" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Εμποροπανήγυρη Αγιάς.

Του Νίκου Γουργιώτη

(Γραφείο «Ε» στην Αγιά)

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς στην αί­θουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα», αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 5:30μμ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημο­πρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός Λούνα Παρκ και μίας ψηστα­ριάς στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς. (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).

Έγκριση 14ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Κατάρτιση σχεδίου 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού οι­κονομικού έτους 2015. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δι­καιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στη σύμβαση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών» και, συγκεκριμένα, για το κομμάτι των λιπαντικών. (Εισήγηση: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων σε: Υπόθεση αγωγής της Σο­φλιού Αγλαΐας και λοιπών κατά Δήμου Μελιβοίας και ήδη Δήμου Αγιάς. Υπόθεση ανακοπής του Νικολάου Μπελιά κατά Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ.πρωτ. 557/10-2-2015 Π.Δ.Α. του Δασάρχη Αγιάς. Υπό­θεση αγωγής της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς. Υπόθεση αγωγής της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.» κατά Δήμου Αγιάς. Υπό­θεση αγωγής των Βασιλείου και Γεωργίας Ξηρομερίτη κατά Δήμου Αγιάς. Υπόθεση έφεσης της Βασιλικής Καραζούπη κατά Δήμου Αγιάς και κατά της υπ’ αριθμ. 170/2013 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Λάρισας. Νομική υποστήριξη του δημοτικού συμβούλου Μπάτσικα Βα­σιλείου. (Εισήγηση: Θεόδωρος Γκασδράνης, προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού).

Εν συνεχεία, στις 7μμ, στον ίδιο χώρο, θα συνεδριάσει το Δημο­τικό Συμβούλιο Αγιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέ­ματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και κανονισμού ερ­γασιών του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση: Θεόδωρος Γκασδράνης, προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Προστα­σίας, Παιδείας και Πολιτισμού).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου». Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής στην κατασκήνωση της Αγίας Παρασκευής». Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 14335/11-08-2015 7ης τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργων για την πράξη «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου». Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτη­σης του έργου «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου». Αποδοχή προέγκρισης δη­μοπράτησης της υπηρεσίας «Δημιουργία γραφιστικού υλικού του έργου: "Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου"». (Εισηγήτρια: Αθανασία Μπαρτζώκα, προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).

Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και της 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, προϊστάμενος Τμήματος Οικο­νομικών Υπηρεσιών).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΡ4ΟΚ6Σ-Χ73) απόφα­σης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ», με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2015». (Εισηγητής: Βα­σίλειος Βαλάρης, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επι­χείρησης).

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για τη χρήση θέσεων στην ετήσια εμπορο­πανήγυρη Αγιάς από τις 31/8/2015 έως 6/9/2015. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετάβασης 10μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στην Ισπανία τον Σεπτέμβριο 2015 στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δή­μου στο πρόγραμμα «AEN Authentic Europe». (Εισηγητής: Σωτήριος Μάρκου, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στον τομέα Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris