" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Ενημέρωση αναφορικά με την νέα διαδικασία βεβαίωσης δραστηριότητας ετήσιας διάρκειας σε βραχυχρόνιες αγορές μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Open Market.

 Σύμφωνα με την από 15-07-2022 ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) για

το υπαίθριο εμπόριο σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες

αγορές, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού

Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) από τις 20/07/2022.

Από τις 20/07/2022 η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους

υποψήφιους πωλητές για τη χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας

στις βραχυχρόνιες αγορές, καθώς και η χορήγηση αυτής από τις αρμόδιες αρχές, θα

διενεργούνται μέσω του Συστήματος. Η υποβολή της αίτησης στο Σύστημα για την απόκτηση

της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές θα μπορεί να

γίνει και από τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος μέσω του

Συστήματος.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση Βεβαίωσης

δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές υποχρεούνται πλέον,

να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα

https://openmarket.mindev.gov.gr με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών

taxisnet.

Στη συνέχεια, μέσω της πλατφόρμας, και εφόσον ελεγχθούν από τον Δήμο τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Είτε θα εγκρίνεται η αίτηση, θα αναρτάται η Βεβαίωση δραστηριοποίησης

ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές και ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί

μέσω της πλατφόρμας να την «κατεβάσει» και να την εκτυπώσει,


2. Είτε η αίτηση θα απορρίπτεται αιτιολογημένα και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει

να επανέλθει με νέα αίτηση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Φυσικά Πρόσωπα

1.   Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:

1.1.  τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος,

1.2.  η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,

1.3.  ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος,

1.4.  ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος

1.5.  ο ασφαλιστικός φορέας του αιτούντος,

1.6.  τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

1.7.  ο σχετικός με την δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ),

1.8.  ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος, (αφορά όχημα επαγγελματικής χρήσης συνυφασμένο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όχι το όχημα Ιδιωτικής Χρήσης).

1.9.  υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,

2.   Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου,

3.   Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή (TAXIS)

4.   Αποδεικτικό έναρξης ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

5.   Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος, (αφορά όχημα επαγγελματικής χρήσης συνυφασμένο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όχι το όχημα Ιδιωτικής Χρήσης).

6.   Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος, (αφορά όχημα επαγγελματικής χρήσης συνυφασμένο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όχι το όχημα Ιδιωτικής Χρήσης).

7.   Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, (για όσους δραστηριοποιούνται σε τρόφιμα κ.λ.π.)

8.   Άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς).

9.   Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα open market είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων.

                                                                                                                                          

Νομικά Πρόσωπα

1.   Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται:

1.1.  τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,

1.2.  η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,

1.3.  ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,

1.4.  τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

1.5.  ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,

1.6.  ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

1.7.  υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,

2.   Αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),

3.   Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου,

4.   Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή (TAXIS)

5.   Αποδεικτικό έναρξης ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

6.   Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,

7.   Για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:

7.1.  τα στοιχεία ταυτότητάς του,

7.2.  ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

7.3.  ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

7.4.  ο ασφαλιστικός του φορέας του,

7.5.  πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ,

7.6.  άδεια διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς).

8.   Ειδικά για τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε αγορά ρακοσυλλεκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4849/2021 τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των περ. α’ εως ζ της παρ. 1 ή των περ. α’ έως ζ’ της παρ. 2 κατά περίπτωση.

9.   Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα που κατατίθενται στην υπηρεσία είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων. (Να γίνεται αναλυτική αναφορά των παραπάνω εγγράφων).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris