" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

To 50% των φόρων που έχουν βεβαιωθεί από τις φορολογικές αρχές, έναντι 25% που ισχύει σήμερα θα πρέπει να προκαταβάλουν οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων.

To 50% των φόρων που έχουν βεβαιωθεί από τις φορολογικές αρχές, έναντι 25% που ισχύει σήμερα θα πρέπει να προκαταβάλουν οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων και δήλωσαν από την 31 Μαρτίου ότι δεν επιθυμούν το διοικητικό συμβιβασμό διατηρούν το δικαίωμα από 31 Μαρτίου

Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο κατά της φοροδιαφυγής, αυξήθηκε από 25% σε 50% το ποσοστό της βεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών, αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή.


Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1109/ 10 -05-2011 που εστάλη στις εφορίες διευκρινίζονται τα εξής:


ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στο 50% η προβεβαίωση φόρου σε περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής και για φορολογικές διαφορές του ΦΠΑ αλλά και για τα πρόστιμα του ΚΒΣ για τα οποία ακολουθούνται οι διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

Στο 50% η προβεβαίωση φόρου και για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών. Συγκεκριμένα αυξάνεται από 25% σε 50%, το ποσοστό βεβαίωσης επί του αμφισβητούμενου φόρου (κύριου, πρόσθετου, προστίμου και κάθε άλλης προσαύξησης) που ορίζεται με την πράξη, αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς αλλά ασκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή σε πράξη επιβολής φόρου που έχει κοινοποιηθεί.

Το ποσό που βεβαιώνεται εισπράττεται σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις όχι κάτω των 500 ευρώ η κάθε μία (εκτός της τελευταίας) αντί των 300 ευρώ που ίσχυε.

ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Για υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας, αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από το φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου, αντί ποσοστού 25%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται από 31 Μαρτίου 2011 και εφεξής.

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μειώνονται κατά 40% τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής εκπρόθεσμων ή ανακριβών δηλώσεων. Ειδικότερα τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν:

α) το 60% αντί του 100% που ίσχυε, για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και

β) το 120% του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του ΦΠΑ που έχει επιστραφεί στους αγρότες χωρίς να τον δικαιούνται, αντί του 200% που ίσχυε, για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τις 31 Μαρτίου 2011 καθώς και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τις 31 Μαρτίου 2011, και εφαρμόζονται για όσους υπόχρεους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris