" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Δήμος Ζήρας:πρόσω ολοταχώς, για την Εμποροπανήγυρη.Εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Ζηρού κ. Ρίζου Αχιλλέα για την εμποροπανήγυρη Φιλιππιάδας.

Με την υπ’αριθμ 130 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζηρού αποφασίστηκε η εμποροπανήγυρης να πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και από 25-102014 έως την 2-11-2014 στον ίδιο χώρο (όπως τα προηγούμενα έτη), δηλαδή στον διαμορφωμένο για αυτό τον σκοπό χώρο, στην περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου. Με βάση το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια να προτείνει την καταλληλότητα του χώρου, καθώς και την λειτουργία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη της Φιλιππιάδας.Η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσον προ της υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας η κάτοικος του Δήμου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του.
Στην κανονιστική απόφαση που θα πάρει στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αναφέρεται ότι για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων απαιτείται άδεια.
Η ισχύς των αδειών για συμμετοχή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες. Οι άδειες χορηγούνται από τον Δήμο σε εμπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και εκδίδονται με απόφαση του αρμοδίου κατά τόπου Δημοτικού Συμβουλίου, με την ευκαιρία θρησκευτικών η επετειακών εορτών, (εν προκειμένω λόγω της 26ης Οκτωβρίου) και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση που προσδιορίζονται με την ίδια απόφαση.
Στην απόφαση πρέπει να καθορίζεται ο τόπος διενέργειας της εμποροπανήγυρης και τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται. Επίσης πρέπει να γίνει μνεία στην απόφαση, ότι η διενέργεια της εμποροπανήγυρης γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με το Β.Δ.263/1964 η διάρκεια της εμποροπανήγυρης είναι επτά(7) ημέρες και θα αρχίσει την 25η Οκτωβρίου έως την 2 Νοεμβρίου 2014.
Ο αριθμός των παραπηγμάτων (παραγκών) που θα κατασκευαστούν στον παραπάνω χώρο ανέρχεται στις τριακόσιες δέκα (310). Στα παραπήγματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τρείς (3) ψησταριές αναλόγων διαστάσεων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και δέκα (10) θέσεις πώλησης ογκοδών αντικειμένων. Στον ίδιο χώρο θα αναπτυχθεί και μία επιχείρηση υπαίθριου ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.
Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β. Δ. 24-9/20-10-58 « δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών », καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης κυρίως δε των διατάξεων του Νόμου 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
Οι άδειες θα χορηγηθούν:
α ) Σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές ( υπαίθριοι πωλητές ),
β ) Σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές,
γ ) Σε κατόχους άδειας πωλητή Λαϊκών αγορών,
δ ) Σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου ( στάσιμου ή πλανόδιου ) εμπορίου και
ε ) Σε λοιπούς εμπόρους, υπό την προϋπόθεση, ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με δημοπρασία που από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες θα δοθούν κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό ( 80 % ) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α, β, γ και δ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό ( 20% ) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε.
Με κάθε αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν την χορήγηση μέχρι πέντε (5) θέσεων.
Μαζί με την αίτησή των, θα καταθέτουν στο πρωτόκολλο του Δήμου και βεβαίωση που θα αποδεικνύει την ιδιότητά τους. Δικαιολογητικά τα οποία θα αποδεικνύουν σε ποια κατηγορία ανήκουν ( α, β, γ, δ, ή ε. )
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον / τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Για τον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης της Φιλιππιάδας προτείνουμε τον ορισμό 5μελούς Επιτροπής Εμποροπανήγυρης η οποία στην συνέχεια θα οριστικοποιηθεί με την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη της προτεινόμενης Επιτροπής Εμποροπανήγυρης είναι οι παρακάτω:
α) Ο αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών κ. Ρίζος Αχιλλέας
β Ο κ. Τάσης Απόστολος μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας ως μέλος.
γ) Η κ. Ευαγγέλου Αναστασία του οικονομικού τμήματος του Δήμου ως μέλος.
δ) ) Η κ Μάστορα Ευσταθία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ως μέλος και
ε ) Ο κ. Αθανασόπουλος Βασίλειος υπάλληλος του Δήμου ως μέλος και γραμματέας της επιτροπής.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συμμετασχόντων στην εμποροπανήγυρη, θα πρέπει να ορίσουμε τα παρακάτω:
Α) Τις αρμοδιότητες και την λειτουργία της προτεινόμενης επιτροπής πανηγύρεως και τις υποχρεώσεις της.
Β) Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της εμποροπανήγυρης.
Γ) Την χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης.
Δ) Τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.
Ε) Την χορήγηση αδειών συμμετοχής και θέσεων.
ΣΤ)Τον προσδιορισμό των ειδών που επιτρέπεται να πωλούνται.
Ζ) Τις υποχρεώσεις των συμμετασχόντων.
Η) Γενικές προτάσεις για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης.


Α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει όλη η διαχείριση της πανηγύρεως. Η επιτροπή θα δικαιούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις στον πρόεδρό της, να αξιολογεί τις εισερχόμενες αιτήσεις, να εισηγείται την παραχώρηση ή μη των θέσεων στους αιτούντες, να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος προκύψει στη διάρκεια του πανηγυριού και δεν προβλέπεται από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στο χώρο ανάπτυξης του πανηγυριού για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας του. Τέλος να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα που προκύπτουν από την εμποροπανήγυρη και να συντάξει τον απολογισμό της.


Το έργο της Επιτροπής να υποστηρίζεται, όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη από φορτηγό και εργάτες για την απομάκρυνση τυχόν παράνομων καταληψιών.


Β) ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ


Το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας με την υπ’αριθμ 23/2014 απόφασή του η οποία λήφθηκε την 7 Ιουλίου 2014 πρότεινε ως χώρο διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας τον διαμορφωμένο γι αυτόν τον σκοπό χώρο που βρίσκεται στην περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου. Στην συνέχεια σύμφωνα με την υπ’αριθμ 130/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ζηρού, αποφασίστηκε η εμποροπανήγυρης να πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και από 25-10-2014 έως την 2-11-2014 στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου.
Απαγορεύεται ρητά η ανάπτυξη της εμποροπανήγυρης σε χώρους οι οποίοι δεν περιγράφονται ανωτέρω και είναι εκτός του συνημμένου σκαριφήματος.


Δ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Στην αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους είναι:
1. Η πρωτότυπη άδεια που κατέχουν για τη συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), σε κυριακάτικες αγορές, σε λαϊκές αγορές, η άδεια υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου και για τους λοιπούς εμπόρους άδεια άσκησης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Πρόσφατη απόδειξη ταμιακής,
5. Άδεια παραμονής σε ισχύ, για τους αλλοδαπούς υπηκόους,
6. Βιβλιάριο ή πιστοποιητικό υγείας, για την πώληση τροφίμων (που η υγειονομική νομοθεσία προβλέπει την υπαίθρια πώλησή τους),


Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η υπηρεσία του Δήμου για την απόδειξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας.


Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να κατατίθενται με αίτημα στον Δήμο αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο η με αντιπρόσωπο εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση, προκειμένου να παίρνει αριθμό πρωτoκόλλου..


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από την επιτροπή εμποροπανήγυρης, η οποία και αποφασίζει για το ποιοί από τους ενδιαφερομένους πληρούν τα κριτήρια για την χορήγηση της σχετικής άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στην απόφασή της αυτή η επιτροπή λαμβάνει υπόψη και την συμπεριφορά των ενδιαφερομένων προς της υπηρεσίες του Δήμου και την εν γένει ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης κατά τα προηγούμενα έτη.


Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση στην υπηρεσία του Δήμου της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη να είναι η 13/10/2014.


Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.


Η ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας τη χορήγηση των αδειών συμμετοχής και των θέσεων, θα πραγματοποιηθεί την 15/10/2014 ημέρα Δευτέρα από ώρα 0900 στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Ζηρού στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για την συμμετοχή εκτός της υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η προσκόμιση στην Επιτροπή που διενεργεί την δημοπρασία ειδικής πληρεξουσιότητας.


ΣΤ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ


Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι προϊόντα ελαφριάς βιοτεχνίας (είδη υπόδησης, ένδυσης, είδη υαλοπωλείου, λευκά είδη, μικροεργαλεία, παιχνίδια κλπ.), βιβλία, είδη οικιακής χειροτεχνίας (εκτός από φαγώσιμα) χαλιά, τάπητες, κλπ, παραδοσιακά είδη όπως ψημένο καλαμπόκι και κάστανα, καθώς επίσης και πώληση προϊόντων – εμπορευμάτων που προέρχονται από κινητή καντίνα.


Z. ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ


Είναι γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου είναι συχνά τα κρούσματα παραβατικότητας και των φθορών και επί της περιουσίας του Δήμου, ώστε η προστασία και οι έλεγχοι για την αποτροπή αυτών των φαινομένων είναι αναγκαίοι.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης και λόγω της προσέλευσης μεγάλου αριθμού επισκεπτών τα φαινόμενα αυτά πολλαπλασιάζονται. Σημειωτέον δε, ότι την εν λόγω χρονική περίοδο η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθοριστική, αλλά όχι επαρκής ακριβώς λόγω του μειωμένου αριθμού του δυναμικού που απασχολεί το αρμόδιο για μια τεράστια περιφέρεια αστυνομικό τμήμα, ενώ τις περισσότερες φορές η δράση της αστυνομία είναι κατασταλτική και όχι προληπτική, όπως απαιτείται στην περίπτωση μας.
Ως εκ τούτου, η ασφάλεια του χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης είναι βασική προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής επαγγελματιών, μικροπωλητών κ.α και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης.
Ως ικανοποιητική λύση προτείνεται η επιτήρηση και φύλαξη του χώρου από ιδιωτική εταιρία φύλαξης βάσει μελέτης και διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης. Το όφελος δε σε σχέση με το κόστος θα είναι μεγάλο, με δεδομένο ότι θα προληφθούν τυχόν προβλήματα, θα περιορισθούν οι φθορές και θα αντληθεί το αίσθημα ασφάλειας στους συμμετέχοντες και επισκέπτες της εμποροπανήγυρης.


H. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ


Οι έμποροι και μικροπωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη οφείλουν:
1. Να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή την άδεια μικροπωλητή, την οποία είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο αρμόδιου οργάνου.


2. Να αναρτήσουν σε ιδιαίτερο πλαίσιο και σε εμφανές σημείο του χώρου που καταλαμβάνουν την χορηγηθείσα άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.


3. Να περιορίζονται στη θέση που δικαιούνται χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στους περιοίκους και στους ελεύθερους χώρους κίνησης (διαδρόμους) για διευκόλυνσή τους και εξυπηρέτηση των καταναλωτών και να έχουν ευπρεπή εμφάνιση στους πάγκους έκθεσης των προϊόντων τους.


4. Να μην παρακωλύουν το έργο των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, να πειθαρχούν στις συστάσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και να μη διαταράσσουν καθ’οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης με θορύβους, διαπληκτισμούς και ύβρεις.


5. Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης να φροντίσουν για την καθαριότητα του χώρου, την τοποθέτηση των σκουπιδιών του σε σάκους και την απομάκρυνση των κατάλοιπων των προϊόντων τους.


6. Να τηρούν τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και ισχύουσες Υγειονομικές και Αστυκτηνιατρικές διατάξεις, όσον αφορά την πώληση των επιτρεπόμενων ειδών τροφίμων. Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε πωλητή η έκθεση προς πώληση ή η πώληση προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.


Θ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες ξύλινες κατασκευές (παραπήγματα ) κατά σειρά διατεταγμένες στον προαναφερόμενο χώρο, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. Όλα τα παραπήγματα (στέγαστρα), θα φιλοξενήσουν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα, υποδήματα, ρούχα, ψησταριές, εργαλεία κλπ. Ο χώρος θα είναι ενιαία σκεπασμένος με αυλακωτή λαμαρίνα, με την ανάλογη κλίση για τον σχηματισμό υδρορροής. Η ενιαία στέγη θα στηρίζεται σε ξύλινους δοκούς. Οι διάδρομοι μεταξύ των παραπηγμάτων θα είναι πλάτους 5 περίπου μέτρων.


2. Ο Δήμος Ζηρού θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ανάδειξη αναδόχου προς:


α. Φύλαξης και


β. Καθαριότητας του χώρου.


Η κατασκευή του στεγάστρου των παραγκών και ηλεκτροδότηση αυτών είναι αποκλειστική ευθύνη των συμμετασχόντων στην εμποροπανήγυρη και θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια και σταθερότητα της κατασκευής και δεν δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των διερχομένων και να πληροί όλες τις προδιαγραφές στατικότατα και ασφάλειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο κατασκευαστής θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη της αμοιβής των κατασκευών και ηλεκτροδότησης απευθείας από τους μικροπωλητές χωρίς την μεσολάβηση του Δήμου.
Διευκρινίζεται ότι το κόστος κατασκευής εκάστης παράγκας που θα επιβαρύνει τον συμμετέχοντα δεν θα υπερβεί τα 320 €. Η κατασκευή των παραγκών θα γίνει στις αριθμημένες θέσεις που αποτυπώνονται στο σκαρίφημα, που θα σχεδιάσει η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση.


3. Να υπάρξει πρόβλεψη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την αδιάλειπτη παροχή ύδατος στους χώρους της πανηγύρεως.


4. Να υπάρξει συνεχής αστυνομική υποστήριξη της υπηρεσίας του Δήμου από το Α.Τ. Φιλιππιάδας.


5. Να ληφθεί μέριμνα από τον Δήμο Ζηρού για ιδιωτική αστυνόμευση του χώρου της εμποροπανήγυρης από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης αρχομένη δύο μέρες πριν την έναρξή του και λήγουσα μία μέρα μετά το τέλος της, για την διασφάλιση της τάξης και την προστασία των συμμετεχόντων και των επισκεπτών της εμποροπανήγυρης.


6. Στον διαμορφωμένο για την εμποροπανήγυρη χώρο του οικοπέδου του Δήμου, να τοποθετηθούν τουλάχιστον 4 χημικές τουαλέτες, 2 ντουζιέρες, νερό και ρεύμα για τη διευκόλυνση των εμπόρων. Ο καθαρισμός των τουαλετών να γίνεται κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του πανηγυριού, δύο φορές την ημέρα, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου (μισθωτή) που θα προκύψει.


7. Να καταγραφούν οι χώροι του σκαριφήματος, να χωροθετηθούν, ώστε να υπάρχει οργάνωση του χώρου, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ενός χάρτη για την καθοδήγηση των επισκεπτών. Μεταξύ των παραγκών Α41-Α42,Β41-Β42,Γ41-Γ42,Δ41-Δ42 θα υπάρξει ζώνη επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών.


8. Να γίνουν γνωστά με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με ανάρτηση στο διαδίκτυο η χωροθέτηση, οι ημερομηνίες παραχώρησης των θέσεων, καθώς και οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, ώστε να υπάρξει διαφάνεια των διαδικασιών και να επιτευχθεί η προσέλκυση νέων εμπόρων.


9. Προτείνουμε (σύμφωνα με το σκαρίφημα),να ισχύσουν ως τέλος χρήσης του χώρου της εμποροπανήγυρης για το έτος 2014 οι κάτωθι τιμές και συγκεκριμένα:


Παραπήγματα (παράγκες διαστάσεων 3Χ3 μέτρων)


α. Στην σειρά με το χαρακτηριστικό γράμμα Α:


(1) Στις θέσεις:από Α2 έως Α40 και από Α43 έως Α70 τιμή εκκίνησης 400 €.
(2) Στις θέσεις: Α1,Α41,Α42 και Α71 τιμή εκκίνησης 600 €.


β. Στην σειρά με το χαρακτηριστικό γράμμα Β:


(1) Στις θέσεις από Β6 έως Β40 και από Β43 έως Β70 τιμή εκκίνησης 400 €.
(2) Στις θέσεις: Β1,Β41,Β42 και Β71 τιμή εκκίνησης 600 €.


γ. Στην σειρά με το χαρακτηριστικό γράμμα Γ:


(1) Στις θέσεις από Γ6 έως Γ40 και από Γ43 έως Γ74 τιμή εκκίνησης 400 €.
(2) Στις θέσεις: Γ1,Γ41,Γ42 και Γ75 τιμή εκκίνησης 600 €.


δ. Στην σειρά με το χαρακτηριστικό γράμμα Δ:


(1) Στις θέσεις από Δ2 έωςΔ40 και από Δ43 έως Δ74 τιμή εκκίνησης 400 €.
(2) Στις θέσεις: Δ1,Δ41,Δ42 και Δ75 τιμή εκκίνησης 600 €.


Ψησταριές
Οι γωνιακές θέσεις που θα χρησιμοποιηθούν σαν ψησταριές θα χρεωθούν από 600 € εκάστη.


ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ


Η τιμή του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα προκύψει κατά την διάρκεια διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά.


10. Για τους εμπόρους δημότες του Δήμου μας, που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη οι παραπάνω τιμές να είναι μειωμένες κατά 50%.


11. Όσον αφορά το πρόστιμο για την παράνομη κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση πάγκων για πώληση, προτείνεται η καταβολή του ποσού των 300 €. Η καταβολή του προστίμου των 300 €, αν δεν πραγματοποιηθεί σε καθορισμένη από τον Δήμο ημερομηνία, θα εισπράττεται το τριπλάσιο ήτοι 900 €.


12. Οποιαδήποτε εργασία κριθεί αναγκαία να γίνει επί πλέον (με πρόταση της 5μελούς Επιτροπής Εμποροπανήγυρης),για την καλύτερη λειτουργία της, αυτή θα γίνει από τον Δήμο εξυπακούεται ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον Δήμο.


13. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρις και έχουν γίνει τα παραπήγματα από τους συμμετέχοντες, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δεν φέρνει καμία ευθύνη, καμία οικονομική απαίτηση δεν θα υπάρχει από τους συμμετέχοντες, η δε δαπάνη θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τους συμμετέχοντες. Αν η εμποροπανήγυρις πραγματοποιηθεί, τότε ο αιτήσας συμμετοχή που τυχόν υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, δεν δικαιούται να αναζητήσει τα χρήματα που κατέβαλε, τα οποία εκπίπτουν υπέρ του Δήμου, ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.


14. Όσοι κάνουν χρήση του χώρου διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως θα παραδώσουν μετά το τέλος αυτής τον χώρο, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση του Δήμου, αφού το καταβληθέν τέλος χρήσης αφορά μόνο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως.


15. Σε όσους, μετά από αίτηση, διατεθεί χώρος συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλη θρησκευτική εμποροπανήγυρη σε όμορο Δήμο. Εφόσον αυτό συμβεί, ο Δήμος, έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την εγκατάστασή τους στην εμποροπανήγυρη του Δήμου μας και το μίσθωμα το οποίο έχει καταβληθεί εκπίπτει υπέρ αυτού ως ποινική ρήτρα, ο δε χώρος αυτός διατίθεται σε επόμενο αιτούντα άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.


16. Τυχόν αδιάθετα παραπήγματα θα διατεθούν κατά τρόπο που θα υποδείξει η αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.


17. Τέλος, η καταβολή της αξίας της παραχωρηθείσας θέσεως θα γίνει την ημέρα δημοπράτησης των θέσεων. Μετά την παρέλευση του χρόνου απόδοσης των θέσεων και μη εξόφλησης του ανάλογου τιμήματος, η θέση θεωρείται ως μη παραχωρηθείσα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris