" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Ακύρωση της υπ αριθμ. 73/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου αναφορικά με «Τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης στο Δήμο Τυρνάβου».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
3. Το άρθρο 238 του ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποκαθιστά στις αρμοδιότητες του τον Ελεγκτή
Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/95, του ΒΔ 24-9/20.10.58 και του
άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.
5. Την υπ αριθ. 73/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τυρνάβου
αναφορικά με «Τέλεση ετήσιας εμποροπανηγύρης στο Δήμο Τυρνάβου»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν
θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της
κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες Θέτουν κανόνες: Για τη χρήση και λειτουργία των
δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα,
των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές
ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΡ10-6ΕΕ
εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε
χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες
εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι
πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας
πωλητή λαϊκών δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου)
εμπορίου και ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και
πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των
ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό ή το δημοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση κατά την
οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους
ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του
προηγούμενου εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα
τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής
εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού συμβουλίου και ισχύουν για
συγκεκριμένο χώρο και θέση». Βασική απαίτηση για τη συμμετοχή στις ως άνω (υπαίθριες)
αγορές, αποτελεί η έκδοση άδειας, η οποία μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010, χορηγείται
πλέον από τα δημοτικά συμβούλια, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χωρικής αρμοδιότητας.
Επειδή με τις προαναφερόμενες διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια των
εμποροπανηγύρεων τίθενται με τρόπο σαφή οι κατηγορίες των εμπόρων, που δικαιούνται
συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, καθώς και ο τρόπος διάθεσης σ’ αυτούς των σχετικών
αδειών συμμετοχής, χωρίς να τίθεται διαφορετικός τρόπος επιλογής για καμία κατηγορία
εμπόρων πέραν αυτής που αφορά στα διαφορετικά ποσοστά επιλογής τους, εν προκειμένω
(παρ. 7γ) η απευθείας παραχώρηση των θέσεων σε έκθετες επαγγελματίες που έλαβαν μέρος
στην εμποροπανήγυρη έτους 2011 στους ίδιους χώρους που είχαν και το έτος 2011
αντιβαίνει στους κανόνες της ισονομίας που θέτει το Σύνταγμα και τα συναλλακτικά ήθη,
εισάγει αδικαιολόγητη εύνοια υπέρ μιας κατηγορίας επαγγελματιών έναντι άλλων και αντίκειται
στις ανωτέρω διατάξεις του Νόμου, με αποτέλεσμα η αριθμ.73/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τυρνάβου αναφορικά με τον όρο: «οι χώροι των παραπηγμάτων για την έκθεση
ενδυμάτων, υποδημάτων, ειδών προικός & λευκών ειδών, υαλικών, παιχνιδιών, ειδών
κιγκαλερίας, ανθέων, ξυλογλυπτικής, ζωγραφικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη, παραδοσιακά
είδη κ.λπ. ειδών εμπορευμάτων θα παραχωρηθούν απευθείας στους εκθέτες επαγγελματίες οι
οποίοι παρευρέθησαν και έλαβαν μέρος στην εμποροπανήγυρη έτους 2011 και οι οποίοι θα
καταλάβουν τους ίδιους χώρους που είχαν και το έτος 2011, να στερείται νομιμότητας.
Β. Εκτός από την παραχώρηση με καθορισμό τέλους σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.58, η παραχώρηση των χώρων όπου διενεργείται η
εμποροπανήγυρη μπορεί να γίνει και με εκμίσθωση με δημοπρασία. Σε αυτήν την περίπτωση
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 που ισχύουν για την εκμίσθωση
των ακινήτων των δήμων.
ΑΔΑ: Β4ΩΖΟΡ10-6ΕΕ
Επειδή στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου (παρ. 7β) η
διάκριση με προτεραιότητα, έναντι των άλλων ενδιαφερόμενων, των κατοίκων και δημοτών
του Δήμου Τυρνάβου οι οποίοι παρευρέθησαν και έλαβαν μέρος στην εμποροπανήγυρη του
έτους 2011 είναι αυθαίρετη και εισάγει αδικαιολόγητη εύνοια υπέρ μιας κατηγορίας
επαγγελματιών έναντι άλλων, γεγονός που καθιστά την υπό κρίση απόφαση μη σύννομη. Το
ίδιο ισχύει και για την παραχώρηση των τυχόν αδιάθετων χώρων με διαγωνισμό μεταξύ των
παρευρισκόμενων εκθετών με προτεραιότητα των εκθετών που έλαβαν μέρος σε παλιότερες
εμποροπανηγύρεις (παρ. 7γ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για τους παραπάνω λόγους ακυρώνουμε την υπ αριθμ. 73/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου αναφορικά με «Τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης στο Δήμο
Τυρνάβου».
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας
ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση
αυτής.
Κοινοποίηση: Δήμο Τυρνάβου
Εσωτ. Διαν.: Χρον. Αρχείο Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris