" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ :ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ)

Άλλη μια απόφαση της Αποκεντρωμένης η οποία δικαιώνει τη προσφυγή του Συνδικάτου μας κατά του Δήμου Γαλατσίου, ο οποίος απεφάσισε για ψηφοθηρικούς λόγους, να δώσει μοριοδότηση για τις Εμποροπανηγύρεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων διαδικασίας του, σε δημότες του, αντιβαίνοντας το Νόμο περί ισότητας και επιπροσθέτως δε,   το Νόμο 4497/2017 περί του υπαιθρίου εμπορίου.
ΔΕΙΤΕ την:

Θέμα: «Ακύρωση της υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαλατσίου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α
 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων
των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
7. Την υπ’ αριθ. 60/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, Αστική και
Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ
(άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
8. Την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου αναφορικά
με τη λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή των ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας
Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών.
9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8444/04-04-2018 έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου, το οποίο έλαβε στην
Υπηρεσία μας τον Α.Π.: 28482/10616/04-04-2018 σχετικά με τη διαβίβαση φακέλου απόψεων
επί της από 07-03-2018 προσφυγής του «Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών
Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος» και λοιπών, κατά της ανωτέρω απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
- Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης): «Οι αποφάσεις
των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο
νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού
περιεχομένου [...]. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και
εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε
αυτή ακυρώνεται».
- Επειδή η υπό εξέταση απόφαση περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 04-04-2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ.
8444/04-04-2018 έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου, κατά τη διαβίβαση φακέλου απόψεων επί της από
07-03-2018 (Α.Π. ΑΔΑ: 20107/7527/08-03-2018) προσφυγής του «Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων
Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος» και λοιπών προσφευγόντων
κατά υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου. Ως εκ τούτου, η
προθεσμία που τάσσεται από το άρθρο 225, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 για εξέταση των αποφάσεων που
υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, μεταξύ των οποίων και η εξετασθείσα, άρχεται από
την επομένη της λήψης της πράξεως από την Υπηρεσία μας (ήτοι 05-04-2018).
- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν
θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές πράξεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη
χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, και επιπρόσθετα καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση των
ανωτέρω εμπορικών δραστηριοτήτων.
- Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας η οποία διέπει και την άσκηση από τη Διοίκηση της
κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστικής αρμοδιότητας οι, βάσει της αρμοδιότητας αυτής,
θεσπιζόμενοι κανόνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια της εξουσιοδότησης (Επ. Σπηλιωτόπουλος,
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Τόμος 1, 14η Έκδοση Νοέμβριος 2011, Νομική Βιβλιοθήκη). Η
κανονιστική πράξη ελέγχεται από την άποψη της τήρησης των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης επί
της οποίας εκδίδεται, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της εξουσιοδότησης.
- Επειδή, επί κανονιστικών πράξεων, οι οποίες αποτελούν το κατ’ εξοχήν πεδίο εφαρμογής της
διακριτικής ευχέρειας, το αρμόδιο όργανο μπορεί, αφενός, να ασκήσει την κανονιστική αρμοδιότητα
κατά το πλέον πρόσφορο, κατά την κρίση του, χρονικό σημείο, και, αφετέρου, να θεσπίσει τους
κανόνες δικαίου με τους οποίους, εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, επιβάλλεται η
ρύθμιση που, κατά την εκτίμησή του, εξυπηρετεί περισσότερο το δημόσιο συμφέρον.
- Επειδή στις διατάξεις της παρ. 1, άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 (περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων) ορίζεται ότι: «Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 [...] Με την
ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται
απαραιτήτως, ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο
τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών [...]».
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «[...] Για τη θέση που καταλαμβάνει
κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται μοριοδότηση
με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές ».
- Επειδή, ο Δήμος Γαλατσίου με την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασή του, αναφορικά με τη διεξαγωγή των
ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 και τον
κανονισμό λειτουργίας αυτών, ορίζει στην παρ. 1 μεταξύ άλλων ότι «[...] Για τη θέση που
καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, προβλεπομένης της μοριοδότησης με κριτήρια
ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές, άρθρο 33 του Ν. 4497/2017 (ββ
εντοπιότητα)».
- Επειδή, η ανωτέρω απόφαση ρυθμίζει με τρόπο αόριστο τη διαδικασία τοποθέτησης των πωλητών
στις εν λόγω αγορές, δημιουργώντας σύγχυση περί της εφαρμογής του, εφόσον προβλέπει διαδικασία
κλήρωσης και σύστημα μοριοδότησης ταυτόχρονα, καθιστώντας τη συγκεκριμένη ρύθμιση μη
εφαρμόσιμη, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 στις οποίες
προβλέπεται είτε διαδικασία κλήρωσης είτε σύστημα μοριοδότησης για τη θέση που καταλαμβάνουν
οι πωλητές.
- Επειδή, στην προαναφερθείσα παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 4437/2017 προβλέπεται η
δυνατότητα του Δήμου για επιλογή συστήματος μοριοδότησης κατά την απόδοση θέσης στους
εγκεκριμένους πωλητές, βάσει των κριτηρίων του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές.
Τα κριτήρια μοριοδότησης που ορίζει ο ανωτέρω νόμος ωστόσο, διαφοροποιούνται ανάλογα με την
κατηγορία των πωλητών, και συγκεκριμένα στο άρθρο 33 αναφορικά με τους παραγωγούς πωλητές και
στο άρθρο 34 αναφορικά με τους επαγγελματίες πωλητές.
Όπως προκύπτει από την παράγραφο 2 της εξεταζόμενης απόφασης τα πωλούμενα είδη που ορίζονται
στον Κανονισμό Λειτουργίας αφορούν και τις δύο ανωτέρω κατηγορίες πωλητών οι οποίοι και θα
έπρεπε να μοριοδοτούνται διαφορετικά. Ωστόσο, στην εν λόγω απόφαση δεν προβλέπεται η
τοποθέτηση με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε πωλητής, αλλά περιοριστικά ορίζεται
μόνο η διαδικασία του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου, που αφορά μόνο στους παραγωγούς πωλητές.
Επισημαίνεται τέλος, ότι το κριτήριο της εντοπιότητας το οποίο παραθέτει στην απόφασή του ο
Δήμος σχετικά με την μοριοδότηση του άρθρου 33 του Ν. 4437/2017, υπεισέρχεται μόνο σε περίπτωση
ισοβαθμίας μεταξύ των πωλητών, σε δεύτερο χρόνο δηλαδή και εφόσον έχουν τηρηθεί τα αρχικά
κριτήρια (αα. έλλειψη παραβατικότητας, ββ. αριθμός μελών, γγ. παλαιότητα άδειας), ενώ σε καμία
περίπτωση στον εν λόγω νόμο, δεν προβλέπεται ως το βασικό κριτήριο μοριοδότησης.
- Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα ο Δήμος Γαλατσίου στην εν λόγω απόφαση για τη λειτουργία
των ιερών πανηγύρεων του Δήμου, εφαρμόζει σύστημα κατανομής και τοποθέτησης πωλητών κατά
παράβαση των ρητών διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, και καθ’
υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που δίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ανωτέρω
νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαλατσίου αναφορικά με τη διεξαγωγή των ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και
Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής
του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός
μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151
του Ν. 3463/2006).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris