" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Αλλαγές στη βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, μετά τη ψήφιση του Νομου

 Αλλαγές ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με τον επερχόμενο Νόμο, για το υπαίθριο εμπόριο, στην βεβαίωση δραστηριοποίησης.

Δείτε το άρθρο αναλυτικά:

Βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο 

(βραχυχρόνιες αγορές)

1. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης έχει ετήσια διάρκεια.

2. Αρμόδια αρχή έκδοσης της βεβαίωσης είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας

του φυσικού προσώπου ή ο δήμος που έχει έδρα το νομικό πρόσωπο.

3. Δεν επιτρέπεται η έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου

εμπορίου σε κατόχους θέσης δραστηριοποίησης ή πλανόδιας

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές, αγορές

χειροτεχνών-καλλιτεχνών, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο). Η ταυτοποίηση

γίνεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

(ΑΦΜ) του αιτούντος.

4. Για την έκδοση της βεβαίωσης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή

από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

α. Τα στοιχεία ταυτότητας.

β. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.

γ. ΚΑΔ σχετικό με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα

πωλούμενα είδη.

δ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος.

5. Μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλονται:

α) Έναρξη δραστηριότητας και ταμειακής μηχανής από το TAXIS. Η

επιβεβαίωση διενεργείται, μέσω διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΠΑ από την

αρμόδια αρχή χορήγησης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης. Σε

διαφορετική περίπτωση προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια

φορολογική αρχή.

β) Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού

Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος.

γ) Βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία

της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Δ/νση Μεταφορών, όπου

θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος

(εφόσον απαιτείται).

δ) Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

ε) Άδεια διαμονής σε ισχύ.

6. Για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλονται από νόμιμο εκπρόσωπό τους,

αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία

εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεος εγγραφής στο

ΓΕΜΗ), τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, β, γ της παρ. 5, καθώς και τα

στοιχεία ταυτότητας ή/και άδεια διαμονής του πωλητή και το πιστοποιητικό

υγείας που δηλώνεται από αυτό.

7. Για την χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου

ετήσιας διάρκειας ρακοσυλλέκτη, υποβάλλονται μαζί με την αίτηση στην

αρμόδια αρχή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά των

περιπτώσεων α’ έως και ε’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη κατοχή βεβαίωσης δραστηριοποίησης

υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας και α) θέσης δραστηριοποίησης

χειροτέχνη-καλλιτέχνη, β) θέσης-δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου,

γ) άδειας Κυριακάτικης Αγοράς και δ) άδειας ρακοσυλλέκτη ή βεβαίωσης

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας αποκλειστικά για

ρακοσυλλέκτη.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ

Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εμπορίου

για συμμετοχή σε βραχυχρόνιες αγορές

1. Η Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εμπορίου

φέρει την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. Την αρχή που την χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος

αυτής (1 ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία έκδοσης).

β. Κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο,τα στοιχεία

της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας

του πωλητή και ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του

υπαλλήλου/πωλητή (τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον

ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας), καθώς και την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και

τον αριθμό ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου.

γ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και

τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την

αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση έναρξης

δραστηριότητας από το TAXIS.

δ. Στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και

αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ,

διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή

αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή.

ε. Τον κωδικό αριθμό δραστηριοποίησης (Κ.Α.Δ).

στ. Την αρχή που κάθε φορά χορηγεί τις θέσεις-δραστηριοποιήσεις, τις

αντίστοιχες ημερομηνίες καθώς και τις βραχυχρόνιες αγορές για τις οποίες

του χορηγούνται.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris