" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Xορήγηση νέων αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου (Τύπου Α΄ και Τύπου Β΄) για το έτος 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Αθήνα, 29/12/2010
Αριθ. Πρωτ. : 8366
Ταχ. Δ.νση:         
ΣΤΑΔΙΟΥ 60
Ταχ. Κώδικα:
10564, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
ΚΟΥΤΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο:
213-2101327
Fax:
210-3212276
e-mail:
detna@nomathinas.gr

ΘΕΜΑ:  Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο έτους 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
       Έχοντας υπόψη:
1.        Το Π.Δ. 30/96 Κωδ. Νομ. Αυτ. και Ν. 2503/97.
2.        Το Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού».
3.        Το ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 1636/Β/07-08-2009).
4.        Την με αριθμό 1074/02-02-2010 (ΦΕΚ 100/Β/03-02-2010) Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
5.        Το Ν. 2323/13-7-95 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  145/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Νόμους: Ν.3377/18-08-2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 202/Α/05), Ν. 3557/14-05-07, άρθρο 12, παρ.2 (ΦΕΚ 100/07) και Ν. 3769/01-07-2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009).
6.        Το. Ν.3852/01-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7.        Το με αριθμό 1/30-11-2010 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής της Νομαρχίας Αθηνών (παρ.4, άρθρ.1 του Ν. 3377/2005) με το οποίο έγινε εισήγηση στο Νομάρχη Αθηνών περί μη χορηγήσεως αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Tη μη χορήγηση νέων αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου (Τύπου Α΄ και Τύπου Β΄) για το έτος 2011, αποδεχόμενοι τη γνωμοδότηση – εισήγηση της επιτροπής.

       Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Κεντρικού Καταστήματος της Νομαρχίας Αθηνών.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

           
ΚΟΙΝ.:
-      Γραφείο Νομάρχη Αθηνών κου Ι. Σγουρού

-      Γραφείο Αντινομάρχη
κου Μ. Βασιλάκη

-      Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
      Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
Πλατεία Κάνιγγος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris