" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Όροι και προϋποθέσεις για την εμποροπανήγυρη της εορτής της Παναγίας Τρυπητής

Συνεδρίαση με σκοπό την έκφραση γνώμης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως και τον καθορισμό των αδειών για τη διενέργεια της καθιερωμένης θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην οδό Ψαρρών στο λιμάνι Αιγίου με αφορμή την εορτή της πολιούχου του Δήμου Αιγιαλείας Παναγίας Τρυπητής, πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.3377/2005 (για υπαίθριο εμπόριο) στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Φιλιππάτου, όπως εξάλλου ορίζεται από τον σχετικό νόμο.
Η 8μελής επιτροπή βάσει του σχετικού νόμου, αποτελείται από τους κ.κ. Φιλιππάτο Δημήτριο (Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου και Πρόεδρο της Επιτροπής), Σπυρόπουλο Σπυρίδωνα (Πρόεδρο του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας), Ψυχογιό Ανδρέα (Επιμελητηριακό Σύμβουλο και εκπρόσωπο από Επιμελητήριο Αχαΐας), Πουλιάνο Παναγιώτη (Εκπρόσωπο από Ομοσπονδία Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας), Γκοτσόπουλο Λεωνίδα (Εκπρόσωπο από το Σωματείο Λαϊκών Αγορών «Ο Άγιος Ανδρέας»), Σπηλιωτόπουλο Παναγιώτη (Εκπρόσωπο της ΣΤ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων), Κωσταντέλλο Θεόδωρος (Εκπρόσωπο του Γ΄Λιμενικού Τμήματος Αιγίου) που ήταν παρόντες και Λίβανο Ανδρέα (Εκπρόσωπο από Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες), ο οποίος απουσίαζε.

Από τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εξής όροι και προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης:


Η χρονική περίοδος λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ορίζεται από 16.04.2015 ημέρα Πέμπτη έως και 17.04.2015 ημέρα Παρασκευή. Η παραπάνω προθεσμία θα τηρηθεί αυστηρότατα και προβλέπεται από το Ν. 2323/1995, άρθρο 2 όπως τροποποιηθείς ισχύει μέχρι σήμερα, ο δε μικροπωλητής υποχρεούται στη τήρηση της ως άνω προθεσμίας απαρέγκλιτα και δε θα την παραβιάσει σε καμία περίπτωση
Η οδός Ψαρρών θα παραμείνει κλειστή για τα οχήματα, από την αρχή της στον εμπορικό λιμένα μέχρι και την οδό Μενελάου, με ευθύνη του Υ/Χ Αιγίου κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Ζωοδόχου Πηγής – στις 16/04/2015 και 17/04/2015.
Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη θα εκτείνεται σε μήκος δρόμου περίπου 300 μ. επί της οδού Ψαρρών (χερσαία λιμενική ζώνη) και οι πάγκοι θα τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά του δρόμου. Επί του δρόμου θα έχουν γίνει διαγραμμίσεις και θα υπάρχουν αριθμημένες θέσεις πλάτους 2 μ. Κάθε μικροπωλητής θα έχει δικαίωμα παραχώρησης ακέραιου πολλαπλάσιο θέσεων πλάτους 2 μ. Ανά δύο θέσεις θα υπάρχει κενό ικανού πλάτους για διευκόλυνση διέλευσης.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι έμποροι που είναι εγγεγραμμένοι στον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα και όσοι κατέχουν σε ισχύ άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 2 του Ν. 3377/2005).
Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρου 3 Ν.2323/95 και τη σχετική απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η διαδικασία παραχώρησης χώρων δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τάχιστη οργάνωση και σχεδιασμό της εμποροπανήγυρης, αφού άλλωστε αφορά προσωρινή παραχώρηση διάρκειας δύο (2) ημερών, που δεν συνοδεύεται από οποιασδήποτε μορφής μόνιμη παρέμβαση στο χώρο.
Οι άδειες συμμετοχής που θα εκδοθούν θα είναι προσωποπαγείς.
Ο μικροπωλητής υποχρεούται να διατηρεί το παραχωρούμενο χώρο καθαρό και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής Αιγίου.
Ο μικροπωλητής υποχρεούται να έχει τις νόμιμες απαιτούμενες άδειες άσκησης υπαιθρίου, έναρξης επαγγέλματος και τα άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα που ορίζονται επακριβώς από το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου.
Ο χώρος θα παραδοθεί με τη λήξη της παραχωρήσεως χωρίς όχληση, στην προτέρα αυτού κατάσταση.
Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση ή σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας. Θα εξεταστεί η περίπτωση ευκολιών ηλεκτροφωτισμού στους μικροπωλητές.
Ο μικροπωλητής υποχρεούται να διατηρεί ελεύθερους τους διαδρόμους διέλευσης ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και άνετη προσπέλαση στους χώρους εμπορίας ατόμων και εμπορευμάτων.
Ο μικροπωλητής απαγορεύεται να τοποθετεί εύφλεκτα υλικά και μηχανήματα ή συσκευές που προκαλούν κραδασμούς, θορύβους, εκπομπές και ενοχλήσεις κάθε μορφής που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο στους παρευρισκομένους υπό οιανδήποτε ιδιότητα στο χώρο της εμποροπανήγυρης (εργαζομένους ή επισκέπτες) ή στους περιοίκους ή που απαγορεύονται από τις ισχύουσες Αστυνομικές ή Υγειονομικές διατάξεις, εκτός από τα απαραίτητα που χρειάζονται για την συμφωνηθείσα χρήση.
Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση κάθε είδους μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη μετάδοση μουσικής ή για τη διαφήμιση προϊόντων στον παραχωρούμενο χώρο.
Ο μικροπωλητής υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα εάν κάνει χρήση ατομικής γεννήτριας παραγωγής ρεύματος
Απαγορεύεται αυστηρώς η υπεκμίσθωση οποιοδήποτε χώρου ή πάγκου σε τρίτο ή χρησιμοποίησή του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτού για τον οποίο διατέθηκε ο χώρος.
Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους παραπάνω τιθέμενους όρους, θα ανακαλείται η παραχώρηση, θα απαιτείται η απόδοση του χώρου και ο παραχωρησιούχος θα εγκαταλείπει αμέσως τη χρήση του χώρου χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση, καθώς και θα αποκλείεται από το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης για την επόμενη χρονιά (2016).
Η εκδοθείσα άδεια πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε κάθε αρμόδια Αρχή Ελέγχου.

Τα είδη που θα μπορούν να πωλούνται είναι τα ακόλουθα:

Εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, τοπικά προϊόντα, παιχνίδια, λουλούδια, βιβλία, είδη οικιακής χρήσης, είδη δώρων, είδη pet shop, λουκουμάδες, καραμέλες, ζαχαρώδη προϊόντα, ποπ-κορν, είδη ποδοσφαιρικών ομάδων, στάμπες σε μπλούζες, ξύλινα είδη, διακοσμητικά είδη, λευκά είδη, ταπέτα, ασημικά, μπιζού, τσάντες-ζώνες-πορτοφόλια κ.α. και σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται υποδήματα, εσώρουχα, χαλιά και ο,τιδήποτε προσβάλλει τη θρησκευτική γιορτή.

Η γνωμοδοτική απόφαση θα τεθεί υπό συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris