρχος       Τα Μέλη
  (Τ.Σ.Υ)                                   (Τ.Υ.)                    (Τ.Υ.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris