" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009

Για όλα φταίμε εμείς. Κρεμάστε μας να σωθείτε!!

Υπόμνημα της ΕΣΕΕ στο ΥΠΑΝ με τις θέσεις της για το υπαίθριο εμπόριο
Γελάτε με αυτά που ζητούν.

Να δείτε που κάποτε θα μας πούνε και... μαλάκεςΤρί, 04/08/2009
Ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Θ. κ Ηρακλής Μπλουγούρας γνωστοποιεί το Υπόμνημα που έστειλε η ΕΣΕΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τις προτάσεις για το Υπαίθριο εμπόριο και είναι οι ακόλουθες:

Γενικά
• Να πραγματοποιηθεί η κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθεσίας για το υπαίθριο εμπόριο (Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων). Στην αυτή κωδικοποίηση να περιληφθεί και το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων ειδών.
• Το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο (είτε σε δημοτικούς, είτε σε λιμενικούς χώρους), οι εμποροπανηγύρεις, οι χριστουγεννιάτικες αγορές, οι πασχαλινές αγορές και οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε περιφραγμένους δημόσιους χώρους. Να εξαιρούνται, για προφανείς λόγους, μόνο το πλανόδιο εμπόριο και οι λαϊκές αγορές.
• Να προχωρήσει άμεσα πανελλαδική απογραφή, καταγραφή και έλεγχος όλων των αδειών υπαιθρίου εμπορίου. Τοπικά ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί από επιτροπή Πολιτείας και φορέων, στην σύνθεση της οποίας θα μετέχει και ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος.
• Ο μικροπωλητής να μην ασκεί, κατά το χρόνο της αίτησης για την έκδοση άδειας, κανένα άλλο επάγγελμα.
• Προτεραιότητα στην αδειοδότηση να δοθεί στους ανάπηρους και στους πολύτεκνους.
• Να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες αδειοδότησης και ελέγχου από τους ΟΤΑ, λόγω εκτεταμένων φαινομένων ανοργανωσιάς, ανικανότητας και διαφθοράς. Για να μην στερηθούν οι ΟΤΑ τα σχετικά έσοδα, να κατατίθεται, μαζί με την υποβολή της αίτησης, παράβολο συγκεκριμένου ποσού, υπέρ του τοπικού ΟΤΑ.
• Η χορήγηση των αδειών να γίνεται από την Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας, μετά παραπομπή προς έγκριση ή απόρριψη από Επιτροπή με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, τοπικών ΟΤΑ και φορέων, κατά πρωτεύουσα νομού, στην οποία θα συμμετέχει ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, η αρμόδια χωρικά Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και η Ομοσπονδία Υπαιθρίων Μικροπωλητών. Η διαδικασία της έκδοσης να αποτελέσει αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου.
• Να καθορίζονται αυστηρά και περιοριστικά τα διατιθέμενα είδη, ανά μορφή υπαιθρίου εμπορίου. Η άδεια να αναγράφει τα προσφερόμενα προϊόντα ή ομάδα αυτών.
• Εκτός πλανοδίου εμπορίου, για προφανείς λόγους, να αναγράφεται στην κάθε άδεια οποιασδήποτε άλλης μορφής υπαιθρίου εμπορίου η αρίθμηση αυτής και η συγκεκριμένη θέση την οποία καταλαμβάνει. Για την χορήγηση της άδειας, να προσκομίζεται βεβαίωση εγγραφής στον ΟΑΕΕ και στο ΓΕΜΗ. Η άδεια να φέρει απαραίτητα τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, φωτογραφία του δικαιούχου και την καθορισμένη θέση, όπου αυτός ασκεί υπαίθριο εμπόριο.
• Η άδεια να χορηγείται για χρονικό διάστημα 2 ετών και για την ανανέωσή της να απαιτείται καταβολή νέου παραβόλου, υπέρ του τοπικού ΟΤΑ. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις, η διάρκεια της άδειας να καθορίζεται για χρονικό διάστημα το πολύ 3 ημερών ανά εμποροπανήγυρη.
• Η άδεια να μην μεταβιβάζεται, ούτε να παρέχεται κατά χρήση σε κανέναν. Εξαιρείται ένας (1) αναπληρωτής – συγγενής α’ βαθμού, ανιών, σύζυγος ή κατιών, εφόσον δεν κατέχει αυτοτελώς (ο αναπληρωτής) άλλη ανεξάρτητη άδεια. Ο αναπληρωτής αναφέρεται ρητά στο σώμα της άδειας.
• Η άδεια αναρτάται στο πρωτότυπο. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτησή της σε αντίγραφο, έστω και επικυρωμένο, επί ποινή άμεσης αφαίρεσης.
• Όλες οι αποφάσεις, είτε των ΟΤΑ, της λιμενικής, είτε οποιασδήποτε άλλης αδειοδοτικής αρχής να κοινοποιούνται με ποινή ακυρότητας στον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο και στο τοπικό Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
• Οι δικαιούχοι και οι αναπληρωτές τους να τηρούνται, πέραν του ΓΕΜΗ, σε ειδικό νομαρχιακό μητρώο υπαιθρίων εμπόρων.
• Στην περίπτωση πρόσληψης από τον δικαιούχο υπαλλήλου, αυτός να ασκεί αποκλειστικά ρόλο «βοηθού», ήτοι να απαιτείται πάντα –μαζί με τον υπάλληλο- η αυτοπρόσωπη παρουσία του αδειούχου μικροπωλητή ή του νομίμου αντικαταστάτη του στην καθορισμένη θέση του πάγκου του. Μαζί με την άδεια, να αναρτάται πάντα το βιβλίο προσωπικού, θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
• Στον γενικό ορισμό του υπαιθρίου εμπορίου του άρθρου 1 του νόμου, να αποσαφηνιστεί η αναφορά «…ως μη στεγασμένοι χώροι …… θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή ακόμα και περίφραγμα, που δεν αποτελεί μόνιμη κατασκευή…». Εξ΄ αντιδιαστολής συνάγεται ότι, εάν το στέγαστρο ή το περίφραγμα αποτελούν μόνιμη κατασκευή, η εντός αυτού άσκηση υπαιθρίου εμπορίου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. Κατ’ ακολουθία, ελεύθερα προσβάσιμες, ανοικτές και πρόχειρες αλλά μόνιμες εγκαταστάσεις εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται στο υπαίθριο εμπόριο, πράγμα απαράδεκτο.
• Ο έλεγχος των μικροπωλητών να μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου σε ειδικό, ευέλικτο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με εντεταλμένους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., των Διευθύνσεων Εμπορίου κλπ.
• Οι μικροπωλητές υποχρεούνται να αποδεικνύουν στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων, τον τρόπο κτήσης των προς πώληση ειδών με επίσημα φορολογικά στοιχεία.
• Να τηρείται υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή από κάθε μικροπωλητή. Ελλείψει αυτής, ο πάγκος και τα διατιθέμενα είδη να κατάσχονται πάραυτα.
• Να γίνει υποχρεωτική δια νόμου, η έκδοση τιμολογίων από τους αγρότες – προμηθευτές υπαιθρίων μικροπωλητών.
• Να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες μικροπωλητές. Προτείνουμε χρηματική ποινή 300 έως 3.000 € και φυλάκιση έως 6 μήνες, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης. Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις διπλασιάζονται. Ισχύει η αυτόφωρη διαδικασία. Παράλληλα να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ του τοπικού ΟΤΑ ύψους επίσης 100 έως 600 € για κάθε παράβαση. Εάν ο παραβάτης έχει νόμιμη άδεια, αυτή αφαιρείται για χρονικό διάστημα 1 χρόνου και ενημερώνεται άμεσα το τηρούμενο μητρώο.
• Να απαλειφθούν όλες οι αναφορές περί υπαιθρίου εμπορίου που υπάρχουν από παλαιότερες διατάξεις στους Νομαρχιακό και Δημοτικό Κώδικα, οι οποίες συχνά προκαλούν σύγκρουση αρμοδιοτήτων.
• Να τροποποιηθούν ο Νομαρχιακός και Δημοτικός Κώδικας, ώστε οι προβλεπόμενες για την εκδίκαση των προσφυγών Διοικητικές Επιτροπές να κρίνουν αφενός τις παραλείψεις οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των ΟΤΑ, αφετέρου τις σιωπηρές απορρίψεις των περιφερειαρχών.
• Να ενεργοποιηθούν πλήρως οι περιφερειακές επιτροπές του άρθρου 7Ε, έργο των οποίων είναι η παρακολούθηση τήρησης της νομοθεσίας του υπαιθρίου εμπορίου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορου μέτρου για την αποτελεσματική οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του υπαιθρίου εμπορίου σε μία δεδομένη περιοχή.
• Το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων προϊόντων να χαρακτηρισθεί λαθρεμπόριο (που –ούτως ή άλλως- είναι) και να επισύρει όλες τις ποινές που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Να δημιουργηθεί ειδικό σώμα πραγματογνωμόνων στα Επιμελητήρια, που να αναλαμβάνουν την απόδειξη της πλαστότητας. Να δοθούν κίνητρα για την επάνδρωση αυτού του ειδικού σώματος πραγματογνωμόνων.
Πλανόδιο Εμπόριο
• Η άσκηση πλανόδιου εμπορίου να μην επιτρέπεται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (τώρα είναι 20.000).
• Να απαγορεύεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου εγγύς των οργανωμένων καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη, ακόμη και όταν πρόκειται για προϊόντα γης και θάλασσας.
• Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα χρονικά όρια που προβλέπονται, ήτοι να γνωμοδοτεί η Επιτροπή έως 30 Νοεμβρίου για τον συνολικό αριθμό των αδειών και να αποφασίζει ο νομάρχης έως 31 Δεκεμβρίου για το ίδιο θέμα. Έλλειψη απόφασης να σημαίνει ότι δεν θα εκδοθούν άδειες για το τρέχον έτος.
• Στο νόμο αναφέρεται ότι, πλανόδιο εμπόριο συνιστά και η μέθοδος επισκέψεων Door to Door, όταν όμως πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση. Δηλαδή, εξ’ αντιδιαστολής, όταν ο επισκέπτης ανήκει σε οργανωμένη επιχείρηση, τότε δεν ασκεί υπαίθριο εμπόριο, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή και δεν απαιτείται άδεια. Να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη, συμπεριλαμβάνοντας στις διατάξεις του νόμου και τις νόμιμα οργανωμένες επιχειρήσεις.
Στάσιμο Εμπόριο
• Κατά το νόμο, υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο. Η διατύπωση είναι εξαιρετικά γενική. Να οριοθετηθεί αυστηρά το τι συνιστά στάσιμο υπαίθριο εμπόριο.
• Να καταργηθεί η δυνατότητα άσκησης στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.
• Να τηρηθεί επιτέλους η διάταξη που απαγορεύει θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εγγύς της εισόδου εμπορικών καταστημάτων.
• Να παρέχονται άδειες στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου σε συνάρτηση και ως ποσοστιαία αναλογία του αριθμού των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής. Προτείνεται να παρέχονται άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, ίσες με το 1% των τοπικών εμπορικών καταστημάτων.
Λιμενικοί Χώροι
• Να συμπεριληφθεί ρητά στο νόμο ότι η γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 1 παρέχεται υποχρεωτικά και στην έκδοση αδειών υπαιθρίου εμπορίου επί πλοίου.
• Να μην επιτρέπεται η άσκηση στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου σε ελλιμενισμένο πλοίο.
• Οι αποφάσεις άσκησης υπαιθρίου εμπορίου σε λιμενικούς χώρους να εκδίδονται μετά γνώμη των τοπικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών. Το αυτό να ισχύει και για τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα διατιθέμενα είδη.
• Να ασκείται έλεγχος από τις λιμενικές αρχές των προς επιβίβαση μικροπωλητών αλλά και των αυτοκινήτων, που μεταφέρουν –παράνομα συνήθως- εμπορεύματα για διάθεση σε υπαίθριο εμπόριο στα νησιά. Ο έλεγχος μπορεί να ασκείται από ειδικό σώμα. Να προβλεφθούν ειδικές αυστηρές αποτρεπτικές κυρώσεις για τους παραβάτες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου, έστω και εάν αυτός είναι δειγματοληπτικός.
Εμποροπανηγύρεις
• Να καταργηθούν όλες οι εμποροπανηγύρεις, εκτός εκείνων που έχουν παραδοσιακά (εορταστικά) χαρακτηριστικά και να μην επιτρέπεται η δημιουργία νέων. Εναλλακτικά, να επιτρέπεται μόνο μία εμποροπανήγυρη ανά Δήμο/Κοινότητα/Δημοτικό Διαμέρισμα το χρόνο.
• Ο νόμος αναφέρει μόνο ότι οι εκδιδόμενες άδειες ισχύουν για 5 ημέρες και όχι ότι οι εμποροπανηγύρεις διαρκούν 5 ημέρες. Συνακόλουθα, πολλοί ΟΤΑ παρακάμπτουν τη βούληση του νομοθέτη, εκδίδοντας στους συμμετέχοντες συνεχόμενες πενθήμερες άδειες και διατηρώντας σε λειτουργία την εμποροπανήγυρη για ολόκληρα δεκαπενθήμερα. Να τροποποιηθεί ο νόμος στην κατεύθυνση καθορισμού διάρκειας της εμποροπανήγυρης και όχι των αδειών αυτής.
• Οι εμποροπανηγύρεις να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκούν το πολύ μέχρι τρεις (3) ημέρες.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των εμποροπανηγύρεων να εκδίδονται μετά γνώμη των τοπικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών. Το αυτό να ισχύει και για τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα διατιθέμενα είδη.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των εμποροπανηγύρεων να μην ισχύουν προτού επικυρωθούν από το νομαρχιακό συμβούλιο.
Χριστουγεννιάτικες - Πασχαλινές Αγορές
• Να καταργηθούν όλες οι χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες στην αγορά.
• Εναλλακτικά, τόσο οι χριστουγεννιάτικες όσο και πασχαλινές αγορές να διαρκούν το πολύ έως 5 ημέρες.
• Να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών να εκδίδονται μετά γνώμη των τοπικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών. Το αυτό να ισχύει και για τις σχετικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα διατιθέμενα είδη.
• Να καθορίζονται ρητά και δια νόμου τα προσφερόμενα προϊόντα στις αγορές αυτές, τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούν τον χαρακτήρα των ημερών.
• Οι αποφάσεις ίδρυσης των χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών να μην ισχύουν, προτού επικυρωθούν από το νομαρχιακό συμβούλιο.
Κυριακάτικες Αγορές
• Θεωρούμε ότι οι κυριακάτικες αγορές δεν προσφέρουν τίποτα στους καταναλωτές και στην αγορά.
• Εναλλακτικά, να παραμείνουν αμετάβλητα τα πληθυσμιακά όρια για την ίδρυση κυριακάτικων αγορών, που εισήγαγε ο ν. 3557/2007.
• Οι κυριακάτικες αγορές να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων.
• Να καταργηθούν οι νομοθετημένες εξαιρέσεις για τις κυριακάτικες αγορές του Κοπανακίου, του Δοξάτου και στου Σχιστού, που δεν προσφέρουν τίποτα πέρα από υπόνοιες χάρης προς τοπικά πολιτικά πρόσωπα.
• Ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος που θα πραγματοποιείται η κυριακάτικη αγορά να αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που θα ενσωματώνεται στην απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου.
Λαϊκές Αγορές
• Να πάψουν επιτέλους οι λαϊκές αγορές να αποτελούν παραπάζαρα και να ανταποκριθούν στην κύρια αποστολή τους, ήτοι να διατίθενται στους χώρους τους μόνο προϊόντα γης και θάλασσας.
• Να γίνει πανελλαδική χαρτογράφηση των λαϊκών αγορών. Να επανεξεταστεί η λειτουργία ή η μετακίνησή τους, βάσει της χρησιμότητάς της αλλά και των συνεπειών που προκαλεί στην ομαλή λειτουργία της περιοχής και στην καθημερινότητα των κατοίκων – επαγγελματιών αυτής.
• Να ισχύσει πληθυσμιακή αναλογία ως προς τον αριθμό των λαϊκών αγορών ανά δεδομένη περιοχή.
• Να μετακινηθούν οι λαϊκές αγορές εκτός των κεντρικών οδικών αξόνων, αρτηριών και οδών, μεγαλύτερων ή μικρότερων περιοχών. Να πραγματοποιούνται μόνο σε δευτερεύουσες παρόδους.
• Να δημιουργηθεί μόνιμο κιόσκι σε κάθε λαϊκή αγορά, όπου θα στεγάζονται οι ελεγκτές και θα απευθύνονται οι πολίτες για να υποβάλλουν παράπονα ή παραινέσεις.
• Οι επιτροπές του άρθρου 7 παρ. 2 να γνωμοδοτούν και στις περιπτώσεις ίδρυσης, μετακίνησης ή κατάργησης λαϊκών αγορών στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
• Να τηρηθεί αυστηρά η νομοθεσία για μη διενέργεια λαϊκών αγορών κατά την Κυριακή.
• Για την ίδρυση νέας λαικής αγοράς από την Νομαρχία, να απαιτείται προηγουμένως πρόταση του οικείου Δήμου, μετά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων συμβούλων.
• Νέες άδειες να δίνονται μόνο σε παραγωγούς ή πωλητές προιόντων γης και θάλασσας. Για τους παλιούς πωλητές διαρκών ειδών, που οι άδειές τους λήγουν ή έχουν λήξει, να δοθούν κίνητρα (φορολογικά, χρηματοδοτικά, συμμετοχές σε ευρωπαικά προγράμματα) ώστε να ανοίξουν καταστήματα, μετακινούμενοι στο οργανωμένο εμπόριο.

Αντιπρόταση του Συνδικάτου μικροπωλητών
~ Κλέινουν όλα ταα παζάρια στην Ελλάδα και πάμε σε άλλους γαλαξίες(και εκεί θα μας βρούν οι καταναλωτές)
~ Όπου συναντάτε μικροπωλητές, τους ξεβρακώνετε και ειδοποιείτε την αστυνομία να τους συλλάβει κατ΄εντολή της Ε.Σ.Ε.Ε.
~ Κατάσχετε τα κρεβάτια τους, τα παιδιά τους και ό,τι εμπόρευμα βρείτε στα φορτηγά τους κάψτε το(γιατί σύμφωνα με την Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελεί προιόν μαϊμού).
~ Οι πιο δυνατοί από εσάς έχουν δικαίωμα να τους βιάσουν(δυνάμει ισλαμικού νόμου)
~Τέλος μην αφήνετε κανέναν μικροπωλητή να επιζήσει γιατί είναι μάστιγα για την ελληνική κοινωνία, να πωλούν φτηνά τα εμπορεύματά τους που είναι ακριβώς ίδια με αυτά των καταστηματαρχών (2,5% του Α.Ε.Π.)


Κουιζ:
Εσείς ποιές από τις παρακάτω φιγούρες θα τους αφιερώνατε;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris