" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΤΟΥΣ 2011» στο Καρπενήσι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΤΟΥΣ 2011» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:40/2011 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:08/2011 
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση της εργασίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΤΟΥΣ 2011» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 23.247,00 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την 22η Ιουνίου έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ (έναρξη) έως 10:00μμ (λήξη) παραλαβής προσφορών, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου, Νικολάου Τσιαμπούλα 2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγμένες απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές θα δίνονται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για κάθε διαγωνιζόμενο, ορίζεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης (ήτοι 1.163,00€), και θα απευθύνεται προς το Δήμο Καρπενησίου. Στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία και τον εξοπλισμό, ικανά να πραγματοποιήσουν την ζητηθείσα εργασία. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη έναρξη εργασίας ως ξυλουργός. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καρπενησίου και στα τηλέφωνα (2237089076, Πληροφορίες: κος. Κεφαλάς Δημήτριος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί χωρίς δεύτερη ανακοίνωση στο τύπο την 29η Ιουνίου έτους 2011 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στο και στον ίδιο τόπο. Καρπενήσι 15 Ιουνίου 2011 Ο Αντιδήμαρχος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris