" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

Διευκολύνσεις για την καταβολή του ΦΠΑ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.


Διευκολύνσεις για την καταβολή του ΦΠΑ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της συγκυρίας της οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας, ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος ζητεί να επανεξετασθεί η κατάργηση της δυνατότητας για τμηματική καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, που νομοθέτησε η κυβέρνηση και να επανέλθουν οι καταργηθείσες διατάξεις για τη διευκόλυνση του επιχειρηματικού κόσμου και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επισυνάπτεται η επιστολή:

«Με το άρθρο 63 «Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ» του Νόμου 3842/2010, καταργήθηκε το άρθρο 1 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρ¬θρο πρώτο του Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3 Α',12.1.2010) και με έναρξη εφαρμογής των πράξεων που πραγματοποιούνται από 1ης Ιουλίου 2010.

H καταργηθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρείχε την δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο, που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., εμπροθέσμων ή εκπροθέσμων, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20-10-2009 και μετά.

Επομένως, μπορούσαν να υποβληθούν χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις της φορολογικής περιόδου του Γ΄ τριμήνου (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) 2009 για τους υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και της φορολογικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2009, για τους υποκείμενους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και επόμενων φορολογικών περιόδων. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούσε να γίνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας για δηλώσεις φορολογικών περιόδων προγενέστερων των παραπάνω αναφερθέντων.

Επίσης, δε μπορούσε να γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής για έκτακτες δηλώσεις, πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις, καθώς και για εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

Η καταβολή του φόρου, κύριου και τυχόν πρόσθετου καθώς και της αναλογούσας προσαύξησης (1%), πραγματοποιείτο με τον ακόλουθο τρόπο:

Ποσοστό τουλάχιστον 30% κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου καταβάλλετο ταυτόχρονα με την υποβολή της αρχικής περιοδικής δήλωσης, εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης.

Η καταβολή του υπολοίπου ποσού, κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου προσαυξημένο με 1%, πραγματοποιείτο σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Δηλαδή, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα και η δεύτερη μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα, από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούτο να προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση του κύριου φόρου, του τυχόν πρόσθετου φόρου και της προσαύξησης της παρούσας ρύθμισης.

Διευκρινίζεται ότι, για το δίμηνο αυτό της διευκόλυνσης από τη λήξη του μήνα υποβολής της δήλωσης δεν θα επιβάλλονταν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις . Από τον τρίτο όμως μήνα, εάν το οφειλόμενο ποσό δεν είχε καταβληθεί, επιβαλλόταν προσαύξηση κατά Κ.Ε.Δ.Ε 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, με την επιβολή όλων των προβλεπομένων από τη νομοθεσία κυρώσεων.

Επισημαίνεται ότι εάν δεν είχε καταβληθεί ταυτόχρονα με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του οφειλόμενου κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου, η περιοδική δήλωση αυτή θεωρείτο ως απαράδεκτη και δεν παρήγε κανένα έννομο αποτέλεσμα και είναι αυτονόητο ότι δε μπορούσε να υπαχθεί στις διατάξεις της ρύθμισης.

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση που ο υποκείμενος είχε κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας της τμηματικής καταβολής για κάποια φορολογική περίοδο είχε τη δυνατότητα εάν το επιθυμούσε, σε επόμενη φορολογική περίοδο, να καταβάλλει το 100% του οφειλόμενου ποσού της περιοδικής δήλωσης ταυτόχρονα με την υποβολή αυτής.

Λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα αιτημάτων των μελών μας και κυρίως την συγκυρία της οικονομικής κρίσης και της ταμιακής ρευστότητας των επιχειρήσεων, θα παρακαλούσαμε να επανεξετασθεί η κατάργηση της ανωτέρω διαδικασίας και να επανέλθουν οι καταργηθείσες διατάξεις, για την διευκόλυνση του επιχειρηματικού κλάδου και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σαν ΕΒΕΑ πιστεύουμε ότι τόσο εμείς όσο και εσείς έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα στον επιχειρηματικό κόσμο σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο που τίθεται εν αμφιβόλω η οικονομική επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris