" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Η πρόταση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τα πανηγύρια της Αθήνας

Ιδού η πρόταση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων για τα Πανηγύρια του 2010

21-12-2009: “Πρόσκληση σε διαβούλευση για τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεων”

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων καλεί σε διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Δημαρχιακής Επιτροπής Λιοσίων 22, 4ος όροφος, έως την 21-12-2009 και ώρα 10:00π.μ., τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ' ευκαιρεία θρησκευτικών εορτών για το έτος 2010 και μετά, που έχει ως εξής:  
Άρθρο 1ο
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων Μικροπωλητών - Περιπτέρων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων, άπαξ του έτους από την 1η έως την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.
 
Η σχετική αίτηση έντυπο της οποίας θα διανέμεται από την υπηρεσία υποχρεωτικά θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
 1. Ταμειακή Απόδειξη
 2. Έναρξη από την Εφορία
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
 4. Κοινοποίηση τελευταίου διμήνου πληρωμής (ταχυπληρωμή) ΟΑΕΕ.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για τους Δημότες του Δήμου Αθηναίων)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Αποκλειστικής Πώλησης Εκκλησιαστικών Ειδών.
 7. Βιβλιάριο Υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων (λουκουμάδες- ξηρούς καρπούς κ.λ.π.)
 8. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Αλλοδαποί)
 9. Βεβαίωση εγγραφής ή μη στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 10. Άδεια Κυριακάτικης Αγοράς
 11. Άδεια Άσκησης Υπαίθριου (Πλανόδιου ή Στάσιμου) Εμπορίου
 12. Υπεύθυνη Δήλωση Επικυρωμένη μη κατοχής Άδειας Λαϊκών Αγορών εντός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
 13. Υπεύθυνη Δήλωση Επικυρωμένη ότι δεν συνδέονται τα ίδια φυσικά πρόσωπα ούτε οι σύζυγοι ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών
Η κατάταξη των αιτούντων στις κατηγορίες του Ν. 3769/2009 (75% & 25%) θα γίνεται από την υπηρεσία και θα οριστικοποιείται μετά από γνώμη της ομοσπονδίας του χώρου Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Υπαιθρίων Αγορών-Μικροπωλητών και του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Ελλάδος που χορηγείται εντός διημέρου. Με την παρέλευση του διημέρου οριστικοποιείται η κατάταξη. Οι σχετικοί κατάλογοι αναρτώνται και κατ΄ αυτής έχουν δικαίωμα προσφυγής εντός πέντε ημερών. Τις ενστάσεις εξετάζουν με ομόφωνη απόφαση ο προϊστάμενος του Τμήματος και ο Διευθυντής Προσόδων.  
Άρθρο 2ο
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν και βεβαίωση μη οφειλής ή διακανονισμού ενδεχόμενης οφειλής του Ταμείου του Δήμου Αθηναίων.
 
Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την διαδικασία χορήγησης των εν λόγω αδειών.
 
Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά για την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.
 
Άρθρο 3ο
Η ισχύς των χορηγουμένων αδειών θα είναι διάρκειας (5) πέντε ημερών και θα άρχεται την προηγούμενη της παραμονής της ημέρας εορτασμού και θα λήγει την επόμενη της ημέρας εορτασμού.
Η πρώτη και η τελευταία ημέρα της χορηγούμενης αδείας παραχωρείται αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση και την απομάκρυνση αντίστοιχα των εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων.
 
Άρθρο 4ο
Δημιουργείται μητρώο μικροπωλητών που αποτελείτε από το σύνολο των αιτουμένων διαιρούμενο σύμφωνα με το Ν. 3469/09 σε δύο κατηγορίες 75% & 25%.
 
Οι άδειες θα χορηγούνται κατόπιν δημόσιας κυκλικής κλήρωσης με απώτερο σκοπό την δικαιότερη κατανομή των θέσεων, δηλαδή ο αριθμός των κληρωθέντων στο πρώτο ετήσιο πανηγύρι αφαιρείται από τον κατάλογο των συμμετασχόντων στο δεύτερο ετήσιο πανηγύρι. Αυτό θα συνεχίζεται μέχρι την συμμετοχή όλων των αιτούντων.
 
Η κλήρωση θα διενεργείται άπαξ του έτους από την 1η έως την 30η Ιανουάριου μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες δημότες (στους οποίους διατίθεται κατά προτεραιότητα το 50% των θέσεων έκαστου πανηγυριού), 75%, 25%, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινώνεται δέκα μέρες πριν την κλήρωση.
 
Άρθρο 5ο
Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω συμμετοχής στις θρησκευτικές πανηγύρεις υποχρεούνται το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της ημέρας της θρησκευτικής εορτής στην οποία συμμετέχουν να προσέλθουν στην υπηρεσία για την καταβολή των αναλογούντων τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας για την καταβολή των αναλογούντων τελών αποκλείονται της συμμετοχής στην θρησκευτική πανήγυρη και οι θέσεις τους διατίθενται σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Προϊσταμένου και του Δ/ντου σε άτομα που υπέβαλλαν αίτηση και αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επιβίωσης, ειδικών κοινωνικών συνθηκών.
 
Άρθρο 6ο
Οι εκδιδόμενες άδειες είναι αυστηρά προσωπικές και παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (μία σε κάθε εξουσιοδοτούμενο).
 
Εκδοθείσες κατά τα ανωτέρω άδειες δύναται να ανακληθούν με απόφαση Δημάρχου για σπουδαίο λόγο ή κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου της.
 
Επιστροφή των αναλογούντων τελών που κατεβλήθησαν θα γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο στη περίπτωση που οι άδειες θα ανακληθούν με απόφαση Δημάρχου.
 
Επιστροφή των αναλογούντων τελών που κατεβλήθησαν δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που η ανάκληση αδείας γίνεται κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου της πλην της περιπτώσεως που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ήταν αδύνατη η συμμετοχή.
 
Άρθρο 7ο
Οι διαστάσεις των πάγκων εργασίας των συμμετεχόντων σε εμποροπανήγυρεις με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών είναι 1Χ4 μ. ήτοι 4 τ.μ.
 
Άρθρο 8ο
Στο παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο θα έχουν προηγούμενα γραμμογραφηθεί και αριθμηθεί οι μεμονωμένες θέσεις από συνεργείο του Δήμου.
 
Αντίγραφα των εκδιδομένων αδειών συμμετοχής στις θρησκευτικές πανηγύρεις διαβιβάζονται στην Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας στην οποία ανατίθεται ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων των χορηγούμενων αδειών, της βεβαίωσης των παραβάσεων και της απομάκρυνσης και αποθήκευσης των ειδών των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις αυτές.
 
Άρθρο 9ο
Για τους πωλητές "θρησκευτικών ειδών", σε θεσμοθετημένη εμποροπανήγυρη θα δίνονται μέχρι τρεις (3) θέσεις πλησίον της εκκλησίας χωρίς κλήρωση.
 
Άρθρο 10ο
Σύμφωνα με την ΠΔΣ 2339/09 ο χώρος που παραχωρείται είναι τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα για την τοποθέτηση πάγκου εργασίας (1χ4=4τ.μ.). Ο συντελεστής για τον υπολογισμό του προστίμου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (χωρίς άδεια) ορίζεται σε 400€ (τετρακόσια ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο.
 
Για λόγους κοινωνικούς η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για τη χορήγηση άδειας συμμετοχής θα παραμείνει για το 2010 32,25€ (τριάντα δύο ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά) ή 130€ (εκατόν τριάντα ευρώ) ο τετράμετρος πάγκος για το σύνολο των πανηγυριών και θα προσδιορίζεται κατ΄ έτος με τις σχετικές για τον καθορισμό των τελών αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Άρθρο 11ο
Για την ταχύτερη και εγκυρότερη εξυπηρέτηση των μικροπωλητών και τον άμεσο εφοδιασμό τους με το σώμα της άδειας, και τον ευχερέστερο έλεγχο από την Δημοτική Αστυνομία εξουσιοδοτείται με απόφαση Δημάρχου ο Διευθυντής Δημοτικών Προσόδων να υπογράφει τις άδειες για τα πανηγύρια

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris