" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ.Κοπανού από 18 έως 23 Ιουνίου.

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ Τ. Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις παρακάτω Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας : την υπ αρ. 183/2019 « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού»,  την 105/2020 «Έγκριση πραγματοποίησης  της Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού το έτος 2020» , την 106/2020 « Έγκριση επιβολής τελών  της Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κοπανού  για το έτος 2020»,  την 107/2020 « Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τήρησης των όρων  της Εμποροπανήγυρης της Τ. Κ. Κοπανού  για το έτος 2020» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) και τις διατάξεις της υπ αρ. Δ1α/Γ.Π..οικ.33465/31-05-2020 ΦΕΚ2087 Β Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”,  δέχεται αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για την ετήσια εμποροπανήγυρη της Τ. Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ για το έτος 2020.

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης από 18 Ιουνίου έως και 23 Ιουνίου 2020.

Υποβολή  δικαιολογητικών  από 11/06/2020 έως και 15/06/2020.

Δικαιολογητικά

 Α. Το έντυπο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, χορηγείται από την υπηρεσία και θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) α)Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ    με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων     ή

  β) βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 4497/2017 από τον οικείο Δήμο (δραστηριοποίηση υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας)    ή

  γ) βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο για εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση    ή

  δ) άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπά έργα πρωτότυπης , αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας     ή

  ε) αδειούχους  φορείς Κ.Α.Λ.Ο.  για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ίδιας παραγωγής των μελών τους (μία θέση ανά τέσσερα μέλη).

2) Φωτοτυπία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής ή Διαβατηρίου.

3) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

4) Για διάθεση τροφίμων και ποτών:

α) Βεβαίωση της Υγειονομική Υπηρεσίας  ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της υγειονομικής  νομοθεσίας (βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινού χώρου ή οχήματος) .

β)Πιστοποιητικό υγείας .

5)Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους (υποβάλλεται μετά την έγκριση και ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων ).

6) Δημοτική Ενημερότητα από τον  Δήμο Νάουσας.

Β. Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάουσας  που επιθυμούν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171), υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
3. Πιστοποιητικό Υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων).
4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Δημοτική ενημερότητα.
Σημειώνεται ότι  με την βεβαίωση αυτή οι πωλητές μπορούν να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις & λοιπές οργανωμένες αγορές των Δήμων όλης της χώρας για το έτος 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ,  ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.  Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.  Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6980514601 Πρόεδρο τοπικής Κοινότητας Κοπανού, στο EMAIL samalika@naoussa.gr, για εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο 2332350369 (κα Σαμαλίκα Χριστίνα).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris