" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Πληροφορίες για ην Εμποροπανήγυρη Άρτας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2011,  που διεξήχθη στην Άρτα, στα Γραφεία της εταιρείας στον Δημοτικό Εκθεσιακό Χώρο και ώρα 20.00, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 79,252,284,και 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06)
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11256/28-1-2009 απόφασης «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, (ΦΕΚ Β 273/16-2-2009), με την οποία εγκρίθηκε η υπ’αριθμ. 333/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, με την οποία συστήθηκε Δημοτική Επιχείρηση Α.Ε. ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
3. Το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» [ΒΔ 174/1963 (ΦΕΚ Α 37)]
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.3377/05 και ισχύει σήμερα
5. Τις διατάξεις του ΒΔ της 24 Σεπτ./20 Οκτ. 1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 171/20-10-58)
6. Το γεγονός ότι η ετήσια εμποροπανήγυρη, αποτελεί παράδοση, που επαναλαμβάνεται στην πόλη μας σταθερά και αδιάλειπτα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως επίσης και την αναγκαιότητα του καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής κατά το τρέχον έτος 2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΑΡΘΡΟ  1ον
Η διαδικασία παραχωρήσεως χώρων (περιπτέρων) του Εκθεσιακού Κέντρου για την εμποροπανήγυρη Άρτας που θα διεξαχθεί από 27/9/2011 έως 3/10/2011 θα γίνει κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Όλα τα προς διάθεση περίπτερα εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. που θα είναι αναρτημένο στο χώρο των γραφείων της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α.
Β. Όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν περίπτερο  θα πρέπει:
(1). Να καταθέσουν αίτηση προς την ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α που θα περιέχει τα πλήρη  στοιχεία του αιτούντος, το αίτημα για περίπτερο  καθώς και τα προς πώληση είδη.
(2). Η αίτηση θα συνοδεύεται από Φ/Α: Αστυνομικής Ταυτότητας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, επαγγελματικού βιβλιαρίου αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), Δημοτικής Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και άδειας ενάρξεως επιτηδεύματος. Τα επισυναπτόμενα στην Αίτηση δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2011 επί ποινή αποκλεισμού από την εμποροπανήγυρη και χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων στην ΑΔΑΕ ΟΤ.Α χρημάτων για όσους δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά . (...)
(3). Οι προς πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά της επιτήδευσής τους.
(4). Επιπλέον Επαγγελματίες με έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας την περιφέρεια του Καλλικράτειου Δήμου Αρταίων οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Επιμελητηρίου ή του Δήμου για την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας προκειμένου να τύχουν της σχετικής εκπτώσεως.
(5). Οι αιτήσεις, κατατίθενται στα γραφεία της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. που βρίσκονται στον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Άρτας, καθημερινώς και τις ώρες λειτουργίας των γραφείων από 1/9/2011 έως και την ημέρα της κληρώσεως 5/9/2011 και ώρα 10 π.μ., θα λαμβάνουν Α/Α σύμφωνα με τη σειρά καταθέσεως και θα καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο.
(6). Τόσο η κατάθεση των αιτήσεων όσο και η συμμετοχή στην κλήρωση μπορούν να γίνουν από επίσημα εξουσιοδοτημένο άτομα με γραπτή εξουσιοδότηση και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από επίσημη και νόμιμη Αρχή Υπηρεσία όπως ο νόμος ορίζει.
(7). Επειδή η ημερομηνία διεξαγωγής της κληρώσεως την 5/9/ ήταν η ίδια για όλα  τα προηγούμενα χρόνια και είναι γνωστή σε όλους τους εμπόρους που δηλώνουν συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη, η διάθεση των περιπτέρων θα γίνει δια κληρώσεως την 5/9/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο των γραφείων της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. από συγκροτηθείσα επιτροπή και σε ανοικτή διαδικασία την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι αλλά και όσοι επιθυμούν. Για την διαδικασία της κληρώσεως θα συνταχθεί πρακτικό από την επιτροπή.
(8). Ο πρόεδρος της επιτροπής θα ανακοινώνει τον αριθμό του περιπτέρου  και θα καλεί να δηλώσουν πόσοι ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο χώρο. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μοναδικός θα λαμβάνει το συγκεκριμένο περίπτερο, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός θα γίνεται δημόσια κλήρωση με τους αριθμούς των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Οι αριθμοί θα αναμιγνύονται σε χάρτινο κουτί και θα βγαίνει ένας αριθμός από μέλος του Δ.Σ. που  μετέχει στην επιτροπή διεξαγωγής της κληρώσεως. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις εκφωνήσεως και του τελευταίου περιπτέρου.
(9). Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι καταθέσουν αίτηση μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.
(10). Όσα περίπτερα μείνουν αδιάθετα την ημέρα της κληρώσεως θα μπορούν να διατίθενται από την επιτροπή  άνευ κληρώσεως και σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης των ενδιαφερομένων οι οποίοι θα υποχρεούνται να καταθέσουν ίδια αίτηση και με τα αυτά δικαιολογητικά και θα καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες για τα περίπτερα με αυτές που καθορίζονται στο άρθρο (5). Για όσα περίπτερα μείνουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τίμημα ανάλογα με τις ημέρες χρήσης του χώρου και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία σχετικά με την Αίτηση, τα δικαιολογητικά και με τη σειρά προσέλευσης.
(11). Όσοι αποκτούν δικαίωμα χρήσης χώρου περιπτέρου ενός ή περισσοτέρων, υποχρεούνται να καταβάλλουν αμέσως στην ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. τα δικαιώματα χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου και θα λαμβάνουν σχετικό έγγραφο (απόδειξη) που θα αποτελεί και το αποδεικτικό στοιχείο της χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου.
ΑΡΘΡΟ  2ον
Όλοι οι χώροι που θα διατεθούν θα είναι στεγασμένοι και ηλεκτροδοτημένοι.
ΑΡΘΡΟ  3ον
Η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ δύναται κατόπιν γραπτής αιτήσεως και σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερομένων ,μερών χρήσεως περιπτέρων να εγκρίνει την αλλαγή των περιπτέρων.
ΑΡΘΡΟ  4ον
Δια θέματα αισθητικής, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης  η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ  έχει καθορίσει χώρους συγκεκριμένους, όπου θα προορίζονται δια πώληση ομοειδών προϊόντων
ΑΡΘΡΟ 5ον
Η τιμή κάθε κατηγορίας περιπτέρων ορίζεται ως κατωτέρω :
1) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  Α΄ Κατηγορίας    1000€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α.23%
2) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  B΄ Κατηγορίας    800€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
3) Για τα περίπτερα διαστάσεων 3Χ3  Α΄ Κατηγορίας    700€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
4) Για τα περίπτερα διαστάσεων 3Χ3  Β΄ Κατηγορίας    500€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
5) Για περίπτερα διαστάσεων 4Χ8 (ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΨΗΣΤΑΡ.)    1600€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
6) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  (ΧΑΛΒΑΔΕΣ)    1700€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
7) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ6  (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ κλπ)    950€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
8) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  Γ΄ Κατηγορίας         700€     έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 23%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τυχόν προσθήκες στεγάσεως ή τροποποιήσεις (πέραν των ενοικιαζομένων χώρων που έχει υποχρέωση στέγασης η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ) οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με τα έξοδα της επί πλέον στέγασης, τα οποία και θα αποδίδουν κατευθείαν στους κατασκευαστάς.
ΑΡΘΡΟ 6ον
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται από τους εκθέτες – εμπόρους της εμποροπανήγυρης είναι ενδεικτικά τα εξής: Είδη προικός, υπόδησης, ένδυσης, δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ) , είδη οικιακής χρήσης, χαλβάς, ζαχαρώδη, λουκουμάδες, αναψυκτικά, ξηροί καρποί, είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, πόστερς κλπ, ψιλικά, είδη δώρων , μπιζού κλπ, βιβλία, είδη υγιεινής, είδη λαϊκής τέχνης, εργαλεία διάφορα, ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, εκκλησιαστικά είδη, είδη καφενείου (καφέδες, αναψυκτικά κλπ), είδη ψητοπωλείου )σουβλάκι, λουκάνικο κλπ), είδη ψυχαγωγίας (Λούνα Πάρκ), εξαιρουμένων τυχερών παιγνιδίων.
ΑΡΘΡΟ 7ον
Η είσπραξη του δικαιώματος χρήσεως των χώρων της Εμποροπανήγυρης θα γίνεται απ' ευθείας από την Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ η δε διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα από 27/9/11 έως 3/10/11 (Διάταξη άρθρου 2 παρ. 1. του Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202/Α’). Απαγορεύεται αυστηρά η διαφορετική χρήση των χώρων από την καθορισμένη, σε περίπτωση δε παράβασης αυτού θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 3 παρ.15 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης αποβολής του παραβάτη από το χώρο.
ΑΡΘΡΟ  8ον
Το τέλος χρήσεως του χώρου θα καταβάλλεται αμέσως μετά την διαδικασία της παραχώρησης. Η μη άμεση καταβολή συνεπάγεται την ακύρωση του αποτελέσματος και την επανάληψη της διαδικασίας για τον συγκεκριμένο χώρο την ίδια στιγμή.
ΑΡΘΡΟ  9ον
Κάθε ένας που έλαβε και έκανε χρήση χώρου περιπτέρου υποχρεούται να παραδίδει το χώρο μετά το τέλος της Εμποροπανήγυρης χωρίς καμία ειδοποίηση της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ. Επισημαίνεται ρητώς ότι η  ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α.  δεν ευθύνεται για την φύλαξη εμπορευμάτων και προϊόντων που εκτίθενται πριν, κατά και μετά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
ΑΡΘΡΟ  10ον
Όποιος καταλάβει χώρο της Εμποροπανήγυρης αυθαίρετα θα καταλογίζεται σε βάρος του, με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ το  τέλος που επιτεύχθηκε κατά την διαδικασία διάθεση για το διπλανό χώρο και ισόποσο χρηματικό πρόστιμο ως πρόστιμο.
ΑΡΘΡΟ  11ον
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση ή επινοικίαση ή εκμετάλλευση των περιπτέρων από έτερον πλην του μισθωτή ατόμου.
ΑΡΘΡΟ  12ον
Στην τιμή ενοικιάσεως του περιπτέρου περιλαμβάνεται και η ηλεκτροδότηση με δύο φωτιστικές παροχές ανά περίπτερο. Για εγκατάσταση-τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σωμάτων ή πρίζας θα επιβαρύνεται ο ενοικιαστής με 30 € πλέον Φ.Π.Α. για κάθε πρόσθετη παροχή. Επίσης, δια απευθείας παροχής σύνδεσης ηλεκτροδότησης η επιβάρυνση θα είναι 150 € πλέον Φ.Π.Α.
Απαγορεύεται η χρήση μικροφώνου - μεγαφωνικών συσκευών από εκμεταλλευτάς περιπτέρων πλην της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ  13ον
Στους επαγγελματίες που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον Καλλικράτειο Δήμο Αρταίων, θα γίνεται έκπτωση 30%.
ΑΡΘΡΟ 14ον
Η παρούσα απόφαση - Διακήρυξη, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ, στον χώρο της Εμποροπανήγυρης,  και περιληπτικό Δελτίο  να σταλεί για δημοσίευση σε όλα Μ.Μ.Ε. του Νομού.
Πληροφορίες θα δίδονται από τα Γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ καθημερινώς και ώρες λειτουργίας αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο τηλέφωνο 26810 78840 και στο φαξ 26810 75425
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris