" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Η αθωωτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα πρόστιμα των 5.000 ευρώ σε 17 συναδέλφους (Πασχαλινή Αγορά στη Κέρκυρα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
 Κέρκυρα 09/05/ 2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθμ. πρωτ.: 8256/3838
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού -
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας

Ταχ. Κώδικας: 491 00 Κέρκυρα


Πληροφορίες: Σ. Ασπιώτη
Τηλέφωνο: 2661361626
Fax: 2661025320
ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ενδικοφανούς προσφυγής Γουράνιου Παναγιώτη κλπ. δεκαεπτά
προσφευγόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων :
α) 280 παρ. Ι του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
"Καλλικράτης"».
β) 8 Α΄ παρ. 4 α) δδ) του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».
γ) 26, 30, 32, 33 και 34 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄/2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
δ) 2 της αριθμ. Α2/797/2014 (ΦΕΚ 2398 Β΄/2014) Υπουργικής Απόφασης
περί «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία
επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την
διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014,
αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».
 ε) 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄).
στ) της 4ης 06-02-2015 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24 Α΄).
2. Την από 15-04-2016 αίτηση-προσφυγή των Γουράνιου Παναγιώτη κλπ.
δεκαεπτά προσφευγόντων μετά των συνημμένων αυτής στρεφόμενη κατά των
υπ’ αριθμ. 6826/12-04-2016, 6827/12-04-2016, 6828/12-04-2016, 6829/
12-04-2016, 6830/12-04-2016, 6831/12-04-2016, 6832/12-04-2016, 6833/
12-04-2016, 6834/12-04-2016, 6835/12-04-2016, 6836/12-04-2016, 6837/
12-04-2016, 6838/12-04-2016, 6839/12-04-2016, 6840/12-04-2016, 6841/
12-04-2016, 6842/12-04-2016 και 6843/12-04-2016 Εκθέσεων Βεβαίωσης
Παράβασης του άρθρου 32 του Ν.4264/2014 του Αστυνομικού Τμήματος
Κέρκυρας.
3. Τις αριθμ. 6826/12-04-2016, 6827/12-04-2016, 6828/12-04-2016, 6829/
12-04-2016, 6830/12-04-2016, 6831/12-04-2016, 6832/12-04-2016, 6833/
12-04-2016, 6834/12-04-2016, 6835/12-04-2016, 6836/12-04-2016, 6837/
12-04-2016, 6838/12-04-2016, 6839/12-04-2016, 6840/12-04-2016, 6841/
12-04-2016, 6842/12-04-2016 και 6843/12-04-2016 Εκθέσεις Βεβαίωσης
Παράβασης του άρθρου 32 του Ν.4264/2014 του Αστυνομικού Τμήματος
Κέρκυρας.
4. Την από 13-04-2016 απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας.
5. Το αριθμ. 7495/3513/18-04-2016 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήσαμε από το
Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας το φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις
τους επί της προσφυγής.
6. Το αριθμ. 1020/6237/2-α΄/25-04-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Κέρκυρας με έκθεση απόψεων και παροχή στοιχείων επί της προσφυγής των
Γουράνιου Παναγιώτη κλπ. δεκαεπτά προσφευγόντων.
7. Το αριθμ. 40492/13-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης & Τουρισμού με παροχή διευκρινίσεων ως προς τις παραβάσεις
του Ν.4264/2014 κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ.Κωνσταντίνου
Αντωνόπουλου.
8. Το φάκελο της υπόθεσης.
Η ανωτέρω προσφυγή, είναι εμπρόθεσμη, γίνεται τυπικά δεκτή, καθόσον
προκύπτει από την παρούσα προσφυγή το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων, και
εξετάζεται επί της ουσίας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την 12η
-04-2016
όργανα του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας προέβησαν στην έκδοση των
προσβαλλομένων πράξεων, ήτοι της υπ’ αριθμ. 6826/12-04-2016 Έκθεσης
Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον
προσφεύγοντα, κ.Σαϊνόπουλο Γεώργιο, να συμμετέχει σε εμποροπανήγυρη του
άρθρου 26 του Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του
επέβαλαν χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6827/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Παναγιωτόπουλο
Κωνσταντίνο, να συμμετέχει σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του Ν.4264/2014
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν χρηματικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6828/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Γουράνιο Παναγιώτη, να
πουλά έτοιμα ενδύματα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6829/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν την προσφεύγουσα, κα.Μπεσίρη Φρειδερίκη, να
πουλά ηλεκτρονικά είδη συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και της επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6830/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Βασιλείου Ηλία, να πουλά
κάλτσες συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 χωρίς
την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν χρηματικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6831/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν την προσφεύγουσα, κα.Κορινθίου Άννα, να πουλά
εσώρουχα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 χωρίς
την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και της επέβαλαν χρηματικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6832/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν την προσφεύγουσα, κα.Τσαουσόγλου Ευφροσύνη,
να πουλά έτοιμα ενδύματα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και της επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6833/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Τασιόπουλο Ιωάννη, να
πουλά μαξιλάρια συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6834/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν την προσφεύγουσα, κα.Λάμπρου Γεωργία, να
πουλά ψιλικά συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του Ν.4264/2014
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και της επέβαλαν χρηματικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6835/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Βλωτέλλη Κωνσταντίνο, να
πουλά είδη μπιζού συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6836/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Αναστασιάδη Κωνσταντίνο,
να πουλά έτοιμα ενδύματα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6837/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν την προσφεύγουσα, κα.Μπατζαλή Χριστίνα, να
πουλά συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 χωρίς
την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και της επέβαλαν χρηματικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6838/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Κοντό Κωνσταντίνο, να
πουλά εργαλεία ψιλικά συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6839/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο,
να πουλά εσώρουχα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6840/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Ντεντέ Απόστολο, να πουλά
χρυσόψαρα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του Ν.4264/2014
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν χρηματικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6841/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Θεολόγο Αθανάσιο, να
πουλά δερμάτινα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
της υπ’ αριθμ. 6842/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Zhang Zhidong, να πουλά
ηλεκτρονικά είδη συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και
της υπ’ αριθμ. 6843/12-04-2016 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014, καθόσον κατέλαβαν τον προσφεύγοντα, κ.Lamaj Astrit, να πουλά
έτοιμα ενδύματα συμμετέχοντας σε εμποροπανήγυρη του άρθρου 26 του
Ν.4264/2014 χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής και του επέβαλαν
χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Επειδή στο άρθρο 26 που φέρει τον τίτλο «Ειδικότερα θέματα υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου» και συγκεκριμένα στην παρ. 1 εδ. α του Ν.4264/2014 ορίζεται
ότι «Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία
θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και
ζωοπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε
χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια».
Επειδή στο άρθρο 30 παρ. 1 του Ν.4264/2014 ορίζεται ότι «Αρμόδιες υπηρεσίες
για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησής
τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων είναι : …(η) η Ελληνική Αστυνομία…».
Επειδή στο άρθρο 32 του Ν.4264/2014 ορίζεται ότι «Ανεξάρτητα από τις
ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31, για τις παρακάτω παραβάσεις
επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής : α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ…».
Επειδή στο άρθρο 33 παρ. 1 του Ν.4264/2014 ορίζεται ότι «Το ελεγκτικό όργανο
που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της
παράβασης, στην οποία αναγράφονται : α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη
πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή
της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο
που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται
να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο».
Επειδή στην παρ. 1 εδ. γ΄ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α2/797/2014 Υπουργικής
Απόφασης ορίζεται διευκρινιστικά ότι «Στην Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης
αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, ο χρόνος και τόπος
τέλεσης της παράβασης, η συνοπτική περιγραφή της παράβασης, η συγκεκριμένη
διάταξη νόμου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο».
Επειδή στο υπ’ αριθμ. 1020/6237/2-α΄/25-04-2016 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Κέρκυρας αναφέρεται ότι κατόπιν έγγραφης εισαγγελικής παραγγελίας
αστυνομικοί της Υπηρεσίας τους μετέβησαν στην περιοχή Αλυκών Κέρκυρας, όπου
διαπίστωσαν τη λειτουργία αγοράς, σε στεγασμένο και περίκλειστο κτήριο,
αποτελούμενης από επιμέρους πάγκους μικροπωλητών κατά τέτοιο τρόπο που
συνιστά μια de facto και συγκεκαλυμμένη εμποροπανήγυρη, καθόσον καίτοι
διενεργούνταν με όλα τα χαρακτηριστικά αυτής (επ’ ευκαιρίας θρησκευτικής εορτής,
εν προκειμένω πασχαλινή αγορά με διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δέκα ημερών) πλην
όμως λάμβανε χώρα σε κλειστό και όχι υπαίθριο χώρο.
Επειδή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1020/6237/2-α΄/25-04-2016 έγγραφο του
Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας στη συνεδρίαση του Αυτόφωρου Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας στις 13-04-2016 κρίθηκε ότι δε στοιχειοθετείται η
αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων των άρθρων 26 και 31 του Ν.4264/2014,
καθόσον η σχετική δραστηριότητα αναπτύχθηκε εντός περίκλειστου, στεγασμένου
χώρου και όχι σε υπαίθριο, όπως επιτάσσει το σχετικό άρθρο και κατόπιν αυτού, το
δικαστήριο απάλλαξε τους κατηγορουμένους από κάθε κατηγορία.
Επειδή στις προσβαλλόμενες υπ’ αριθμ. 6826/12-04-2016, 6827/12-04-2016,
6828/12-04-2016, 6829/12-04-2016, 6830/12-04-2016, 6831/12-04-2016, 6832/
12-04-2016, 6833/12-04-2016, 6834/12-04-2016, 6835/12-04-2016, 6836/
12-04-2016, 6837/12-04-2016, 6838/12-04-2016, 6839/12-04-2016, 6840/
12-04-2016, 6841/12-04-2016, 6842/12-04-2016 και 6843/12-04-2016 Εκθέσεις
Βεβαίωσης Παράβασης αναφέρεται ως παράβαση η συμμετοχή σε εμποροπανήγυρη
του άρθρου 26 του Ν.4264/2014, γεγονός που δε στοιχειοθετείται σύμφωνα και με
την από 13-04-2016 απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Κέρκυρας.
Επειδή οι προσφεύγοντες ρητά στην από 15-04-2016 προσφυγή τους ζητούν την
ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων λόγω παράβασης νόμου.
Για τους άνω εκτιθέμενους λόγους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κάνουμε δεκτή την από 15-04-2016 ενδικοφανή προσφυγή των Παναγιώτη
Γουράνιου κλπ. δεκαεπτά προσφευγόντων στρεφόμενη κατά των υπ’ αριθμ. 6826/
12-04-2016, 6827/12-04-2016, 6828/12-04-2016, 6829/12-04-2016, 6830/
12-04-2016, 6831/12-04-2016, 6832/12-04-2016, 6833/12-04-2016, 6834/
12-04-2016, 6835/12-04-2016, 6836/12-04-2016, 6837/12-04-2016, 6838/
12-04-2016, 6839/12-04-2016, 6840/12-04-2016, 6841/12-04-2016, 6842/12-04-2016
και 6843/12-04-2016 Εκθέσεων Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του
Ν.4264/2014 του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας.
Ακυρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 6826/12-04-2016, 6827/12-04-2016, 6828/
12-04-2016, 6829/12-04-2016, 6830/12-04-2016, 6831/12-04-2016, 6832/
12-04-2016, 6833/12-04-2016, 6834/12-04-2016, 6835/12-04-2016, 6836/
12-04-2016, 6837/12-04-2016, 6838/12-04-2016, 6839/12-04-2016, 6840/
12-04-2016, 6841/12-04-2016, 6842/12-04-2016 και 6843/12-04-2016 Εκθέσεις
Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του Ν.4264/2014 του Αστυνομικού Τμήματος
Κέρκυρας, καθώς και την επιβολή χρηματικού προστίμου πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ σε κάθε μια από αυτές.
Κατά της απόφασης αυτής, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 υποπαράγραφος 1 του
Ν.4264/2014.
 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.κ.Γουράνιο Παναγιώτη
 (με την παράκληση ενημέρωσης
 και των λοιπών προσφευγόντων)
 Χοϊδά 9, Περιστέρι
 Τ.Κ. 12133, Αττική
 (με απόδειξη)
2.Δήμο Κέρκυρας
 Δ/νση Εμπορίου, Ενέργειας
 & Βιομηχανίας
3.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 Δ/νση Δια Βίου Μάθησης,
 Απασχόλησης & Εμπορίου
3.Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris