" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Κουφάλια(όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 74/2011
Περίληψη
Αρ.Πρωτ. : 8643/17-5-2011
<<Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δύο (2) δημοτικών χώρων
για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στις πανηγύρεις
«ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2011» και «ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2011
στη Δ.Κ. Κουφαλίων»
Στα Κουφάλια και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μήνα Μαΐου του έτους 2011,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Χαλκηδόνος, μετά την 8256/13-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν τα παρακάτω οχτώ (8)
μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Δαϊκούδης Παναγιώτης - Πρόεδρος
2. Βλαϊκούδης Ισίδωρος
3. Μανάκης Αλέξανδρος
4. Οικονομίδου Μαρία
5. Λαγογιάννης Εμμανουήλ
6. Μπίκος Ιωάννης
7. Μηντσιούδης Μαυρουδής
8. Μωϋσίδης Σάββας
1. Αραμπατζής Αριστείδης
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του
Δήμου
Δελιάκη Σταυρούλα, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα
εξής:
Με την αριθ. 116/2011 απόφαση
Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις
α) απέναντι από το
Δημοτικό γήπεδο της
Δ.Κ. Κουφαλίων, για την πραγματοποίηση της Θρησκευτικής
Πανήγυρης του Αγίου Πνεύματος «ΑΝΤΡΙΑΔΑ» και β) απέναντι από το ΚΕΠ της
Δ.Ε Κουφαλίων δίπλα
στο ΤΕΕ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Κουφαλίων της ετήσιας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης.
Με την ίδια απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06 του
.Κ.Κ.και τουΠ 270/81 εξουσιοδοτήθηκε από το
Δ.Σ. η Οικονομική Επιτροπή για την σύνταξη των όρων εκμίσθωσης
και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06 του  Δ.Κ.Κ.και του άρθ. 72 του N. 3582/2010
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1) Καθορίζει τους όρους εκμίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται α) απέναντι από το
Δημοτικό γήπεδο της
Κ. Κουφαλίων, για την πραγματοποίηση της Θρησκευτικής Πανήγυρης του
Αγίου Πνεύματος «ΑΝΤΡΙΑΔΑ» και β) απέναντι από το ΚΕΠ της
Δ.Ε Κουφαλίων δίπλα στο ΤΕΕ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Κουφαλίων της ετήσιας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης, για χρονικό διάστημα επτά (7)
ημερών κατά την διάρκεια των πανηγυριών, που θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία βάσει των
διατάξεων του άρθρου 192 του Ν.3463/06 του
.Κ.Κ και του Π
 270/81 η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα βάσει διακήρυξης του
Δημάρχου, δημοσιευμένης δέκα (10) πλήρης ημερών προ της
δημοπρασίας στα κεντρικότερα σημεία ανακοινώσεων του
Δήμου μας και στην ιστοσελίδα του
Δήμου
Χαλκηδόνος www.dimos-chalkidonos.gr
2) Η δημοπρασία θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) πλήρης ημέρες, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, εφόσον
την πρώτη φορά αποβεί άγονη.

3) Η εκμίσθωση του χώρου για την Θρησκευτική Πανήγυρη ΑΝΤΡΙΑ
ΔΑΣ θα αρχίσει από την 6 Μαίου
2011 και θα λήξει στις 13 Μαίου 2011 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την
τοποθέτηση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων θεαμάτων.
4) Η μίσθωση του χώρου για την Ετήσια Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη θα αρχίσει από τις 27 Αυγούστου
2011 και θα λήξει στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την
τοποθέτηση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων θεαμάτων.
5) Πρώτη προσφορά για την εκμίσθωση των παραπάνω χώρων ορίζεται το ποσό των εννέα χιλιάδων
ευρώ ( 9.000,00 € ).
6) Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της εγκρίσεως των πρακτικών δημοπρασίας να
προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα μαζί με τον εγγυητή του αφού κοινοποιηθεί σ’ αυτόν το
αποτέλεσμα και να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.
7) Το επιτευχθέν μίσθωμα από την δημοπρασία θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και για τους δύο (2) χώρους μετά
την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, από τον
τελευταίο πλειοδότη κατατιθέμενο στην Ταμειακή Υπηρεσία του
ήμου μας.
8) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί κάτοχοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένα εκπρόσωποι ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και
αδειών θεαμάτων , με τα νόμιμα δικαιολογητικά βάσει του Ν.2323/95 και της υπουργικής απόφασης Κ1-
1743/00 .
9) Για να γίνει δεκτός ένας στην δημοπρασία σαν μισθωτής πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή
δημοπρασιών γραμμάτιο συστάσεων εγγυήσεως από το Τ.Π.
. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ίσο με το 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς δηλαδή 900,00 €.
10) Ο μισθωτής κανένα δικαίωμα αποζημίωσης δεν αποκτά από την μη έγκριση πρακτικών δημοπρασίας
υπό τον κατά νόμο αρμοδίων οργάνων.
11) Ο αναδειχθείσας μισθωτής του άνω χώρου δεν έχει δικαίωμα αναμίσθωσης τούτου σε άλλους κατά
τμηματικές εκτάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.
. 270/81.
12) Ο χώρος αυτός είναι τελείως ακάλυπτος και ο
ήμος δεν ευθύνεται έναντι του αναδειχθησόμενου
μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα μίσθια για τα οποία υποτίθεται ότι
έλαβαν γνώση αυτοί, που ούτε την ύπαρξη δουλειάς επί των κτημάτων ούτε συνεπώς υποχρεούται ο
Δήμος εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση των μισθωμάτων, ούτε φυσικά και την λύση της μίσθωσης.
13) Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο του μισθίου εντός των υποδεικνυομένων ορίων και να μην επεκτείνεται.
14) Ο μισθωτής υποχρεούται μετά την λήξη της μισθώσεως να παραδώσει τον χώρο στον
ήμο στην κατάσταση που τον παρέλαβε αρχικά.
15) Τα τέλη δημοσίευσης και χαρτοσήμου βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Η παρούσα απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2011.
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Τ α μ έ λ η
( υ π ο γ ρ α φ ή ) ( υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Ακριβές απόσπασμα
Ο     Δήμαρχος Χαλκηδόνος
Παναγιώτης Β. Δαϊκούδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris