" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Από νόμους, καλά τα πάμε!!!Αυστηροποίηση για προϊόντα <μαϊμού>


Στην προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από προϊόντα «μαϊμού», αλλά και στην αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες που παραπλανούν με πλαστά σήματα, στοχεύει το σχέδιο νόμο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταργεί τον νόμο 2239/1994 «περί σημάτων» και σκοπεύει στη βελτίωση και τον....
εκσυγχρονισμό του δικαίου των σημάτων, ώστε να μπορέσει να γίνει λειτουργικότερο και αποτελεσματικότερο. Ακόμη, ενσωματώνεται η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004.

Σύμφωνα με την εισήγηση που κατατέθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, προβλέπονται τα εξής:

Προστατεύεται ο καταναλωτής και οι επιχειρήσεις, από απομιμητικά προϊόντα. Αυστηροποιούνται οι ποινές για τους παραβάτες και για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα για άμεση λήψη δικαστικών μέτρων (προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) χωρίς να κληθεί ο παραβάτης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.

Αναλυτικά, με το σχέδιο νόμου περί σημάτων επιτυγχάνεται:

-Ο εκσυγχρονισμός, με την εισαγωγή θεσμών που δίνουν ευελιξία στο σύστημα καταχώρησης σήματος και επιταχύνουν τις διαδικασίες, όπως ενδεικτικά:

1)Η δυνατότητα ορισμού κοινού εκπροσώπου για περισσότερους καταθέτες.

2)Η καταχώριση του σήματος στο βιβλίο σημάτων, χωρίς να απαιτείται πλέον η προηγούμενη έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

3)Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα διαίρεσης δήλωσης ή καταχώρησης σήματος, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.

4)Μειώνεται η προθεσμία τριτανακοπής σε 3 μήνες έναντι 4 ½ που ισχύει σήμερα.

Δημιουργούνται 4 επιπλέον Τμήματα της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (Δ.Ε.Σ), τα οποία πλέον ανέρχονται σε δεκατέσσερα, και έτσι αυξάνεται η ταχύτητα έκδοσης απόφασης. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η αρμοδιότητά τους στην εξέταση διεθνών και κοινοτικών σημάτων που μετατρέπονται σε ελληνικά. Επίσης προβλέπεται ότι τα μέλη της ΔΕΣ είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική αναβάθμισή της.

-Η προστασία των καταθετών/δικαιούχων, ιδίως με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ:

Η οδηγία αυτή ενισχύει την έννομη προστασία των δικαιούχων άυλων αγαθών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα δικαιώματα σε ένα σήμα, με τις εξής βασικές προβλέψεις:

-Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, ώστε να αποκαθίστανται δικαιώματα αιτούντων που τυχόν απωλέσθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας

-Δυνατότητα ταχείας λήψης ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων

-Δυνατότητα του δικαστηρίου, εφόσον το κρίνει πρόσφορο, να διατάσσει τον προσβολέα στην κοινοποίηση, σχετικών με το θέμα, τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων. Έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, με τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η ζημιά του δικαιούχου μπορεί να υπολογιστεί με τους ακόλουθους τρόπους:

με τον υπολογισμό του κέρδους που αποκόμισε το πρόσωπο που χρησιμοποίησε παράνομα το σήμα.

το ποσό που θα είχε καταβάλει αυτός που παράνομα χρησιμοποίησε το σήμα, αν είχε ζητήσει άδεια χρήσης από το δικαιούχο.

Ποινική προστασία του σήματος φήμης και αυστηροποίηση των ποινών.

Επέκταση της προστασίας και κατά των τρίτων προσώπων ή μεσαζόντων που χρησιμοποιούνται για την προσβολή του σήματος.

Η ρύθμιση ζητημάτων διεθνούς - κοινοτικού και εθνικού σήματος. Εισάγονται διατάξεις που αφορούν τη μετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς σήματος σε εθνικό, αναγνωρίζουν και προστατεύουν την αρχαιότητα του εθνικού σήματος, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του εθνικού σήματος από διεθνές.

Διευρύνεται η προστασία του καταναλωτή καθώς παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης κατά σημάτων τα οποία μπορεί να είναι παραπλανητικά. Ταυτόχρονα οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων δημοσιοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση και προφύλαξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris