" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

ΓΑΛΑΤΣΙ: όχι στο πανηγύρι Προφήτη Ηλία γιατί στο βουνό μεταφέρεται πιο εύκολα ο Covid 19

Με την με αριθμό 137/17-07-2020 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης που διενεργείται λόγω της θρησκευτικής εορτής του Πρ. Ηλία 19 και 20 Ιουλίου, διότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού COVID 19 στους πωλητές, καθώς και στους επισκέπτες αυτής.

ΘΕΜΑ: 1ο της Ημερήσιας Διάταξης 
 
Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ή μη της εμποροπανήγυρης του Πρ. Ηλία.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 137/2020

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, της έκτακτης συνεδρία-σης, της οποίας η συζήτηση έγινε ομόφωνα δεκτή, θέτει υπόψη του Σώματος το 14940/16-07-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτησεων & Ρύθ-μισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων) που έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 39/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης που διενεργείτε κάθε χρόνο 19 και 20 Ιουλίου λόγω της θρησκευτικής εορτής του Πρ. Ηλία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 39/2020 α-πόφαση της Ε.Π.Ζ. 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Τη μη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης που διενεργείται λόγω της θρησκευτικής εορτής του Πρ. Ηλία 19 και 20 Ιουλίου, διότι υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού COVID 19 στους πωλητές καθώς και στους επισκέπτες αυτής.
........................................                               

                            
                                                                                                              Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                    Γαλάτσι, 17-07-2020
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris