" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ: 7ήμερη για φέτος ( από 18 έως 24 Σεπτεμβρίου)!!!ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αριθ. 5 / 2017
Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
Στην Αμφίκλεια σήμερα ημέρα Τετάρτη 23/08/2017 και ώρα 19:00 συνήλθε
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας, της Δημοτικής Ενότητας
Αμφίκλειας, του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμφίκλειας (Πλ.
Παρνασσού), μετά την υπ΄ αριθ. 7977 / 22.08.2017 εμπρόθεσμη έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του κ. Λουκά Κόλλια που επιδόθηκε σύμφωνα με τα
άρθρα 81-89 του Ν.3852/2010 στους Συμβούλους και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο
και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1 : Εμποροπανήγυρης 2017 (Σεπτέμβριος 18,19,20,21,22)
Έγκριση λειτουργίας.
Εισηγητής : Λουκάς Κόλλιας.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5
Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 4
1. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ – ΣΙΝΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
3. ΚΟΛΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
4. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1
1. ΠΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο οποίο δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα.
Το Σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1 : Εμποροπανήγυρις 2017 (Σεπτέμβριος 18,19,20,21,22)
Έγκριση λειτουργίας.
Εισηγητής : Λουκάς Κόλλιας.
Το θέμα συζητείται νόμιμα γιατί είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Κατά την εισήγησή του ο Πρόεδρος είπε ότι κρίνεται σκόπιμο φέτος να δοθεί
παράταση 2 ημερών μέχρι και την 24 Σεπτεμβρίου επειδή κατά τη διάρκεια της
Εμποροπανήγυρης δεν παρεμβάλλεται Σάββατο η Κυριακή όπου παρατηρείται και η
μεγαλύτερη κίνηση .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
του Προέδρου και τα άρθρα 81 – 89 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας» μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και προτείνει
1. Την πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης για το έτος 2017 εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας
Αμφίκλειας με διάρκεια πέντε (5) ημέρες οι οποίες θα παραταθούν για άλλες 2
ημέρες δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου και με ημερομηνία έναρξης
την 18 Σεπτεμβρίου 2017. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris