" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΑΣ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ)

ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΑΣ!!
Ο δίμηνος αγώνας μας δικαιώθηκε απόλυτα!!
Η  απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης μας δικαιώνει πλήρως και επιτέλους ο διαχωρισμός μεταξύ δημοτών και ετεροδημοτών παύει να ισχύει και για το Δήμο της Αθήνας.
Όλοι οι ενεργοί υπαίθριοι έμποροι είναι ίσοι στο Νόμο & η ποσόστωση που είχε επιβληθεί με κανονιστική πράξη του Δήμου της Αθήνας υπέρ των δημοτών, αποτελεί πλέον παρελθόν.
Στις Εμποροπανηγύρεις όλοι ίσοι και όμοιοι στο ΝόμοΘΕΜΑ: Εξέταση της από 2/3/2018 προσφυγής τον `Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος' και λοιπών προσφενγόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
'Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση Θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α τον ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις τον άρθρον 24 τον ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις τον άρθρον 227 παρ. 1 υ του ανωτέρω νόμου σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 238 του ιδίου νόμου περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.
5. Την υπ' αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7
6. Την υπ' αριθ. 60/2010 εγκύκλιο τον Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ελεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, Αστική και Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
7. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 /Α/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ αριθμ. 311/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με την τροποποίηση της υπ αριθμ. 1776/2017 απόφασης τον Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 28, σχετικά με την έγκριση έκδοσης κανονίστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστου χώρου, κατόπιν της υπ αριθμ. 265/2017 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
9. Την από 2/3/2018 προσφυγή του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος και λοιπών κατά της υπ αριθμ. 311/2018 απόφασης τον Δημοτικού Συμβουλίου τον Δήμου Αθηναίων.
10. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 80204/26-3-2018 (ΑΠ ΑΔΑ 26589/9925/29-3-2018) απαντητικό επί της προσφυγής έγγραφο τον Δήμου Αθηναίων με τα συνημμένα σχετικά.
-Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1" Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.». - Επειδή σύμφωνα με την υπό στοιχείο 5 εγκύκλιο στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό και περαιτέρω το βάσιμο αυτής. Οι ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης και είναι: α) το έννομο συμφέρον, β) η προθεσμία και γ) η φύση της προσβαλλομένης πράξης, δηλαδή η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα. - Επειδή, σύμφωνα με την πάγια νομολογία τον Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος και των βλαπτικών συνεπειών της προσβαλλόμενης πράξης, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο και ενεστώς, δηλαδή η παραδοχή των λόγων της προσφυγής να συνεπάγεται ευθέως την άμεση ευμενή μεταβολή της Θιγείσας από την προσβαλλόμενη απόφαση νομικής ή πραγματικής κατάστασης τον προσφεύγοντος και όχι απλή προσδοκία ή ελπίδα κτήσης από αυτόν τυχόν δικαιώματος στο μέλλον.


ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ-ΠΟ7

- Επειδή, το προσφεύγον σωματείο, το οποίο έχει νομίμως συσταθεί βάσει της υπ αριθμ. 3360/2010 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και οι λοιποί προσφεύγοντες πωλητές έχουν έννομο συμφέρον, το πρώτο ως φορέας προάσπισης των δικαιωμάτων των μελών του και οι λοιποί προσφεύγοντες ως πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, άσκησαν εμπρόθεσμα την παρούσα προσφυγή, η οποία είναι παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.
- Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας η οποία διέπει και την άσκηση από τη Διοίκηση της κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστικής αρμοδιότητας οι, βάσει της αρμοδιότητας αυτής, θεσπιζόμενοι κανόνες πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια της εξουσιοδότησης (Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Τόμος 1, 14η "Εκδοση Νοέμβριος 2011, Νομική Βιβλιοθήκη). Η κανονιστική πράξη ελέγχεται από την άποψη της τήρησης των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης επί της οποίας εκδίδεται, καθώς και της τυχόν υπέρβασης των ορίων της εξουσιοδότησης.
Επειδή, ο νόμος 4497/2017 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στο άρθρο 38 παρ. 1 ορίζει ότι για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών λαμβάνεται απόφαση δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 και ότι με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως μεταξύ άλλων, ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια αυτής, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών. Επιπρόσθετα, στις παραγράφους 4 και 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η διαδικασία συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές, όπου κατόπιν πρόσκλησης του οικείου δήμου υποβάλλεται αίτηση από τους ενδιαφερόμενους πωλητές και στη συνέχεια παρέχεται έγκριση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα (δήμος). Ειδικότερα «οι εγκρίσεις συμμετοχής» δίδονται με κλήρωση ως εξής: σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος)). Στη συνέχεια, βάσει της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση των εγκρίσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ακολουθεί η τοποθέτηση πωλητών σε Θέσεις, για την οποία διενεργείται κλήρωση, εκτός εαν στον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης Θέσης των λαϊκών αγορών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 34 του ν. 4497/2017.

ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7
-Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές πράξεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες, μεταξύ άλλων καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων, και επιπρόσθετα καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση των ανωτέρω εμπορικών δραστηριοτήτων.
-Επειδή, δυνάμει της με αριθμ. 311/2018 απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων τροποποίησε την υπ αριθμ. 1776/2017 απόφασή του περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ως προς το άρθρο 28 το οποίο αφορά τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τις εμποροπανηγύρεις και τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές.
-Επειδή, με την παρούσα προσφυγή οι ανωτέρω προσφεύγοντες στρέφονται κατά της υπ αριθμ. 311/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων προβάλλοντας ως λόγο ακύρωσης το γεγονός ότι με την εν λόγω απόφαση το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση Θέσεων στις εμποροπανηγύρεις κατά 50% σε δημότες και κατά 50% σε ετεροδημότες, κατά υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 4497/2017, και κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
-Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση στο άρθρο 28 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α5 άρθρο 7 και 8 ορίζει ότι : «7. Δεδομένου ότι η συμμετοχή των δημοτών είναι πολύ μικρότερη από αυτήν των ετεροδημοτών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι, Νια το έτος 2017 αιτήιθηκαν 116 δημότες και 792 ετεροδημότες, αναλογία περίπου 1 δημότης προς 7 ετεροδημότες), με αποτέλεσμα οι δημότες να έχουν πολύ μικρότερη πιδανότητα να κληρωιθούν, η βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι οι ιgέσεις να παραχωρούνται 50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες, όπως έχει ήδη κατθοριστεί και εγκριιθεί με προηγούμενες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Οι ιθέσεις κάάε εμποροπανηγύρεως παραχωρούνται με δημόσια κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται για τις παρακάτω κατηγορίες ως εξής... ί. Ποσοστό 70% των άέσεων (50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες) σε πωλητές που διαιθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κ.Α.Δ. σχετικό με την δραστηριοποίηση στο υπαίιθριο εμπόριο... ΙΙ. Ποσοστό 20% των ιgέσεων κληρώνονται (50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες) σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνιgη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. ΙΙΙ. Ποσοστό 10% των ιgέσεων κληρώνονται (50% σε δημότες και 50% σε ετεροδημότες) σε αδειούχους πλανόδιο ή στάσιμου εμπορίου ... ».
Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση το δημοτικό συμβούλιο εισάγει ρύθμιση υπέρ των
δημοτών του θεσπίζοντας το κριτήριο της εντοπιότητας για την παραχώρηση
ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7
στις προαναφερθείσες αγορές, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή των ετεροδημοτών πωλητών.
-Επειδή, από τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4497/2017 προκύπτει ότι ο νομοθέτης παρέχει σαφείς προβλέψεις σχετικά με την κατανομή των θέσεων των εμποροπανηγύρεων ανάλογα με την κατηγορία πωλητών εμπορίου ενώ για την πλήρωση των θέσεων αυτών, κατά τα ανωτέρω ποσοστά, ορίζει τη διαδικασία της κλήρωσης, ενώ εξίσου σαφής είναι και η διάταξη για την απόδοση των Θέσεων σε πωλητές. Επομένως, από τα ως άνω περιγραφόμενα δεν προκύπτει η αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου να εισάγει, στο  πλαίσιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου,  επιπλέον κριτήρια για τη συμμετοχή των πωλητών στις εμποροπανηγύρεις. Αντιθέτως η έκδοση κανονιστικής απόφασης Θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας (αρ. 79 παρ. 1 του ν. 3463/2006).
- Επειδή, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι ο Δήμος Αθηναίων με την επίμαχη απόφαση υιοθέτησε το κριτήριο της εντοπιότητας για την επιλογή των πωλητών κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας εισάγοντας διακρίσεις ως προς την συμμετοχή των ετεροδημοτών πωλητών, χωρίς ωστόσο να υφίσταται τέτοιου είδους πρόβλεψη από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον, ο νομοθέτης στο άρθρο 38 παρ. 1 και 4 του ν. 4497/2017 διασφαλίζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, ορίζοντας ρητά ως αντικειμενικό τρόπο επιλογής των πωλητών τη διαδικασία της κλήρωσης στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούμενων έγκρισης συμμετοχής είναι μεγαλύτερος από τις προκηρυσσόμενες Θέσεις. Επιπρόσθετα, η βούληση του νομοθέτη να θεσπίσει ρύθμιση υπέρ των πωλητών  συγκεκριμένου δήμου αποτυπώνεται σαφώς και μόνο στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου  σύμφωνα με την οποία: «...Για τη Θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση, εκτός αν στον Κανονισμό Λειτουργία προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης Θέσης για τις λαϊκές αγορές...».
- Επειδή, επικουρικώς, η επιβολή ενός περιορισμού ως προς την συμμετοχή στις δραστηριότητες του υπαίθριου εμπορίου με βάση την ιδιότητα του δημότη Αθηναίων αποτελεί ευεργετική ρύθμιση υπέρ των δημοτών, η οποία περιορίζει την άσκηση του δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας. Η θέσπιση της εν λόγω ρύθμισης δύναται να επιτραπεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην προκειμένη περίπτωση, και από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ότι η επίμαχη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου ή δημοτικού συμφέροντος, ώστε ο εν λόγω περιορισμός να είναι αναλογικός του επιδιωκόμενου σκοπού (1205/2015 ΣΤΕ).
-Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ληφθεί κατά υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης του ν. 4497/2017
ΑΔΑ: Ψ47ΔΟΡ1 Κ—ΠΟ7

Αποδεχόμαστε την από 2/3/2018 προσφυγή του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Θρησκευτικών και Εμπορικών Παζαριών Ελλάδος και λοιπών και ακυρώνουμε την υπ αριθμ. 311/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής τον άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότού έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris