" ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΠΟ ΩΡΑ 09:00 π.μ. ΕΩΣ 05:00 μ.μ. ΤΗΛ 210- 85 47 920 ''

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

<< ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ >>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ
Άρθρο 1ο : ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται συνδικαλιστικό Συνδικάτο Σωματείων υπαιθρίων πωλητών με την επωνυμία

<< ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ>> και με τον διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.

Άρθρο 2ο : ΕΔΡΑ

Έδρα του Συνδικάτου ορίζονται οι Άγιοι Ανάργυροι Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Πλαστήρα αριθ. 44

Άρθρο 3ο : ΣΚΟΠΟΙ
ΣΚΟΠΟΙ του Συνδικάτου ενδεικτικά είναι:
α). Η διαφύλαξη, μελέτη και προάσπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Σωματείων μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
β). Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των Σωματείων μελών προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.
γ). Η κατοχύρωση του επαγγέλματος και επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο.
δ). Η ίδρυση παραγωγικού, καταναλωτικού, προμηθευτικού ή πιστωτικού Συνεταιρισμού.
ε). Η προσφορά δωρεών, υλιστικού ή χρηματικού περιεχομένου σε διάφορους Συλλόγους ή Σωματεία αναγνωρισμένα, πρωτόδικα από το επίσημο ελληνικό κράτος ή σε άτομα που χρήζουν βοηθείας.
στ). Η λειτουργία εστιών ψυχαγωγίας και τεχνικών παιχνιδιών.

Άρθρο 4ο:ΜΕΣΑ
Η πραγματοποίηση των σκοπών μπορεί να γίνει με τα εξής μέσα:

α). Το Συνδικάτο ως δευτεροβάθμιος Συνδικαλιστικός Φορέας μπορεί να απευθύνεται στις εμπλεκόμενες με τη δράση του, Διεθνείς και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τους εκπροσώπους της Ελλάδας στην Ευρωβουλή, την Επιτροπή (Commition) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρμόδιες επιτροπές, θεσμούς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Κυβέρνηση, ιδία δε στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδία δε στις Περιφέρειες, σε όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, στα αρμόδια Όργανα της ελληνικής πολιτείας και σε αυτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως , για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των Σωματείων μελών για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

β). Το Συνδικάτο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πληροφόρηση των μελών-Σωματείων και όλων των υπαιθρίων πωλητών ανά την Επικράτεια και την ανελλιπή και υπεύθυνη ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών και φορέων σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται και αφορά τα μέλη του και εν γένει την τάξη των υπαιθρίων πωλητών με την χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου και πρόσφορου μέσου. Ενδεικτικά εκδίδει και ιδρύει πρόσφορα έντυπα, όπως την εφημερίδα ΄΄ο Αδέκαστος΄΄ και ηλεκτρονικά μέσα όπως την ιστοσελίδα ΄΄www.sindikatomikropoliton.com΄΄ για τον σκοπό της διάδοσης των θέσεών του και την πληροφόρηση για τις δράσεις του, αξιοποιώντας κάθε μορφή σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία και μαζική ενημέρωση.

γ). Πληροφορεί διαρκώς και εμπεριστατωμένα τα Σωματεία- μέλη του καθώς και αυτά που δεν έχουν ενταχθεί, για την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που απασχολούν την τάξη των υπαιθρίων πωλητών, χρησιμοποιώντας πρόσωπα που να διαθέτουν εμπειρία και ικανότητες, διάθεση προσφοράς και ειδικές γνώσεις.

δ). Υποβάλει έγγραφα και υπομνήματα απευθυνόμενα στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού για κάθε ζήτημα που αφορά την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των υπαιθρίων πωλητών, όπως είναι η απόκτηση άδειας εκποίησης των εμπορευμάτων στις διάφορες Εμποροπανηγύρεις ανά την Επικράτεια.

ε). Διοργανώνει διάφορες και ποικιλόμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις με πολιτιστικό, επιμορφωτικό, ψυχαγωγικό και αθλητικό περιεχόμενο, όπως: Συνέδρια, Ομιλίες, Διαλέξεις, Συνεντεύξεις, Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών, Θεατρικές Παραστάσεις, Χοροεσπερίδες, Μουσικές Βραδιές, Εκθέσεις Βιβλίων και Έργων Τέχνης, Απονομή Βραβείων σε μαθητές και σπουδαστές μελών του, Εκδρομές, Αθλητικούς Αγώνες, Ιδρύοντας Εντευκτήριο που θα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας των μελών του, οργανώνοντας ποιοτική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη και ιδρύοντας αθλητικές ομάδες από τους κόλπους των μελών του και την τάξη των υπαιθρίων πωλητών ευρύτερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΒΙΒΛΙΑ- ΠΟΡΟΙ- ΜΕΛΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 5ο

Το Συνδικάτο τηρεί τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

α). Βιβλίο ΜΗΤΡΩΟΥ μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά η επωνυμία του Σωματείου-μέλους, η έδρα αυτού, τα ονόματα των αντιπροσώπων και του Προεδρείου του, η ακριβή διεύθυνσή του, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση απέναντι στο Συνδικάτο.

β). Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ). Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ). Βιβλίο ΤΑΜΕΙΟΥ, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις, πληρωμές και τυχόν δωρεές.

ε). Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ συνεδριάσεων ελεγκτικής Επιτροπής.

στ). Βιβλίο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συνδικάτου.

ζ). Τα γραμμάτια ( ΜΠΛΟΚ) εισπράξεων, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίησή τους.

η). ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων

θ). ΦΑΚΕΛΟΣ, που περιέχει τα πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων για το Συνδικάτο, την κατάσταση των μελών του, το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας, το πρακτικό αρχαιρεσιών, το πρακτικό συγκρότησης ή ανασυγκρότησης σε σώμα και κατανομής των αξιωμάτων, αιτήσεις για ένταξη νέων Σωματείων-μελών, αναλυτική εικόνα εκάστου εκ των αντιπροσώπων( έναρξη επαγγέλματος-πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής-πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα περί ασκήσεως επαγγέλματος).

Άρθρο 6ο

Πόροι του Συνδικάτου είναι:

α). Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των Σωματείων-μελών.

β). Τα έσοδα από την περιουσία του.

γ). Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές καθώς και οι έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των Σωματείων μελών ή άλλων μη ενταγμένων σε αυτό υπαιθρίων πωλητών κατά τις Εμποροπανηγύρεις και Θρησκευτικές εορτές ανά την Επικράτεια.

Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής και της υποχρεωτικής συνδρομής ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου με απόφαση των 5/7 των μελών του, εγκρινομένη από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/5 αυτής.

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.

Άρθρο 7o

Μέλη του Συνδικάτου είναι:

Όσα πρωτοβάθμια Σωματεία έχουν σαν μέλη φυσικά πρόσωπα που να ασκούν νομίμως το επάγγελμα του υπαιθρίου πωλητή, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θρησκευτικά Πανηγύρια και Εμποροπανηγύρεις των αστικών κέντρων, των επαρχιακών πόλεων, των κωμοπόλεων και των κοινοτήτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά τις ημέρες εορτασμών και όπου πωλούνται διάφορα αντικείμενα, ειδών άλλων από τρόφιμα, σε υπαίθριες πάγκους και αγορές, όπως είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, παιχνίδια, είδη νεωτερισμού, παραδοσιακά είδη, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη βιοτικής ανάγκης κ.τ.λ., που είναι κατάλληλα για πώληση είτε σε θρησκευτικές είτε σε Εμπορικές Εμποροπανηγύρεις, ώστε να διατηρούν το θρησκευτικό ή εμπορικό ΄΄χρώμα΄΄.

Μέλη του Συνδικάτου μπορούν ακόμη να γίνουν και εμπορικοί Σύλλογοι, μέλη των οποίων ασκούν (κατόπιν επεκτάσεων των εργασιών τους, στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες), το επάγγελμα αυτό του υπαιθρίου πωλητή.

Τα μέλη θα πρέπει να είναι πρωτοβάθμια Σωματεία και να έχουν αναγνωρισθεί νομίμως, έχοντας συναφείς σκοπούς.

Κάθε μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. την τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του.

Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται δεκτή, αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου τούτου, με την αίτηση δε πρέπει να δηλώνεται ανεπιφύλακτα αποδοχή του καταστατικού του και της δικαστικής απόφασης που το αναγνώρισε ή το τροποποίησε. Ονομαστική κατάσταση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων αρχαιρεσιών. Απόδειξη καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, την εκλογή των αντιπροσώπων και αναπληρωματικών.

Μέλος Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι γραμμένο σε δυο ή περισσότερα
επαγγελματικά Σωματεία και θα πρέπει να συνοδεύει την αίτησή υποψηφιότητας με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί τούτου.
Αν διαπιστωθεί ανειλικρίνεια θα εκπίπτει αυτοδικαίως. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και αφού προηγούμενα προσκληθεί τούτο για απολογία, αν έχει παύσει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, αν παρέλειψε να πληρώσει την υποχρεωτική συνδρομή για ένα έτος, αν δεν έλαβε μέρος αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς τακτικές Γ.Σ., αν αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Συνδικάτου και αν δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Το μέλος αποβάλλεται από το Συνδικάτο με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. και αφού προηγούμενα προσκληθεί ειδικά για απολογία από το Δ.Σ., που ενεργεί σαν προανακριτικό και κατηγορητικό όργανο, αν δράση ή ενέργειές του αντιβαίνουν στις αρχές και σκοπούς του Συνδικάτου, αν αντιδρά και δεν πειθαρχεί εσκεμμένα στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αντικειμενικά δικαιολογεί την αποβολή του από το Συνδικάτο.

Σπουδαίος λόγος είναι και η άρνηση χορήγησης στοιχείων ή η συμμετοχή του σε Δημοπρασίες Δημοτικών ή Κοινοτικών χώρων παρά την άρνηση του Συνδικάτου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για διαπραγματεύσεις, για κατανομή των χώρων εργασίας και επιλογή αυτών για ανάληψη διοργανώσεων Εμποροπανηγύρεων και για κάθε ζήτημα που αφορά την ανάπτυξη εμπορευμάτων σε Εμποροπανηγύρεις ανά την Επικράτεια.

Το μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρεί ελεύθερα οποτεδήποτε.

Η αποχώρησή του πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τέσσερις(4) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα του Συνδικάτου δια των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι οφείλουν να ασκούν νομίμως το επάγγελμα αυτό του υπαιθρίου πωλητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

Άρθρο 8o

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση( Γ.Σ.) του Συνδικάτου αποτελείται από τους αντιπροσώπους των δικαιουμένων ψήφου Σωματείων, οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική τους Συνέλευση και θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη αυτών. Κάθε Σωματείο έχει αντιπροσώπους ανάλογα με την δύναμη των μελών τους. Ανά 10 μέλη, εκλέγεται και ένας αντιπρόσωπος, σε περίπτωση δε που το υπόλοιπο υπερβαίνει και το πέντε (5) του τελευταίου ψηφίου, τότες εκλέγεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος. Οι αναπληρωματικοί μπορούν να είναι ισάριθμοι των τακτικών. Οι αντιπρόσωποι μόνον ένα Σωματείο μπορούν να εκπροσωπούν και εκλέγονται για τρία (3) χρόνια.

Οι Γ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτική γίνεται μια φορά το χρόνο κατά μήνα Φεβρουάριο. Έκτακτες γίνονται όποτε κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ., ή η Ελεγκτική Επιτροπή, που η αίτησή της δημιουργεί υποχρεωτικότητα για το Δ.Σ., το οποίο περιορίζεται μόνο στην πρόσκληση και στην οργάνωση.

2.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., όπως ορίζεται παρακάτω:

Συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει το 1/10 των μελών με γραπτή αίτηση, που θα περιέχει τα θέματα της συζήτησης.

Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή δεν εισαχθεί για συζήτηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, τα μέλη έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. και να ρυθμίσει το θέμα της Προεδρίας της. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γ.Σ., πρέπει να αναφέρει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, για τα οποία συγκαλείται. Οι προσκλήσεις στέλνονται σ’ όλα τα μέλη πριν από δέκα (10) ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την έκτακτη δε Γ.Σ., πριν από πέντε (5) ημέρες. Επίσης η πρόσκληση αναρτάται στα γραφεία του Συνδικάτου και περίληψη δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, αν ήθελε αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ..

3.- Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή το 1/2 των αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία αρκεί η παρουσία οσωνδήποτε μελών ή αντιπροσώπων.

4.- Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α). Σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΒΕ και Εφορευτικής Επιτροπής.

β). Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.

γ). Σε προσωπικά θέματα.

δ). Στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

Για τα παραπάνω θέματα ιδρύεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει ή τροποποιεί ή απορρίπτει και τον προϋπολογισμό, τον οποίο εισηγείται το Δ.Σ..

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων.

5.- Στην Τακτική Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.

6.- Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Συνδικάτου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία 3/4 της απαρτίας αυτής.

Άρθρο 9o

1.- Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια και ανέρχονται σε εννέα (9) τακτικά και τέσσερα (4) αναπληρωματικά. Μέλος για το Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος.

2.- Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά με την επιμέλεια εκείνου, που πήρε τις περισσότερες προτιμήσεις και με προεδρεύοντα τον ίδιο, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων. Με την επιμέλεια του Προεδρεύοντα καλείται στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., προκειμένου να παραδώσει στο νέο, τη σφραγίδα, την περιουσία και το αρχείο του Συνδικάτου με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

3.- Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη του Γ. Γραμματέα για τόσο χρονικό διάστημα, που μέσα σε αυτό συγχωρείται αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για ακύρωση.

4.- Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα.

Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση πριν από 24 ώρες και με αναφορά του τόπου και χρόνου. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

5.- Για επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία πέντε (5) μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε δυο (2) ημέρες. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή και οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του ή τρία (3) μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.

6.- Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με την ίδια πλειοψηφία και απαρτία.

7.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αυτοδικαίως αντικαθίσταται. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει αίτηση παραίτησης στο Δ.Σ., το οποίο αν την κάνει δεκτή υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξαρτήτου ή εξάντλησης των αναπληρωματικών του συνδυασμού, η θέση παραμένει κενή και συμπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωματικό του επόμενου σε δύναμη ψήφων συνδυασμού. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά ή προκηρύσσεται Γενική αρχαιρεσιακή Συνέλευση ή δικαιολογείται η συμπλήρωση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8.- Το Δ.Σ. παύεται πριν από την λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ή με διατύπωση μομφής. Το ίδιο ισχύει και για παύση μερικών μελών του Δ.Σ. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται για επίτευξη απαρτίας η παρουσία του 1/2 και πλειοψηφία των 3/4.

9.- Το Δ.Σ. διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις και την περιουσία του Συνδικάτου, διορίζει και παύει το έμμισθο προσωπικό, φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και ετοιμάζει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισμό και τον απολογισμό προς τη Γενική Συνέλευση.

10.- Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις του Δ.Σ., καθώς και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, εκπροσωπεί το Συνδικάτο σε κάθε Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, σε Τελωνεία, Υπουργεία, Επιτροπές, Οργανισμούς κ.τ.λ. στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και για την εύρυθμη λειτουργία και συντονίζει τη δράση. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το νομικό πρόσωπο του Συνδικάτου ή με τα μέλη του στα πλαίσια που προβλέπει και επιτρέπει η συνδικαλιστική και σωματειακή νομοθεσία, υπογράφει την αλληλογραφία κ.λ.π.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σ’ όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα τα διάφορα έγγραφα, την αλληλογραφία και έχει την ευθύνη τήρησης και ύπαρξης των βιβλίων του Συνδικάτου πλην του Ταμείου. Εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο το Συνδικάτο σε κάθε Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, σε Τελωνεία, Υπουργεία, Επιτροπές, Οργανισμούς κ.τ.λ. στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και για την εύρυθμη λειτουργία του και συντονίζει τη δράση.

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει σ’ όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση του έργου του, αλλά μόνο στην εσωτερική εργασία.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συνδικάτου, εκτελεί τις εντολές πληρωμής και είσπραξης, τηρεί το βιβλίο Ταμείου και τα διπλότυπα είσπραξης και πληρωμής σε πλήρη τάξη και δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό που να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, στο όνομα του Συνδικάτου. Κάθε χρόνο συντάσσει ισολογισμό.

Για την ανάληψη χρηματικών ποσών από Τράπεζα ή άλλες υπηρεσίες αρκεί η υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία.

Ο Αναπληρωτής Ταμία αναπληρώνει τον Ταμία σ’ όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει.

Ο Έφορος Δημ. Σχέσεων, φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του Συνδικάτου.

Άρθρο 10o

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.- Για τις εκλογές των οργάνων του Συνδικάτου, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της εκλογής αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΒΕ, εφαρμόζεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

α). Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής κ.τ.λ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

β). Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, αυξημένο κατά μια μονάδα.

γ). Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή, όσες φορές χωρίς το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

δ). Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα.

ε). συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

στ). Οι έδρες για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο β΄.

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία στην κατανομή των εδρών προηγείται από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ). Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

η). Οι εκλογές για τα όργανα του Συνδικάτου διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή που ο αριθμός των μελών της ανέρχεται σε τέσσερις(4).

θ). Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

ι). Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας την γνησιότητα του αντιγράφου Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της το παραδώσει το διοικητικό Συμβούλιο.

ια). Η ψηφοφορία γίνεται πάντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή και η σφραγίδα του Συνδικάτου.

ιβ). Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο Μητρώου, που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο, της έδρας του Συνδικάτου και αντίγραφά τους φυλάσσονται στην έδρα του Συνδικάτου από τον Γενικό Γραμματέα, σε ειδική θέση.

ιγ). Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει Δικαστής, όπως και στα πρωτοβάθμια Σωματεία-μέλη.

ιδ). Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα όλα του ίδιου χρώματος και των ίδιων διαστάσεων, εξασφαλίζονται και τυπώνονται δε με δαπάνες και τη μέριμνα της Διοίκησης, όπως και οι φάκελοι.

Άρθρο 11o

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και από δυο(2) αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται με σκοπό να ασκεί ταμειακό και δια χειριστικό έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ταυτόχρονα μ’ αυτό εκλέγεται, καθώς να συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση, αν τούτο ζητηθεί από τη Διοίκηση, που κατά την τελευταία δεν είναι επιτρεπτή η ψηφοφορία για απαλλαγή ή όχι. Η διάρκεια της θητείας της είναι ίση και ταυτόχρονη με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα μέλη της.

Άρθρο 12o

Το διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδικάτου μετά από πρόταση οπουδήποτε μέλους. Το διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο δουλειάς των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13o

Στα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλονται ημεραργίες σε περίπτωση απασχόλησής τους για υποθέσεις του Συνδικάτου. Το ποσό προκαθορίζεται από το Δ.Σ. Επίσης για μεταβάσεις σε επαρχιακές πόλεις ή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλονται τα οδοιπορικά, η διαμονή σε ξενοδοχεία, η σίτιση και οι ημεραργίες. Το ύψος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, εάν πρόκειται για περισσότερες από τρεις (3) ημέρες.

Άρθρο 14o

Το Συνδικάτο έχει στρογγυλή σφραγίδα που στην περιφέρεια αναγράφει

<< ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ>>, στο κέντρο δε την χρονολογία ίδρυσής του και ως έμβλημά του την δεξιά χείρα σφιγμένη.

Εξ’ άλλου το Συνδικάτο έχει κίτρινη σημαία που φέρει την προηγούμενη ονομασία.

Άρθρο 15o

Το Συνδικάτο έχει δικαίωμα να ανήκει στη ΓΣΕΒΕ, που είναι τριτοβάθμια Οργάνωση.

Άρθρο 16o

Το Συνδικάτο διαλύεται σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο Νόμος καθώς και όποτε αποφασίσει κατά τα ανωτέρω η Γ.Σ. Σε περίπτωσης διάλυσης η περιουσία του Συνδικάτου περιέρχεται στην ΓΣΕΒΕ

Άρθρο 17o

Για κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων και για λήξη αυτών αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση στην πρώτη περίπτωση και το Διοικητικό Συμβούλιο στη δεύτερη.

Άρθρο 18o

Όλα τα μέλη του Συνδικάτου και οι αντιπρόσωποι έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών και έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού. Μέλος που φέρεται εγγεγραμμένο και σε άλλο Σύνδεσμο ή Ένωση β΄ βαθμού εκπίπτει αυτοδίκαια και οι αντιπρόσωποί του από μέλη του Δ.Σ., οποιουδήποτε οργάνου του Συνδικάτου.

Επίσης εκπίπτει αυτοδίκαια αν κάποιο μέλος τοποθετήσει ως αντιπρόσωπό του για τα όργανα του Συνδικάτου, οποιονδήποτε άλλο που δεν ασκεί νόμιμα το επάγγελμα αυτό του υπαιθρίου πωλητή προ της εκπροσώπησής του, στο πρωτοβάθμιο Σωματείο το οποίο και τον επέλεξε.

Κάθε ζήτημα που αφορά το Συνδικάτο και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου και σύμφωνα με το νόμους.

Άρθρο 19o

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από (19) άρθρα, διαβάστηκε συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο αυτού από την καταστατική ειδική Συνέλευση των αντιπροσώπων και θα ισχύει μετά την καταχώρησή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 22-06-2009

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ
΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΕΛΟΣ΄΄
2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ΄΄
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΄΄ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ΄΄
5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΖΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ΄΄ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ΄΄

Template Design by Psykos Dimitris