" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Άμεση κινητοποίηση στο Δήμο Ναυπακτίας.

Κατόπιν της άμεσης αποστολής των διατάξεων του Σ.Ν. για το υπαίθριο εμπόριο από το Φορέα μας προς όλους τους Δήμους όπου και διοργανώνονται Εμποροπανηγύρεις, μεταξύ των Δήμων που ανταποκρίθηκαν άμεσα, ήταν και αυτός της Ναυπακτίας, ο οποίος και μας απέστειλε το απόσπασμα του δημοτικού συμβουλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2014
Αριθμός Απόφασης 185/2014

ΠΕΡΙ: Τοποθέτηση επί του σχεδίου νόμου για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων.

Στη Ναύπακτο σήμερα 30-04-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16188/30-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργί-ου
2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
3. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
4. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
5. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
6. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
7. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
8. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
9. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
10. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
11. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
12. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
13. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
14. Τραχήλης Σπυρίδων του Σταύρου
15. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
16. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου
17. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος
18. Βήττας Σπυρίδων του Χαραλάμπους
19. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
20. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη


ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
2. Αναγνωστού-Παπαδάκη Βασιλική του Νικολάου
3. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
4. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
5. Κεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
6. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
7. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου κ. Ταραμπίκου Βασιλική.
Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπάς Χρή-στος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 20 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Τοποθέτηση επί του σχεδίου νόμου για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καρκατσούλη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την αριθ. πρωτ. 16052/29-04-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστη-μάτων
Έχοντας υπόψη: Το Αριθ. Ειδ. Πρωτ. Εξερχ. 31/22-04-2014 έγγραφο του ενιαίου συνδικάτου σωματείων υπαίθριων εμπόρων Ελλάδος.
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, στο εκδοθέν σχέδιο Νόμου για την άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων και αναλύοντας τα σχετικά άρθρα αυτού παρατηρήθηκε ότι στις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.1 ο νομοθέτης κατ’ ουσίαν καταργεί τις εθιμικές, παραδοσιακές, θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις τοπικού ή γενικού χαρακτήρα, αφού περιορίζει την χρονική διάρκεια αυτών, από τις 7 ημέρες που οριζόταν σε προγενέστερο Νόμο, σε (1) μία έως (3) τρεις ημέρες διάρκειας, με αποτέλεσμα την κατά βάση κατάργησή τους. Καθόσον η εμποροπανήγυρης στο Δήμο μας διεξάγεται κάθε χρόνο από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου (7 ημέρες) διατηρώντας τον παραδοσιακό και θρησκευτικό χαρακτήρα του τόπου μας και αποφέροντας σημαντικά έσοδα στο Δήμο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

τη λήψη απόφασης για την αποστολή υπομνήματος διαμαρτυρίας στον αρμόδιο Υπουργό και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης».

Στη συνέχεια ο κ. Καρκατσούλης πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Καρκατσούλη, την οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.
Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποστολή υπομνήματος διαμαρτυρίας στον αρμόδιο Υπουργό και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για εκδοθέν σχέδιο Νόμου για την άσκηση  εμπορι-κών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος Ο γραμματέας Τα μέλη

Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 02/05/2014

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου
Παπάς Χρήστος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris