" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Προγράμματα ΟΑΕΔ για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Προγράμματα ΟΑΕΔ για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Ξεκινά τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας συνολικά 3.100 ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ανεύρεσης εργασίας. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή των δύο προγραμμάτων ανέρχεται στα 52.900.000 ευρώ.
Ειδικότερα:

  1. Με το πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συνολικής διάρκειας 48 μηνών, ο ΟΑΕΔ δημιουργεί 2.300 νέες θέσεις εργασίας, σε όλη την Ελλάδα, με επιδότηση ίση προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ατόμων που θα προσληφθούν για τρία χρόνια και με δέσμευση για διατήρηση του προσωπικού για 12 μήνες ακόμα.
  2. Με το πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ο ΟΑΕΔ προσφέρει σε 800 ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.
Παράλληλα ο Οργανισμός, για τα άτομα που έχουν ενταχθεί στα δύο παραπάνω προγράμματα και με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στους χώρους δουλειάς αλλά και καλύτερων συνθηκών εργασίας για εργαζόμενους με αναπηρία, ενέκρινε τη χρηματοδότηση της εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας τους, καλύπτοντας με επιδότηση ύψους 2.500 ευρώ, το 90% της δαπάνης της εργονομικής προσαρμογής. Από το πρόγραμμα (συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ) θα ωφεληθούν 50 εργαζόμενοι ΑμεΑ που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα απασχόλησης καθώς και 50 Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΑμεΑ που έχουν δημιουργήσει επιχείρηση με επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.
Καινοτομία του προγράμματος απασχόλησης είναι ότι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ΑμεΑ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία. Επίσης για πρώτη φορά επιχορηγούνται για την πρόσληψη απεξαρτημένων θεραπευτών, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Στα προγράμματα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι, που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, και συγκεκριμένα:
Ø AμεΑ με πιστοποιημένη αναπηρία 50% και άνω,
Ø Αποφυλακισμένα,
Ø Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Ø Νεαρά Παραβατικά άτομα (δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΕΕ) ή
Ø Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι άνεργοι που εντάσσονται στα προγράμματα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν Υπηκοότητα Ελληνική ή Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες Ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο Έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Στο πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων δεν μπορούν να ενταχθούν άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98, ούτε άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για την απασχόληση των ίδιων ατόμων, εφ’ όσον:
  • Η επιχείρηση είχε υπαχθεί σε προηγούμενο πρόγραμμα Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για την απασχόληση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και έληξε κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
  • Τα άτομα βρίσκονται το ανώτερο πέντε χρόνια πριν την θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησής,
  • Πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυΐκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.
Επίσης για πρώτη φορά οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλαμβάνουν άτομα για άσκηση επαγγέλματος μέσω τηλεργασίας με έδρα την οικία των εργαζομένων εφ όσον τα άτομα αυτά, λόγω της αναπηρίας τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μετακίνησή τους και συγκεκριμένα άτομα με παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφίσα ή τύφλωση ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές ένας χώρος της οικίας του εργαζόμενου θα πρέπει να μετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξοπλιστεί αναλόγως με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της εργασίας τους.
Για ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών οι άνεργοι πρέπει επίσης να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά, να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου καθώς και τα νόμιμα πιστοποιητικά (άδεια άσκησης επαγγέλματος) για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, όπου αυτά απαιτούνται (οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τους εργαζόμενους στην επιχείρησή τους). Ο άντρες υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Κατ’ εξαίρεση των γενικών προγραμμάτων ΝΕΕ του ΟΑΕΔ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ- μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι και δικηγόροι) και σε μέλη Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών (η επιχορήγηση δίνεται το ανώτερο σε πέντε μέλη του ίδιου εταιρικού σχήματος).
Οι άνεργοι που εντάσσονται και στα δύο προγράμματα απαιτείται να διαθέτουν:
ü Για τα ΑμεΑ: Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
ü Για τους αποφυλακισμένους: Αποφυλακιστήριο με χρονολογία από 01-01-2006 και μετά, Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος και να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) τουλάχιστον μηνών.
ü Για Απεξαρτημένα Άτομα: Αποδεικτικό απεξάρτησης ότι το άτομο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα απεξάρτησης από το 2006 και μετά, ή βεβαίωση ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης στην οποία θα ορίζεται και επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου.
ü Για Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων κλπ ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, Βιβλιάριο ανηλίκου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αναλυτικά, τα προγράμματα που ενέκρινε το ΔΣ του ΟΑΕΔ έχουν ως εξής:
1. Πρόγραμμα για την πρόσληψη 2.300 ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Σκοπός του ειδικού τριετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση αντίστοιχη των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ατόμων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πλήρους (2.200 θέσεις) ή μερικής απασχόλησης (100 θέσεις).
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.
Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Στο πρόγραμμα απασχόλησης μπορούν επίσης να ενταχθούν συνεταιρισμοί, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες του ιδιωτικού τομέα, αλλά όχι για τα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων. Εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ (σε εφαρμογή του Ν.3812/28-12-2009, άρθρο1, παρ.ιη), καθώς και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., το ΚΕΘΕΑ, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ, το Ψ.Ν.Α και το Ψ.Ν.Θ. για την απασχόληση θεραπευτών στους ίδιους φορείς, πρώην τοξικομανείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Ν. 3812/2009 άρθρο 1 πρ. 1 στ).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο δικτυακό τόπο www.oaed.gr του Οργανισμού. Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος για τη δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης υπαγωγής η οποία κοινοποιείται στο ΙΚΑ, ελέγχεται η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει η επιχείρηση για τις θέσεις απασχόλησης, γίνεται παραπομπή των ανέργων στις επιχειρήσεις και η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός 35 ημερών από την εγκριτική απόφαση.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο σύνολο (100%) των ασφαλιστικών εισφορών,( εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στην πλήρη ή τη μερική απασχόληση και για τα τρία έτη. Διαρκεί 36 μήνες, μετά τη λήξη των οποίων οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού της (παλαιό και νέο) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ καθώς και αυτών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 30.500.000 ευρώ για τα έτη 2011-2015. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΟΑΕΔ και τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για τα Άτομα με αναπηρίες.
2. Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση 800 ανέργων, ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τους.
  • Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες, ηλικίας 18-64 ετών,
  • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών και
  • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα Αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών.
Στο πρόγραμμα μπορεί να υπαχθεί μέλος Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.), Ε.Π.Ε ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας (μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της) υπό την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο Επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε 36 μήνες, ενώ το ύψος της καθορίζεται στις 28.000 ευρώ καταβαλλόμενο σε επτά δόσεις (η πρώτη δόση ύψους 7.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα σε έξι ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.500 ευρώ στο τέλος κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης και μετά από επιτόπιο έλεγχο).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Της υποβολής της αίτησης προηγούνται εξατομικευμένη παρέμβαση και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου του ενδιαφερόμενου στον Εργασιακό Σύμβουλο με στόχο την παροχή συμβουλευτικής πριν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί από τον ΟΑΕΔ. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο των δικαιολογητικών και των δαπανών τεκμηρίωσης λειτουργίας της επιχείρησης εκδίδεται εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 22.400.000 ευρώ, κατανεμημένος στα έτη 2010-2015.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris