" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. ''

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας

Εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας 

Εγκρίθηκαν πριν λίγες ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας οι όροι και οι προϋποθέσεις της λειτουργίας εµποροπανήγυρης στο ∆ήµο Καλαµπάκας, που θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στην περιοχή S – οδός Κωτούλα από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016.

Οι λοιποί σχετικοί όροι είναι οι εξής:

Άρθρο 3ο: Η παραχώρηση των θέσεων χρήσης της εµποροπανήγυρης θα γίνει στις 18-7-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ. στο χώρο της εµποροπανήγυρης (περιοχή S) οδός Κωτούλα.

Άρθρο 4ο: Τα διαµερίσµατα του χώρου της εµποροπανήγυρης χαρακτηρίζονται µε ένα αριθµό ως και το σχετικό σχεδιάγραµµα της Υπηρεσίας του ∆ήµου.

Άρθρο 5ο: Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται µόνο για το χρόνο της τέλεσης της εµποροπανήγυρης οι δε χρησιµοποιούντες τον χώρο αυτής δε δύναται να
παραµείνουν στους παραπάνω χώρους µετά τη λήξη αυτής.

Άρθρο 6ο: Οι χρησιµοποιούντες τον χώρο της εµποροπανήγυρης δεν δύναται να επεκτείνουν τα παραπήγµατα των πέρα του καταβαλλόµενου χώρου ούτε να
εκθέτουν τα εµπορεύµατα των πέραν του χώρου αυτού.

Άρθρο 7ο: Το αντίτιµο της ενοικίασης των παραπηγµάτων ανά ζώνη, ορίζεται το ποσό των:
α) για τις θέσεις της Ζώνης Α ορίζεται σε 250 €, που προσδιορίζονται µε τα νούµερα από 1 έως Ε7 και οι θέσεις µε από 141 έως 149Θ. *Ζώνη Α θεωρούνται
και οι θέσεις µε αριθµό Ε8 (της Ζώνης Β), 116 & 118, η 150 και 140 (της Ζώνης Β). Επίσης οι θέσεις από 141 έως και 149Θ. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση µιας λάµπας φωτισµού 100w και µιας πρίζας 1000w.
β) για τις θέσεις της Ζώνης Β ορίζεται σε 150 € που προσδιορίζονται µε τα νούµερα από Ε9 έως 115 και από 119 έως 139. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση µιας λάµπας φωτισµού 100w και µιας πρίζας 1000w.
γ) για τις θέσεις οι οποίες θα παραχωρηθούν για Σουβλάκια σε 350 €, οι οποίες προσδιορίζονται µε τα νούµερα Σ1 έως και Σ5 στη Ζώνη Α και οι θέσεις από Σ6
έως Σ20 στη Ζώνη Β. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση µιας λάµπας φωτισµού 100w και µιας πρίζας 1000w.

Άρθρο 8ο: Για τον καθορισµένο χώρο του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ορίζεται πρώτη προσφορά το ποσό των 5.000 ευρώ και η πλειοδοτική δηµοπρασία θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ στα γραφεία του ∆. Καλαµπάκας , Ευθ. Βλαχάβα 1 και ώρα 11,00 π.µ. έως 11.30.π.µ.
Τα δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα πάρκ τα οποία οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, είναι τα εξής:
10. Αίτηση ενδιαφεροµένου
11. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία µας).
12. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατοµικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφεροµένου ή του νοµίµου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Οµογενούς ή νόµιµη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους οµογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαµονής για τους υπηκόους ξένου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα, κλοπή υπεξαίρεση, απάτη, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, πλαστογραφία, ή κατάχρηση ενσήµων, απιστία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία, καταδολίευση των δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεµπορία, εµπορία ναρκωτικών και εγκλήµατα περί το νόµισµα. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία µας).
14. Γνωµάτευση του Συµβουλίου «Περί θεάτρων-κινηµατογράφων» κ.τ.λ αν πρόκειται για λούνα παρκ, πιστών αυτοκινητιδίων, τσίρκο, µουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιδείξεων και άλλων παρεµφερών δραστηριοτήτων.
15. Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών. (Εάν πρόκειται να λειτουργήσουν πίστες αυτοκινητιδίων απαιτείται τεχνική έκθεση διπλωµατούχου µηχανολόγου µηχανικού µε τα τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και τον αριθµό των οχηµάτων)
16. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
17. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξής (Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/67
18. Βεβαίωση από Πολεοδοµική Υπηρεσία από την οποία προκύπτει ότι η απόσταση των εγκαταστάσεων είναι τουλάχιστον 150 µέτρα από :
D. την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία
E. χώρους µε ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κ.λ.π.) και
F. χώρους χαρακτηρισµένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι) (ΚΥΑ7034/1298/00)ΦΕΚτ.β/2000).

Άρθρο 9ο: Απαγορεύεται η ανέγερση παραπηγµάτων καθώς και η τοποθέτηση εµπορευµάτων ή άλλων ειδών σε άλλο χώρο δηµοτικό ή ιδιωτικό.
Το εµβαδόν για κάθε διαµέρισµα του χώρου της εµποροπανήγυρης θα είναι αυτό που θα είναι χαραγµένο στο έδαφος από την υπηρεσία του ∆ήµου, κάθε δε επέκταση απαγορεύεται αυστηρώς.

Άρθρο 10ο: Απαγορεύεται η υπενοικίαση χώρων της εµποροπανήγυρης.

Άρθρο 11ο: Απαγορεύεται η ανέγερση παραπηγµάτων και η τοποθέτηση εµπορευµάτων ή άλλων ειδών στο χώρο της εµποροπανήγυρης υπό οιονδήποτε,
εάν προς τούτο δεν έχει ανακηρυχθεί τελευταίος πλειοδότης για διαµερίσµατα για τα οποία µόνο θα έχει το δικαίωµα τοποθέτησης εµπορευµάτων ή άλλων ειδών.

Άρθρο 12ο: Εντός του χώρου της εµποροπανήγυρης και στους διαδρόµους αυτής απαγορεύεται ρητώς η κυκλοφορία και η στάθµευση οποιουδήποτε µικροπωλητού µε χειροκίνητα ή µηχανοκίνητα αµάξια, καθώς και η τοποθέτηση πάγκων κ.λ.π. προς άσκηση εµπορίας κατά την διάρκεια της εµποροπανήγυρης.

Άρθρο 13ο : Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός και οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµπάκας Ευθ. Βλαχάβα 1, τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, την 16η Ιουνίου 2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11,30π.µ. έως 12.00π.µ. στην αρµόδια επιτροπή µε τιµή εκκίνησης δικαιώµατος παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος : 3.000,00 ΕΥΡΩ.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκοµίσσουν οι ενδιαφερόµενοι είναι:
1.∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας
2.Άδεια ηλεκτρολόγου
3.Υπεύθυνη δήλωση
4. Ποινικό µητρώο
Α) Για κάθε επιπλέον φωτιστικό σηµείο ή πρίζα λειτουργίας ψυγείου/ ψησταριάς
θα επέλθει συνεννόηση του δραστηριοποιούµενου παραγκούχου µε τον
ηλεκτρολόγο και χρέωση επιπλέον πρίζας/λάµπας 20 ευρώ µε επιβάρυνση του
επαγγελµατία εµπόρου.

Άρθρο 14ο: Τα παραπήγµατα θα κατασκευαστούν από τον ∆ήµο (για την κατασκευή των παραπηγµάτων θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµπάκας Ευθ. Βλαχάβα 1 την 16η Ιουνίου 2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 10.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ. µε τιµή εκκίνησης δικαιώµατος κατασκευής παραγκών : 3.000,00 ΕΥΡΩ Ο ανάδοχος οφείλει να τελέσει το έργο από 11/07/2016 έως και 14/07/2016.

Ρητά επισηµαίνεται ότι:
Μετά την λήξη των δηµοπρασιών, οι ανάδοχοι εργολάβοι, κατασκευής των παραπηγµάτων, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , έχουν την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά είτε υλική , είτε σωµατική η οποία προκληθεί, αρχόµενη από την ηµεροµηνία των εγκαταστάσεων µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της εµποροπανήγυρης, την 23/07/2016. Κατόπιν των ανωτέρω, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των αναδόχων εργολάβων για την αποδοχή των όρων.

Άρθρο 15ο: ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ SECURITY
Η φύλαξη και ο έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας του συνόλου της εµποροπανήγυρης για αυθαίρετη κατάληψη χώρου, θα ανατεθεί σε εταιρεία security. Θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός και οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα µπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο, την 16η Ιουνίου 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα από 12,00 π.µ. έως 12.30.µ.µ , στην αρµόδια επιτροπή.
Η εταιρεία που θα αναλάβει την φύλαξη – εύρυθµη λειτουργία της εµποροπανήγυρης, δεσµεύεται να τηρήσει το παρακάτω πρόγραµµα φύλαξης:
18-7-2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ: ∆ΥΟ (2) άτοµα το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 14.00 και ∆ΥΟ (2) άτοµα το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 έως 24.00
19-7-2016 ηµέρα ΤΡΙΤΗ: ∆ΥΟ (2) άτοµα το πρωί για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ∆ΥΟ (2) άτοµα το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00.
20-7-2016 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί για τις ώρες από 08.00 –16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00
21-7-2016 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί για τις ώρες από 08.00 –16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00
22-7-2016 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00
23-7-2016 ηµέρα ΣΑΒΒΑΤΟ: ΈΝΑ (1) άτοµο το πρωί και για τις ώρες από 08.00 – 16.00 και ΕΝΑ (1) άτοµο το απόγευµα και για τις ώρες από 16.00 – 24.00

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΝΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

Άρθρο 16ο:Οι ψησταριές να τοποθετηθούν νοτιότερα στον ενδιάµεσο χώρο της περιοχής του S στην οδό Κωτούλα, σε σηµείο που υπάρχουν ανοικοδόµητα
οικόπεδα προκειµένου να µη δηµιουργούν προβλήµατα στα παρακείµενα σπίτια, αφήνοντας εκατέρωθεν της νησίδας 3 µέτρα απόσταση για την διέλευση των
πεζών.

Άρθρο 17ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όσοι θα συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α. Να πωλούν µόνο τα είδη τα οποία αναγράφονται στην άδειά τους, την οποία υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους και να την επιδεικνύουν αµέσως όταν τους
ζητείται από τους υπαλλήλους του ∆ήµου ή αστυνοµικές αρχές.
β. Να ασκούν το επάγγελµά τους στην θέση που τους έχει παραχωρηθεί, γ. Να φέρουν κοσµία και καθαρή ενδυµασία, και να διατηρούν το χώρο της
εµπορικής τους δραστηριότητας σε καθαρή κατάσταση.
Από τους ασκούντες εµπορική δραστηριότητα και συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη απαγορεύεται:
α. Η υποµίσθωση και πάσα παραχώρηση χώρου σε τρίτο, εκτός από αυτόν που έχει κατακυρωθεί.
Εάν όµως παρά την απαγόρευση γίνει υποµίσθωση ή παραχώρηση, θα γίνεται αµέσως αποβολή χωρίς χρηµατική αποζηµίωση. Η χρήση θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον κάτοχο της άδειας εµπόρου ή υπαιθρίου εµπορείου, ο οποίος θα εκθέτει αποκλειστικά τα εµπορεύµατα που αναγράφονται στην άδειά
του.
β. Η διαλάληση του εµπορεύµατός τους µε µεγάφωνα ή πράξεις ή εκφράσεις που προκαλούν ενόχληση στο κοινό, καθώς επίσης και επιδίωξη της διαθέσεως τούτου µετά φορτικότητας.
γ. Η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε κατάσταση µέθης.
δ. Η παραµονή σε οποιοδήποτε σηµείο των οδών, πλατειών και δηµοσίων χώρων πέραν του συγκεκριµένου παραχωρούµενου χώρου.
ε. Η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας πλησίον οµοειδούς ή παρεµφερούς καταστήµατος πρατηρίου ή εργαστηρίου.
στ. Όσοι χρησιµοποιούν (από τους ασκούντες εµπορική δραστηριότητα) χειράµαξες, η µετακίνηση αυτών σε άλλη θέση πέραν εκείνης που τους έχει παραχωρηθεί.
Για τους ασκούντες σύµφωνα µε τα ανωτέρω εµπορική δραστηριότητα έχουν γενικά εφαρµογή οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών ισχυουσών αγορανοµικών διατάξεων, καθώς και οι υγειονοµικές – αστυιατρικές και αστυνοµικές διατάξεις.

Άρθρο 18ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Ενδιαφερόµενοι µπορεί να είναι µόνο οι έχοντες τα προσόντα που απαιτεί το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 δηλαδή, οι υπαίθριοι πωλητές/µικροπωλητές,
καταστηµατάρχες, οι έµποροι και οι κάτοχοι αδείας πωλητή λαϊκών αγορών (επαγγελµατική άδεια , είδη κυλικείου κ.λπ).
Έκπτωση ποσοστού 20% στην τιµή της παράγκας, ανεξαρτήτου ζώνης, δικαιούνται οι κάτωθι:
• Πολύτεκνοι
• Άτοµα µε αναπηρία ποσοστού 67% και άνω
• ∆ηµότες ∆ήµου Καλαµπάκας
Οι ανωτέρω ιδιότητες θα πρέπει να αποδεικνύονται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά- κάρτες σε ισχύ.
Αιτήσεις συµµετοχής θα κατατίθενται στο αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Καλαµπάκας, έως 15-7-2016 και στο fax 24323-50282.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
9. Αίτηση-ειδικό έντυπο της υπηρεσίας
10. Ταµειακή απόδειξη
11. Έναρξη από τη ∆.Ο.Υ.
12. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
13. Φωτοτυπία άδειας παραµονής αλλοδαπών.
14.Βιβλιάριο υγείας σε περίπτωση πώλησης τροφίµων.
15. ∆ηµοτική Ενηµερότητα (για τους δηµότες)
16.Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Η ενοικίαση /κατάληψη των παραπηγµάτων από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη, θα πρέπει να γίνει µε την είσοδό τους στον χώρο της εµποροπανήγυρης, καταβάλλοντας το χρηµατικό ποσό ενοικίασης εφάπαξ, αναλογικά µε τον αριθµό των παραγκών, στην αρµόδια επιτροπή.
• Σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον θέσεις , θα χορηγούνται µόνο σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιµες.
• Οι ειδικές άδειες συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία , στον χώρο της εµποροπανήγυρης κατά την ηµέρα της προσέλευσής τους.

Άρθρο 19ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ορίζεται Επιτροπή για την εύρυθµη λειτουργία της εµποροπανήγυρης, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:
8. Αλκιβιάδης Αναγνωστόπουλος, Αντιδήµαρχος ∆. Καλαµπάκας
9. Μαραγκού Ανδροµάχη, Προϊσταµένη Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων ∆. Καλαµπάκας
10.Κορδέλα Ευαγγελία, Υπάλληλος Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ∆. Καλαµπάκας
11.Απόστολος Ευθυµίου, Υπάλληλος Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆. Καλαµπάκας
12. Παπακώστας Ευθύµιος, Υπάλληλος γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ∆. Καλαµπάκας
13. Πλιάκου Βασιλική, Υπάλληλος Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆. Καλαµπάκας
14. Τσιοµπίκας Αχιλλέας, Υπάλληλος Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆. Καλαµπάκας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα γίνεται ως εξής:
Από και προς την οδό Κρήτης και ∆ηµακοπούλου µε κατεύθυνση την οδό Πίνδου Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων θα γίνει στις συµβολές των οδών
Κρήτης και Ι.Κωτούλα (είσοδος της εµποροπανήγυρης) και στην συµβολή των οδών Θάσου και Βυτουµά, από τεχνικούς του ∆. Καλαµπάκας, για την καλύτερη
διέλευση των πεζών και προς αποφυγή πιθανόν ατυχηµάτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ µέσα στον χώρο της εµποροπανήγυρης η κυκλοφορία τροχοφόρων οχηµάτων εκτός περίπτωσης εφοδιασµού, οχηµάτων Α.Τ. και Π.Υ.
Ασθενοφόρων και οχηµάτων λειτουργίας ασφαλείας.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη θα τοποθετηθούν και ΕΞΙ (6) ντουζιέρες δίπλα στις τουαλέτες .

Άρθρο 20ο
ΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Στις ίδιες ηµεροµηνίες 19-7-2016 έως και 23-7-2016, θα πραγµατοποιηθεί και η ζωοπανήγυρη όπισθεν του κτιρίου του ΚΕΓΕ.

Άρθρο 21ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Καλαµπάκας καθώς επίσης στο site του ∆ήµου Καλαµπάκας.

Άρθρο 22ο
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Κάθε αµφισβήτηση που αφορά την οργάνωση κ.λπ. της εµποροπανήγυρης και δεν προβλέπεται από την παρούσα, θα ρυθµίζει και θα επιλύει η Αρµόδια Επιτροπή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Template Design by Psykos Dimitris