" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Καθορισμός ετήσιας εμποροπανήγυρης ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩ ΤΙΔ ΑΣ
Δ ΗΜΟΣ ΜΩ ΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩ Ν/ΝΟΥ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Από το 10/2011 πρακτικό συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μώλου Αγίου
Κωνσταντίνου.
Στα Καμένα Βούρλα και στοΔημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής
Επιτροπής) σήμερα την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 13.30 μ. έπειτα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου- Δημάρχου Τετριμίδα
Ευάγγελου με αριθμ. Πρωτ.: 5.462/3-5-2011 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή Καμένων Βούρλων με την παρουσία και απουσία των κάτωθι μελών της:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς
1. Τετριμίδας Ευάγγελος, ήμαρχος-Πρόεδρος κανένας
2. Τρίγκας Γεώργιος, Μέλος
3. Παντράς Χρήστος, Μέλος
4. Αναστασίου Γεώργιος, Μέλος
5. Κουτσούμπας Χρήστος, Μέλος
6. Ζαχαρόπουλος ημήτριος, Μέλος
7. Μαντζαβίνος Κων/νος, Μέλος
Έτσι με νόμιμη σύνθεση και απαρτία, εφόσον από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, είναι παρόντα και τα επτά (7) μέλη , ο Δήμαρχος- Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης για να συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
αποφασίζει όπως παρακάτω:
…………………………………………………………………………………..
Πριν την έναρξη της συζήτησης ο Δ ήμαρχος – Πρόεδρος Ευάγγελος Τετριμίδας είπε ότι
το έκτακτο του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι προκειμένου να γίνει έγκαιρα η μίσθωση
των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να προβούμε άμεσα στη λήψη των σχετικών
αποφάσεων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα αποφαίνεται υπέρ του κατεπείγοντος του θέματος
και προχωρά στη συζήτησή του.
………………………………………………………………………………………………
Θέμα 1ο: «Καθορισμός ετήσιας εμποροπανήγυρης ημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου
έτους 2011»
Αριθμός Απόφασης: 10/92/2011
Ο Πρόεδρος- ήμαρχος Ευάγγελος Τετριμίδας για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:
Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ( ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με το οποίο
καταργούνται οι εμποροπανηγύρεις που έχουν ιδρυθεί από Δήμους και Κοινότητες ή έχουν
καθιερωθεί εθιμικά ή με διατάγματα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ίδιου
Νόμου
Ότι στην δημοτική Κοινότητα Αγίου Κων/νου τελείται ετήσια εμποροπανήγυρη από 18 έως
23 Μαΐου, βάσει διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/28-4-1859
Ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για το χώρο και το χρόνο τέλεσης της εμποροπανήγυρης

σύμφωνα με τα ανωτέρω
Την αριθμ. 6/2011 απόφαση συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κων/νου
Την αριθμ. 5/11/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέφρασαν
τις απόψεις τους.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο ήμαρχος Πρόεδρος πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης ως
παρακάτω:
1. Η ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγίου Κων/νου θα αρχίσει την 18η Μαΐου 2011 και θα
διαρκέσει πέντε (5) ημέρες μέχρι την 23η Μαΐου 2011
2. Να καθορισθούν οι χώροι τέλεσης της εμποροπανήγυρης , ως εξής:
α) Για τα εμπορεύματα ως χώροι να καθορισθούν οι οδοί:
• Μιαούλη από Κλειστό Γυμναστήριο μέχρι οδό Εθνικής Αντίστασης
• Εθνικής Αντίστασης από την συμβολή της με την οδό Μιαούλη μέχρι τη συμβολή της με
την οδό Φλέμιγκ
• Φλέμιγκ από Εθνικής Αντίστασης μέχρι της συναντήσεώς της με την οποί Σπύρου Λούη
• Σπύρου Λούη δεξιά έως οδός Σολωμού
β) Για τα διάφορα παιχνίδια (λούνα πάρκ) να καθορισθεί ως χώρος η ανατολική πλευρά πέραν
του Ιερού Ναού
γ) Εκτός των ανωτέρω οριζόμενων χώρων να απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή
εγκατάσταση παιχνιδιών σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ή οδό
3. Η δημοπρασία για την ενοικίαση ακάλυπτου χώρου στους εμπόρους θα γίνει την 18η Μαΐου
2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο χώρο της εμποροπανήγυρης. 7ς πρώτη
προσφορά καθορίζεται για τους στεγασμένους χώρους το ποσό των 210,00 ευρώ και για τους
μη στεγασμένους το ποσό των 150,00 ευρώ.
Οι θέσεις θα είναι διαστάσεων 9 τ.μ. (3 Χ 3) έκαστη
Για τους πολυτέκνους μείωση 30% επί της τελικής τιμής

Για τους δημότες θα παραχωρείται μία θέση δωρεάν
4. Η δημοπρασία για τον χώρο του λούνα πάρκ θα γίνει την 12η Μαΐου και ώρα 13.00-14.00 στο
ημοτικό Κατάστημα (Αγίου Παντελεήμονος 8 – Καμένα Βούρλα), με προσφορά εκκίνησης
το ποσό των 3.500 €. Τον ηλεκτροφωτισμό του λούνα πάρκ θα αναλάβει πλήρως ο
πλειοδότης, σε συνεννόηση με την ΕΗ.
και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου- Δημάρχου, είδε και
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), ύστερα από διαλογική
συζήτηση, ομόφωνα
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει:
1. Η ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγίου Κων/νου θα αρχίσει την 18η Μαΐου 2011 και θα
διαρκέσει πέντε (5) ημέρες μέχρι την 23η Μαΐου 2011
2. Να καθορισθούν οι χώροι τέλεσης της εμποροπανήγυρης , ως εξής:
α) Για τα εμπορεύματα ως χώροι να καθορισθούν οι οδοί:
• Μιαούλη από Κλειστό Γυμναστήριο μέχρι οδό Εθνικής Αντίστασης
• Εθνικής Αντίστασης από την συμβολή της με την οδό Μιαούλη μέχρι τη συμβολή της με
την οδό Φλέμιγκ

• Φλέμιγκ από Εθνικής Αντίστασης μέχρι της συναντήσεώς της με την οδό Σπύρου Λούη
• Σπύρου Λούη δεξιά έως οδός Σολωμού
β) Για τα διάφορα παιχνίδια (λούνα πάρκ) να καθορισθεί ως χώρος η ανατολική πλευρά πέραν
του Ιερού Ναού
γ) Εκτός των ανωτέρω οριζόμενων χώρων να απαγορεύεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή
εγκατάσταση παιχνιδιών σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ή οδό
3. Η δημοπρασία για την ενοικίαση ακάλυπτου χώρου στους εμπόρους θα γίνει την 18η Μαΐου
2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο χώρο της εμποροπανήγυρης. 7ς πρώτη
προσφορά καθορίζεται για τους στεγασμένους χώρους το ποσό των 210,00 ευρώ και για τους
μη στεγασμένους το ποσό των 150,00 ευρώ.
Οι θέσεις θα είναι διαστάσεων 9 τ.μ. (3 Χ 3) έκαστη
Για τους πολυτέκνους μείωση 30% επί της τελικής τιμής
Για τους δημότες θα παραχωρείται μία θέση δωρεάν

4. Η δημοπρασία για τον χώρο του λούνα πάρκ θα γίνει την 12η Μαΐου 2011 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13.00-14.00 στο ημοτικό Κατάστημα (Αγίου Παντελεήμονος 8 – Καμένα Βούρλα), με
προσφορά εκκίνησης το ποσό των 3.500 €. Τον ηλεκτροφωτισμό του λούνα πάρκ θα
αναλάβει πλήρως ο πλειοδότης, σε συνεννόηση με την ΔΕΗ.
Η απόφαση έλαβε αριθμό : 10/92/2011

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris