" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Μαρμάρι ζαφειρόπετρα, της γης το δαχτυλίδι.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
 Της  με   αριθ.   12  από    30   Μαΐου  2014   συνεδρίασης
     του  Δημοτικού    Συμβουλίου   Καρύστου

AΡΙΘ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     177/2014                                    
 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
           
«Διοργάνωση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Μαρμαρίου»

      Στα Καλύβια και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων  (σύμφωνα με την με αρ. 274/2011 Α.Δ.Σ.), σήμερα την   30η του μηνός  Μαΐου  του έτους  2014, ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  21:00 μ.μ. συνήλθε  σε τακτική Δημόσια  Συνεδρίαση  το  Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, ύστερα  από  την με αριθ. πρωτ. 8146 από 26-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  67  του ν. 3852/2010 .   Η συνεδρίαση έληξε στις   23:30 μ.μ.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 Νόβας Δημήτριος  (Πρόεδρος) 12 Ραβιόλος Ελευθέριος
2 Νταλάκας Χαράλαμπος 13 Ζέμπης Ευάγγελος
3 Διγαλέτος Κωνσταντίνος 14 Σαραβάνος Γεώργιος
4 Κιούκη Μαρία 15 Ρουκλιώτης Ιωάννης
5 Μαστροδήμας Σταμάτιος 16 Πολυχρονίου Πολυχρόνης
6 Μανώλης Νικόλαος 17 Ξυπόλιτου Ευδοξία
7 Οικονόμου Γεώργιος 18 Ζαφείρης Αθανάσιος
8 Τσολάκη Χρυσούλα 19 Γκεμίσης Ιωάννης
9 Ποδαρά Ελευθερία 20 Λέκας Ζαχαρίας
10 Παλυβός Γεώργιος 21 Βρανά Κυριακούλα
11 Γκότσης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Τούρλα Γεωργία 5 Τσαπέπα Μαρία
2 Μπαρούς Ιωάννης   6 Βόσσος  Αλκιβιάδης
3 Κέκης Αντώνιος
4 Τζαβάρα – Τόλια Παγώνα

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ   Τ.Κ.
        Παρόντες ήταν ακόμη οι Πρόεδροι των  Τοπικών Συμβουλίων : α) Νέων Στύρων, Φωτεινού Μαρία, β) Στύρων, Ζάππας Αναστάσιος, γ) Αλμυροποτάμου, Τσιγαρίδα Ανθούλα, δ) Καρύστου, Γάσπαρη Μαρία, ε) Μαρμαρίου, Γουλέτας Κωνσταντίνος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος   Καρύστου,  Νικόλαος Ιωαν. Μανώλης ύστερα  από  νόμιμη  πρόσκληση   σύμφωνα  με το  άρθρο  67 παρ. 6  του  Ν. 3852/2010 .
 Αρμόδιος για την  τήρηση  των πρακτικών  της συνεδρίασης ήταν  ο  υπάλληλος  του Δήμου,  Πορτολομαίος Ανδρέας  του κλάδου ΠΕ1 με βαθμό Δ΄.

      Ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του  Συμβουλίου την ανάγκη  συζήτησης  των παρακάτω εκτάκτων θεμάτων:  1) «Παραχώρηση δημοτικού σχολείου Μεσοχωρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις», 2) «Παραχώρηση ομπρελών θαλάσσης του ΟΛΝΕ» και ζήτησε την έγκριση  του  Δημ. Συμβουλίου  για την συζήτησή τους.
     Ο Πρόεδρος   κάλεσε το  Σώμα να  αποφασίσει σχετικά .  
         Το  Δημ. Συμβούλιο αφού  έλαβε  υπόψη του  τις  διατάξεις  του αρ. 67 του ν. 3852/2010   μετά από διαλογική συζήτηση     ο μ ό φ ω ν α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
         Εγκρίνει την συζήτηση των παραπάνω εκτάκτων θεμάτων.


      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    177/2014
      ΘΕΜΑ:  2ο «Διοργάνωση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Μαρμαρίου».

     Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 1445/29-1-2014 αίτηση του Ενιαίου Συνδικάτου Σωματείων Υπαιθρίων Εμπόρων Ελλάδος με την οποία ζητούν την διοργάνωση Εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου με προτεινόμενες ημερομηνίες από 16 έως και 22 Ιουνίου.
Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίου με την με αρ. 1/2014 απόφασή του τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στον κοινόχρηστο χώρο (ανατολικά του Μαρμαρίου στην υπό έγκριση επέκταση σχεδίου πόλης) με την προϋπόθεση να τηρηθούν από τους διοργανωτές οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Μαρμαρίου τάχθηκαν υπέρ της διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την με αρ. 42/2014 απόφασή της τάχθηκε υπέρ της διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης.

Ο Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημ.  Συμβούλιο  να  αποφασίσει σχετικά .
     Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την  εισήγηση του  Προέδρου ,  έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  του αρ. 79 του ν. 3463/2006 και το αρ. 26 του ν. 4264/2014 και ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Ο Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ της απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Μαρμαρίου και είπε πως η εμποροπανήγυρη θα τονώσει την οικονομία της περιοχής.
 Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε πως συμφωνεί με την διοργάνωση από την στιγμή που είναι σύμφωνοι η Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίου και οι φορείς του Μαρμαρίου και τόνισε πως πρέπει να επιβληθεί τέλος κοινοχρήστου χώρου και τα περίπτερα να αναβαθμιστούν σε σχέση με άλλες χρονιές ώστε να είναι καλαίσθητα και να μπουν περίπτερα με τοπικά προϊόντα. Ακόμα πρότεινε πως αν δεν τηρηθούν οι όροι αισθητικής, υγιεινής και καθαριότητας το Δημ. Συμβούλιο δεν θα συμφωνήσει για την επαναδιοργάνωση το επόμενο έτος.
 Η αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Βρανά Κυριακούλα τάχθηκε υπέρ της διοργάνωσης και πρότεινε να γίνεται και στην Κάρυστο.
 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Σαραβάνος Γεώργιος και Ρουκλιώτης Ιωάννης ψήφισαν «παρών» τονίζοντας πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις για σωστή οργάνωση και τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας
. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Νταλάκας Χαράλαμπος ψήφισε «κατά» τονίζοντας τα χάλια που παρουσίαζαν ανάλογες διοργανώσεις.
Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πολυχρονίου Πολ. συμφώνησε με την διοργάνωση εκφράζοντας επιφυλάξεις ως προς  την χρονική περίοδο.
 Η Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας Καρύστου Γάσπαρη Μαρία τόνισε την δεινή οικονομική κατάσταση των καταστημάτων και πρότεινε η διοργάνωση να γίνεται στο τέλος Αυγούστου με την συμμετοχή περιπτέρων τοπικών προϊόντων
. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίου κ. Γουλέτας Κων/νος τόνισε πως οι σύλλογοι και οι φορείς του Μαρμαρίου συμφωνούν με την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης που θα τονώσει την οικονομία της περιοχής. Ακολούθως το Δ.Σ.       κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α    (18 έναντι 3)

Α    Π   Ο   Φ   Α  Σ   Ι   Ζ  Ε   Ι

  Εγκρίνουμε την διοργάνωσης εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου κατά τις ημερομηνίες από 16 έως και 22 Ιουνίου σε κοινόχρηστο χώρο (ανατολικά του οικισμού Μαρμαρίου στην υπό έγκριση επέκταση σχεδίου πόλης) με την προϋπόθεση να τηρηθούν από τους διοργανωτές οι κανόνες αισθητικής, υγιεινής και καθαριότητας. Αν δεν τηρηθούν οι όροι αισθητικής, υγιεινής και καθαριότητας το Δημ. Συμβούλιο δεν θα συμφωνήσει για την επαναδιοργάνωση το επόμενο έτος.
     Στο χώρο της εμποροπανήγυρης θα τοποθετηθούν με δαπάνες του Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε εκατό και πλέον (100) περίπτερα διαστάσεων 2Χ3 μέτρα για την τοποθέτηση προϊόντων μελών του Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε. και πέντε (5) περίπτερα διαστάσεων 2Χ3 μέτρα για την τοποθέτηση τοπικών προϊόντων (δευτερογενούς παραγωγής) από ντόπιους παραγωγούς ατελώς.
     Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να εκδώσει τις σχετικές άδειες στα μέλη του Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.  και στους παραγωγούς που θα δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη.
   
      Με ευθύνη του Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.  θα διαμορφωθεί ο χώρος σύμφωνα με  τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων που αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της παρούσας. Ο χώρος θα αποδοθεί καθαρός μετά το τέλος της διοργάνωσης και θα καθαιρεθούν όλες οι αφίσες που τυχόν θα έχουν τοποθετηθεί.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris